Wonen Erfpacht afkopen, nieuwe regeling

Er is een nieuwe regeling voor het afkopen van erfpacht. De gemeenteraad heeft de regeling op 2 november 2017 vastgesteld.

Deze nieuwe regeling is voor erfpachters gunstiger dan de regeling van dit moment. Ook is hij gunstiger dan de aanpassingen die in december 2016 waren voorgesteld. Hiermee komt de gemeente erfpachters tegemoet die in de toekomst nog betalingen voor erfpacht hebben (voortdurende erfpachtrechten). De regeling geldt alleen bij voortdurend erfpachtrecht, dus niet bij eeuwigdurend erfpachtrecht.

De meeste erfpachttijdvakken lopen tussen 2030 en 2040 af. De financiële gevolgen kunnen dan groot zijn. Zeker bij stijgende huizenprijzen. U moet aan het einde van uw erfpachttijdvak opnieuw berekende erfpachtcanon betalen aan de gemeente.

Als u aangeeft van de regeling gebruik te willen maken, berekent de gemeente uw afkoopsom. Met deze afkoopsom ‘koopt’ u uw erfpachtcanon ‘eeuwigdurend’ af. Met andere woorden: u hoeft in de toekomst geen erfpachtcanon meer te betalen. Uw erfpachtcontract wordt omgezet naar de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (A.V. 1989).

Voor wie

Bent u eigenaar van een woning op gemeentelijke erfpachtgrond? Betaalt u (half)jaarlijks erfpachtcanon voor uw woning of hebt u (of een voorgaande eigenaar) de erfpachtcanon voor 50 jaar afgekocht? En woont u zelf in de woning? Dan geldt de regeling ook voor u.

Bent u wel eigenaar maar woont u niet zelf in het huis? Lees dan vraag 4.

Planning

Eind november 2017: ontvangst aankondigende brief
December 2017: informatiebijeenkomsten
December 2017 - 1 april 2018: voorbereiden individuele keuze
Februari 2017: informatiebijeenkomsten (herhaling van december)
Voor 1 april 2018: ontvangst persoonlijk aanbod, daarna kunt u er gebruik van maken.
April 2018: informatiebijeenkomsten
Tot en met 31 december 2018:  in deze introductieperiode zijn de voorwaarden gunstiger; uw afkoopsom is dan lager.

Informatiebijeenkomsten

Inmiddels hebben er 10 informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waarin we erfpachters uitleg hebben gegeven over de regeling, of hulp hebben geboden bij het invullen van de rekentool. Ook konden erfpachters op deze bijeenkomsten terecht met vragen. Hebt u de bijeenkomsten gemist en hebt u behoefte aan uitleg over de regeling of hebt u hulp nodig bij het invullen van de rekentool? In april organiseren we weer informatiebijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt in de brief met het aanbod en op deze site.

Tijdens de bijeenkomsten is gevraagd naar de grondquotetabel die de gemeente gebruikt om de grondwaarde te berekenen. Lees hiervoor vraag 31.

Raadsinformatiebijeenkomst op 24 augustus

Op 24 augustus stond dit onderwerp op de agenda van de raadsinformatiebijeenkomst. Bij punt 8 vindt u:

  • beleidsvoorstellen
  • presentatie van de gemeente
  • bijdragen van bewoners

Na deze bijeenkomst is op 22 september een brief naar de raad verstuurd. Na de behandeling in de raadscommissie van 28 september is het voorstel op enkele punten aangepast. Lees de raadsbrief.

Wilt u de regeling zelf inzien?

Bekijk de Conversieregeling Erfpacht 2017, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2017 (pdf, 130 kB)

U ontvangt bericht

De gemeenteraad heeft op 2 november 2017 het collegevoorstel voor de regeling 2017 besproken en goedgekeurd. U kunt er vanaf 1 april 2018 gebruik van maken.

