Wonen Erfpacht afkopen, afkoopregeling 2017

Vanaf 1 april 2018 kunnen erfpachters hun erfpacht afkopen op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017, in het kort ‘de afkoopregeling’.

Verwerkingstermijn aanvragen afkoopregeling tijdens introductieperiode

Op 18 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de afhandeling van de aanvragen voor conversie van de erfpacht door de notaris in bepaalde gevallen kan worden verlengd. Het gaat om de aanvragen die zijn ingediend onder het regime van de introductieperiode, die liep tot 31 januari 2019.

Deze aanvragen moeten volgens de regels voor 1 juli 2019 passeren bij de notaris. Als dat vanwege bijzondere omstandigheden niet kan, mag de betrokken notaris een verzoek tot verlenging van de afhandelingstermijn indienen bij de gemeente Utrecht.

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor de gemeente verlenging toestaat, omdat het voor de betrokken notaris niet mogelijk is om de akte tijdig gereed te maken. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • de late ontvangst van een overeenkomst door de erfpachter
  • de nog te ontvangen nodige toestemming van de hypotheekhouder (meestal de bank)

De gemeente Utrecht beoordeelt per aanvraag of we de afhandelingstermijn kunnen verlengen. Als we de verlenging toestaan, moet de akte in ieder geval passeren vóór 1 september 2019.

De betrokken notariskantoren zijn op de hoogte van deze mogelijkheid tot verlenging. Zij moeten het verzoek tot verlenging uiterlijk 30 juni 2019 indienen bij de gemeente. Bij vragen hierover zal de notaris contact opnemen met de gemeente.

Hebt u als erfpachter vragen aan de gemeente? Dan kunt u bellen met nummer 14 030 of mailen naar erfpacht@utrecht.nl. Vermeld in uw e-mail uw zaaknummer.

Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden van de afkoopregeling voor uw situatie. De gemeente informeert u over de inhoud en de toepassing van de regeling voor uw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur of andere deskundige kan u advies geven over uw financiële mogelijkheden en de voor- en nadelen van de regeling voor u.

Wanneer is deze regeling voor u van belang?

  1. Wilt u een woning van vóór 1991 kopen of verkopen? Of bent u hiervan de makelaar? En gelden voor de woning nog tijdelijke of voortdurende erfpachtrechten? Dan kunt u de toekomstige canonverplichtingen afkopen.
  2. Ook als u nu erfpachter bent van een woning waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust, kunt u gebruikmaken van deze regeling.
  3. Hebt of koopt u een tuin, parkeerplaats of een garage met een apart erfpachtcontract? Dan kunt u die erfpachtcanon onder voorwaarden mee afkopen, op het moment dat u ook gebruikmaakt van de afkoopregeling voor uw woning. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier tot afkoop. Of er een apart erfpachtcontract is, staat in de akte van levering of vraag het aan de verkoper.
  4. Wilt u niet zelf gaan wonen in de woning? Dan komt u alleen voor de afkoopregeling in aanmerking als u naar het oordeel van de gemeente kunt aantonen dat de woning geen beleggingsobject is. U kunt dan een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule. Komt u niet in aanmerking voor de hardheidsclausule dan kunt u afkopen door gebruik te maken van het bestaande beleid uit 1998 (aangeduid als de Regeling 1998).

Gelden voor de woning eeuwigdurende erfpachtrechten maar moet er nog wel canon worden betaald, dan kunt u de canonverplichting afkopen door de vastgestelde afkoopsom te betalen. Uw woning is in het verleden al van voortdurende of tijdelijke erfpachtrechten overgegaan naar eeuwigdurende erfpachtrechten met gebruik making van de afkoopregeling 2017.

Weet u niet welke erfpachtvoorwaarden voor u gelden?

Kijk dan in de akte van levering van de woning of vraag het aan de verkoper.

Wilt u globaal uw afkoopsom weten?

Dat kan altijd. Mail uw verzoek naar erfpacht@utrecht.nl of bel 14 030. Vermeld uw naam, het erfpachtadres en uw correspondentieadres als dat anders is dan het erfpachtadres. Vraag naar de globale afkoopsom. Uw precieze afkoopsom is afhankelijk van de datum waarop u de akte bij de notaris ondertekent (de passeerdatum). Later in het jaar is het bedrag dat u moet betalen hoger dan eerder in het jaar. Als uw passeerdatum in een volgend jaar ligt hebt u ook de afkoopsommen van dat volgende jaar nodig.

U ontvangt de afkoopsommen die gelden per 1 januari en per 31 december van het lopende jaar. Uw precieze afkoopsom in de loop van het jaar zit tussen deze 2 bedragen in. Vraagt u in november en december uw globale afkoopsom aan dan kunt u de afkoopsommen van dit jaar en van het volgende jaar aanvragen.

Bij de globale afkoopsommen zit geen toelichting en ook geen berekening.

Wilt u afkopen?

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u de erfpacht af kunt kopen 

Nu afkopen

Kunt of wilt u uw aanvraag niet digitaal indienen?

Maak dan een afspraak voor het baliespreekuur op de 5e etage van het stadskantoor (Stadsplateau 1) Bel 14 030 of mail erfpacht@utrecht.nl.

Neem het volgende mee:

  • DigiD of legitimatiebewijs (voor elk van de erfpachters)
  • de naam van u notaris en de afgesproken passeerdatum
  • het adres waarvoor u de erfpacht wilt afkopen
  • als u ook nog een tuin, parkeerplaats of garage wilt afkopen het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adres heeft kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u destijds bij de koop heeft gekregen van de notaris.

Nadat de canonverplichting eeuwigdurend is afgekocht kan de koper van een eengezinswoning aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beëindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom als voldaan wordt aan de voorwaarden die daarvoor gelden. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Meer informatie

Mail naar erfpacht@utrecht.nl. Vermeld duidelijk uw naam, het erfpachtadres en de vraag zelf. Of maak een afspraak voor een gesprek met een medewerker via telefoonnummer 14 030 of via email erfpacht@utrecht.nl .

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl