Informatie voor professionals Aanpak Meedoen naar Vermogen

Het doel van de aanpak Meedoen naar Vermogen is om de eigen kracht van Utrechters die het (tijdelijk) zelf niet redden te versterken en het beschikbare geld voor ondersteuning en hulpverlening aan deze inwoners zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden. Dit doen we door aan te haken bij wat mensen zelf kunnen. Hiervoor is in het hele maatschappelijk veld een kanteling in denken en doen nodig. De gemeente Utrecht en de organisaties en instellingen in de stad werken daarom aan een integrale aanpak, zodat de juiste ondersteuning geboden kan worden aan wie dat nodig heeft.

Wat willen we bereiken?
De visie: waar gaat het om?
Wie willen we bereiken?
Met wie werken we samen?
Waar werken we naartoe?

Wat willen we bereiken?

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat alle inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving. Dit betekent ook dat iedereen zich naar vermogen inzet om zijn eigen problemen op te lossen. Wanneer dat (even) niet lukt, moet de juiste hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Inwoners die dat nodig hebben, moeten makkelijk, snel en dichtbij de juiste ondersteuning kunnen krijgen om zelf hun problemen aan te pakken. Het versterken van de eigen kracht van mensen is hierbij van belang. De gemeente wil echter ook voorkomen dat (zeer) kwetsbare inwoners in een negatieve spiraal terecht komen. Aanvullende zorg blijft daarom beschikbaar voor wie dat nodig heeft.

De visie: waar gaat het om?

  • We gaan uit van de eigen kracht van Utrechters en van gezond verstand. We zoeken allereerst naar eenvoudige oplossingen in de buurt, met hulp van mensen in het eigen netwerk. 
  • Professionals zijn op een laagdrempelige manier aanwezig in buurten en interveniëren naar eigen inzicht en op afroep van de inwoners. Op deze manier zorgen we voor preventie en eerdere en slimmere ondersteuning voor mensen die het (even) niet zelf redden.
  • Participatie in de samenleving - door betaald werk of andere zinvolle dagbesteding -  staat centraal. Het gaat erom dat mensen meedoen naar vermogen. De ondersteuning is gericht op het maximaliseren van het haalbare.
  • We werken zoveel mogelijk toe naar één klant - één plan - één contactpersoon.
  • We verbinden het formele ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk met de inzet van vrijwilligers, buurtbewoners en mantelzorgers.
  • Gezamenlijk ondersteuningsaanbod waar mogelijk, individueel waar nodig.

Wie willen we bereiken?

De aanpak Meedoen naar Vermogen richt zich op Utrechters die het (tijdelijk) niet zelf redden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inwoners die worstelen met problemen op het gebied van inkomen (schulden), gezondheid, eenzaamheid, maatschappelijke participatie en/of huisvesting.

Naar boven

Met wie werken we samen?

De gemeente Utrecht heeft de regie op de aanpak Meedoen naar Vermogen en stelt het nieuwe beleid vast. De gemeente werkt hierbij nauw samen met alle betrokken organisaties en instellingen in de stad, zoals de zorg- en welzijnsinstellingen, Achmea, reïntegratiebedrijven, woningcorporaties, ondernemers, professionals in het maatschappelijk werkveld. Ook willen we belangenorganisaties van inwoners en cliënten in Utrecht goed aan zet krijgen. Daarnaast stemt de gemeente Utrecht af met de regio en op landelijk niveau via de G4, G32, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk.

Waar werken we naartoe?

Voor de aanpak van Meedoen naar Vermogen is een kanteling in denken en doen nodig. Bij de gemeente, de professionals in het maatschappelijk werkveld en bij de inwoners om wie het gaat. De hulpverleners gaan hun cliënten meer benaderen vanuit de vraag "Wat kunt u zelf doen?" en de inwoners denken  meer vanuit "Wat is mijn kracht, wat kan ik zelf en wat kan ik vragen aan anderen in mijn omgeving?".

Een professional kan meekijken met een generalistische blik en integrale zorg leveren dichtbij mensen. Zo voorkomen we ook dat mensen veel verschillende hulpverleners te maken krijgen zonder dat het écht beter gaat. In Utrecht experimenteren we in buurtteams met deze integrale zorg. Pas als het echt nodig is, wordt dan aanvullende zorg ingeschakeld; bijzonder expertise bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg of een medisch specialist.

Hulp en contact

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij:

Meldpunt knelpunten

partnerstransities@utrecht.nl 

E-mail

meedoennaarvermogen@utrecht.nl