Geldt deze nieuwe regeling voor u? Dan hebt u eind november 2017 een aankondigende brief ontvangen met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten in december 2017. In januari 2018 heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomsten in februari. Hebt u deze gemist? In april 2018 organiseren we weer informatiebijeenkomsten.

Voor 1 april 2018 ontvangt u een aanbod de gemeente. Dit aanbod geldt tot en met 31 december 2018. Ook staat in die brief wanneer de volgende informatiebijeenkomsten zijn. U hoeft voor 1 april 2018 nog niets te doen. U kunt hieronder wel alvast kijken of de regeling voor u gaat gelden en wat dit voor u gaat betekenen, bijvoorbeeld aan de hand van de rekentool en door het inwinnen van financieel advies. 

Welke mogelijkheden heb ik?

Als de nieuwe regeling ingaat, hebt u 4 mogelijkheden.

Bij de eerste 3 mogelijkheden maakt u gebruik van de regeling. Dit betekent altijd dat u een akte van de notaris nodig hebt, dus ook als u kiest voor ‘Later afkopen’. Houd daarbij rekening met de notariskosten.

1. Direct en volledig afkopen

U maakt gebruik van de regeling en koopt de erfpachtcanon direct en volledig af. Daarmee wordt uw erfpachtrecht eeuwigdurend. Tot en met 31 december 2018 is er een introductieperiode.
U hebt geen kosten meer in de toekomst.

Bekijk de voor- en nadelen van de 4 opties

2. Na vastleggen (vastklikken), later afkopen (jaarlijkse gelijkblijvende canon)

U maakt gebruik van de regeling en kiest ervoor om de afkoopsom (nog) niet te betalen. Daarmee kiest u voor zekerheid over uw kosten in de toekomst. Het bedrag van de afkoopsom wordt in dit geval ‘vastgeklikt’. U betaalt tot het moment van afkoop een gelijkblijvende jaarlijkse vergoeding (nieuwe canon) voor het gebruik van de grond. Deze jaarlijkse vergoeding (canon) is 5% van de ‘vastgeklikte’ afkoopsom. Afhankelijk van de individuele situatie kan deze aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt op elk gewenst moment de vastgeklikte afkoopsom (alsnog) voldoen (zie Later afkopen zonder te weten wanneer), maar dit is niet verplicht. Zolang u de afkoopsom niet hebt betaald, betaalt u jaarlijks canon. Na betaling van de afkoopsom hoeft u uiteraard geen jaarlijkse canon meer te betalen. De betaalde jaarlijkse canon wordt niet van de afkoopsom afgetrokken, want de canonbetaling is geen vorm van afbetaling.

U hebt zekerheid over uw toekomstige verplichtingen richting de gemeente. Dit neemt niet weg dat direct afkopen (optie 1) waarschijnlijk gunstiger is bij stijgende grondwaarden.

Bekijk de voor- en nadelen van de 4 opties

Bekijk de rekenvoorbeelden in het informatieblad (pdf, 676 kB)

3. Na vastleggen (vastklikken), direct en eenmalig een gedeelte afkopen en later het restant (jaarlijkse gelijkblijvende canon)

U maakt gebruik van de regeling en kiest ervoor om een gedeelte van de afkoopsom te betalen. Op verzoek van bewoners is dit ook mogelijk gemaakt. Let op: Dit kunt u 1 keer doen en alleen op het moment dat u vastlegt dat u van de regeling gebruikmaakt, dus bij aanvang. Daarmee kiest u ervoor om uw kosten in de toekomst te beperken. Bovendien kiest u voor zekerheid over uw resterende kosten in de toekomst.

Het restant van de afkoopsom wordt in dit geval ‘vastgeklikt’. U betaalt tot het moment van afkoop een gelijkblijvende jaarlijkse vergoeding (nieuwe canon)  voor het gebruik van de grond. Deze jaarlijkse vergoeding (canon) is 5% van de (resterende) ‘vastgeklikte’ afkoopsom. Afhankelijk van de individuele situatie kan deze aftrekbaar zijn van de belasting.

