Wonen Maatregelen woningtekort en vluchtelingencrisis

Utrecht reserveert tijdelijk meer woningen voor statushouders. De gemeente heeft namelijk een achterstand bij het zorgen voor woningen voor deze groep. Tegelijk gaat de gemeente snel extra sociale huurwoningen bouwen. Zo maken we het tekort aan woningen kleiner.

In heel Nederland zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. In Utrecht lopen we hier ook tegenaan. Mensen moeten daardoor lang wachten op een geschikte woning.

Dat geldt ook voor statushouders. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Hierdoor ontstaat een nieuw probleem. Statushouders kunnen het asielzoekerscentrum niet verlaten. Daardoor wordt het daar steeds voller. Zeker nu er ook extra vluchtelingen zijn uit Oekraïne. Nieuwkomers moeten daardoor inmiddels op de grond en soms zelfs buiten slapen of worden van de ene noodlocatie naar de andere noodlocatie verplaatst.

Wettelijk verplicht

De Nederlandse regering wil dit probleem graag oplossen. Daarom heeft ze aan alle gemeenten gevraagd om hun statushouders nu zo snel mogelijk onderdak te geven. Gemeenten zijn wettelijk verplicht dit te doen.

Tijdelijke maatregel

Voor Utrecht gaat het in 2022 om 490 statushouders. Het college van B en W heeft samen met de woningcorporaties, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vluchtelingenwerk besloten deze achterstand in 6 weken in te halen.

Van 1 augustus tot en met 12 september 2022 gaan de meeste sociale huurwoningen die vrijkomen daarom naar statushouders. Er blijven wel woningen beschikbaar voor noodgevallen.

Meer sociale huurwoningen voor alle Utrechters

Bij deze tijdelijke maatregel hebben we wel een belangrijke voorwaarde gesteld: we willen dat alle Utrechters nu sneller een huis kunnen vinden. Door snel meer sociale huurwoningen bij te bouwen in Utrecht. Het Rijk gaat daarvoor geld vrijmaken op verzoek van het gemeentebestuur.

Samen met de provincie, de corporaties en het Rijk gaan we in 2023 1.000 extra tijdelijke woningen bouwen. In de jaren erna is de ambitie nog eens 1.000 tot 1.500 van deze flexwoningen toe te voegen. Deze woningen blijven in de regel 10 tot 15 jaar staan. Daarna zullen ze op een vervolglocatie worden ingezet. De flexwoningen tellen op bij de vaste sociale huurwoningen die we de komende jaren ook bijbouwen in Utrecht.

Tijdelijke gevolgen voor mensen die een woning zoeken

Van 1 augustus tot en met 12 september 2022 kunt u op WoningNet niet reageren op sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht, behalve als er sprake is van urgente nood. Het gaat om woningen met een maximale huur van €763 corporaties als Mitros, Portaal en Bo-Ex.

U kunt op WoningNet wel reageren op sociale huurwoningen in andere gemeenten in de regio Utrecht. Na 12 september volgen we weer de normale verdeling:

  • 70% gaat naar mensen die in een normale situatie een woning zoeken.
  • 30% gaat naar mensen in een bijzondere of kwetsbare situatie. Bijzondere of kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld daklozen, mensen die extra bescherming nodig hebben, jongeren die begeleiding nodig hebben en dus ook statushouders.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor mensen die een woning zoeken is op dit moment 11 jaar. Door de extra tijdelijke huurwoningen wordt de kans op het vinden van een woning groter en de wachttijd korter.

Hoe lang u nog moet wachten, hangt af van:

  • hoe lang u ingeschreven staat.
  • wat uw eisen zijn.
  • of u een urgentie hebt en wat voor urgentie dat is. Loopt uw urgentie af in de periode van 1 augustus tot en met 12 september 2022? Dan nemen we contact met u op en als het nodig is, verlengen we deze met 6 weken.

Waarom kiezen we voor tijdelijke woningen?

Tijdelijke woningen kunnen we sneller bouwen. En het kan op plekken die tijdelijk beschikbaar zijn en die we anders niet gebruiken. Zo kunnen veel Utrechters al een huis krijgen, terwijl we de blijvende woningen bouwen. Ook zijn sommige woningen verplaatsbaar. Zo kunnen we ze later opnieuw gebruiken. De tijdelijke woningen zijn bovendien van zo’n goede kwaliteit dat ze bijna net zo goed zijn als vaste woningen.

Waar komen de tijdelijke woningen?

De eerste 460 tot 480 woningen komen in de zomer van 2023 in Hoograven. Het gaat om 280 op de Pagelaan en 180 tot 200 woningen op het Befu-terrein. Voor de andere woningen zijn we nog in gesprek over geschikte plekken. De eerste 1.000 leveren we in 2023 op. Daarna zetten we in op nog eens 1.000 tot 1.500 woningen in 2024. In 2025 gaan we voor eenzelfde aantal als in 2024.

Vragen

Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen en in Nederland mag blijven. Een statushouder heeft dus het hele proces doorlopen en voldoende aangetoond dat hij of zij om geldige redenen hier is. Bijvoorbeeld omdat iemand in eigen land gevaar loopt vanwege oorlog of politieke dreiging. 

De Rijksoverheid bepaalt elk halfjaar hoeveel statushouders er in een gemeente komen wonen. Het aantal hangt af van de grootte van de gemeente. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie hierover.

Elke week komen er ongeveer 42 woningen vrij. Samen met het COA en de woningcorporaties gaan we de vrijkomende woningen zo goed mogelijk verdelen. Dat doen we onder de statushouders en andere woningzoekenden in een noodsituatie. Ons doel is om zoveel mogelijk van de 490 statushouders in de periode van 1 augustus tot en met 12 september 2022 aan een woning te helpen.

Ja, woningcorporaties plaatsen alleen statushouders die recht hebben op een sociale huurwoning. En voor hen gelden dezelfde regels als voor ieder ander. Alle woningen wijzen we zo passend mogelijk toe op basis van hoe groot het huishouden is en de samenstelling van de buurt. We houden ons hierbij aan huisvestingsverordening.


We realiseren ons dat deze maatregel alle mensen raakt die een sociale huurwoning zoeken. Hebt u vragen of een klacht? Neem dan contact met ons op.

Hulp en contact