Net als bij optie 2 geldt dan verder:

U kunt op elk gewenst moment het vastgeklikte restant van afkoopsom (alsnog) voldoen (zie Later afkopen zonder te weten wanneer), maar dit is geen verplichting. Zolang u de afkoopsom niet volledig hebt betaald, betaalt u jaarlijks canon. Na betaling van de afkoopsom hoeft u geen jaarlijkse canon meer te betalen. De betaalde jaarlijkse canon wordt niet van de afkoopsom afgetrokken, want de canonbetaling is geen vorm van afbetaling.

U hebt voordeel van de regeling en hebt ook zekerheid over uw toekomstige verplichtingen richting de gemeente. U betaalt een lagere jaarlijkse canon dan zonder eenmalige gedeeltelijke afkoop en u hebt dan ook minder kosten in de toekomst. Dit neemt niet weg dat direct en volledig afkopen (optie 1) waarschijnlijk gunstiger is bij stijgende grondwaarden.

4. Niets doen en afwachten

U maakt geen gebruik van de regeling. Dit betekent dat u na afloop van uw erfpachttijdvak opnieuw canon moet betalen. De hoogte van de nieuwe canon is op dit moment onzeker. De gemeente verwacht dat de andere opties voor u gunstiger zullen zijn.
De gemeente mag bij het einde van het erfpachttijdvak de voorwaarden en de manier waarop de canon wordt berekend wijzigen. Op dit moment is niet bekend of de gemeente dit tegen die tijd zal doen. Daarom gaan we in de rekenvoorbeelden uit van het huidige minimale canonpercentage van 5%. Dit percentage kan in de toekomst veranderen, maar geeft volgens de gemeente op dit moment een reëel beeld van de toekomstige canonverplichtingen.

Wij verwachten dat deze mogelijkheid financieel het minst gunstig is. Uw lasten op korte termijn kunnen lager zijn. Maar op de lange termijn moet u waarschijnlijk fors meer betalen.

U kunt altijd op een later moment (maar voor het einde van uw erfpachttijdvak) alsnog kiezen om van de regeling gebruik te maken. De afkoopsom wordt dan opnieuw berekend en is dan waarschijnlijk hoger, omdat de grondwaarde waarop de afkoopsom dan wordt berekend  naar verwachting hoger is en u minder jaren korting krijgt. Ook wanneer u later van de regeling gebruikmaakt, hebt u de keuze om de afkoopsom direct te voldoen of de afkoopsom ‘vast te klikken’ en jaarlijkse canon te gaan betalen.

Bekijk de voor- en nadelen van de 4 opties

Deze rekentool is een hulpmiddel. De gemeenteraad moet de regeling eerst nog beoordelen. Na goedkeuring van de gemeenteraad maakt de gemeente een individuele berekening van uw afkoopsom. U krijgt dan een persoonlijk aanbod. Daarna kunt u uw erfpacht afkopen.

Rekenvoorbeeld

Stel, de afkoopsom voor een woning is € 50.000.

Optie 1: De erfpachter betaalt direct € 50.000 en heeft daarna geen betalingen meer.

Optie 2: De erfpachter kiest ervoor om de afkoopsom van € 50.000 ‘vast te klikken’ en gaat jaarlijks een canon van € 2.500 (5% van € 50.000 euro) betalen zolang de afkoopsom niet is betaald.

Optie 3:  De erfpachter betaalt éénmalig een deel van de afkoopsom, stel € 20.000, klikt het resterende deel van de afkoopsom, dan € 30.000, vast en gaat een jaarlijkse canon van € 1.500 (5% van € 30.000) betalen zolang het resterende deel niet is betaald.

Gunstiger dan voorstel december 2016

In december 2016 heeft het college ook al een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling. Dit riep veel vragen en reacties op van erfpachters. Op verzoek van de gemeenteraad is dat voorstel verder aangepast. De regeling 2017 is gunstiger voor de erfpachter, dan het voorstel in december 2016.

Wat is het verschil tussen de regeling 2017 en het voorstel december 2016?

Meer informatie/vragen

Op deze pagina is de regeling zo gemakkelijk mogelijk weergegeven. Uitzonderingen en afwijkingen zijn mogelijk.

Hebt u verder vragen over de nieuwe regeling? Bekijk onderstaande informatie of bel 14 030.

1. Wat is erfpacht? Wat is eeuwigdurende of voortdurende erfpacht?

2. Wat is een erfpachttijdvak? Wat is erfpachtcanon?

3. Hoe weet ik of mijn woning op erfpacht staat? Welke erfpachtvoorwaarden gelden voor mij? Hoe kom ik aan mijn erfpachtcontract? Ik heb niet eerder voor erfpacht betaald. Mijn erfpachttijdvak is pas na 1989 ingegaan. Kan ik dan toch onder de nieuwe regeling vallen?

4. Kan ik straks gebruikmaken van de nieuwe afkoopregeling? Kan ik een beroep doen op de hardheidsclausule?

5. Hoe berekent de gemeente mijn afkoopsom?

6. Hoe hoog wordt mijn afkoopsom?

7. Wanneer kan ik gebruikmaken van de afkoopregeling?

8. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe afkoopregeling?

9. Wat als ik de afkoopsom niet direct en volledig kan betalen?

10. Later (het restant) afkopen zonder te weten wanneer?

11. Kan ik ook niets doen en gewoon afwachten?

12. Hoe kies ik de beste optie?

13. Nieuwe regeling ook voor appartementen. Wat als ik van de regeling gebruik wil maken en eigenaren van andere appartementen niet? Valt een garage onder het complex ook onder de regeling?

14. Kan ik dit jaar al gebruik maken van de afkoopregeling? Wat is de introductieperiode?

15. Wat kan ik al doen, voordat ik een aanbod van de gemeente krijg?

16. Voor- en nadelen van de 4 opties

17. Afkoopbedrag is niet aftrekbaar van de belasting, erfpachtcanon waarschijnlijk wel

18. Waarom moet ik notariskosten betalen?

19. Nieuwe regeling is alleen voor wie nog niet eeuwigdurend heeft afgekocht

20. Verrekenen van de vooruit betaalde erfpachtcanon

21. Persoonlijk aanbod afkoopsom

22. Hoe werkt de rekentool?

23. Hoe berekent de gemeente de afkoopsom? Een voorbeeld

24. Wat is het verschil tussen de regeling 2017 en het voorstel december 2016?

25. Hoe werkt erfpacht met betalingen in de toekomst?

26. Betalen in termijnen niet mogelijk

27. Niet verplicht om erfpacht af te kopen

28. Wachten op nieuwe regeling

29. Kan ik ook omzetten naar vol eigendom? Wat zijn de voordelen? Wat kost het?

30. Afkoopregeling geldt niet voor verhuurde woningen

31. Hoe berekent de gemeente de grondwaarde aan de hand van de WOZ-waarde? Ik wil de tabel zien die de gemeente gebruikt.

32. Geen indexering van de grondwaarde

33. Erfpachtcanon afhankelijk van grondwaarde

34. Erfpachtcanon en stijging huurprijzen

35. Eerder betalen toekomstige verplichtingen

36. Ik betaal elk jaar € 11,34, betaal ik dan een jaarlijkse erfpachtcanon?

37. Regelingsrente 5%

38. Inschatting toekomstige grondwaarde

39. Waarom sluit de nieuwe afkoopregeling niet aan bij de regeling voor Utrechtse woningcorporaties?

40. Welke mogelijkheid tot het eeuwigdurend afkopen van canon hebben erfpachters die geen gebruik kunnen maken van de Conversieregeling Erfpacht 2017?

41. Doet de gemeente een bodemonderzoek bij een omzetting naar vol-eigendom?

42. Welke kosten zijn aftrekbaar van de belasting?

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl