Informatie voor professionals Samen verder bouwen aan een zorgzame en toegankelijke stad

Uitvoeringsagenda 2018 'Meedoen naar Vermogen'

Met de Wmo-aanpak ‘Meedoen naar Vermogen’ bouwt Utrecht aan een zorgzame en toegankelijke stad voor iedereen. Dat doen we onder andere door de voorzieningen voor zorg en ondersteuning verder te versterken. Om dit voor elkaar te krijgen voeren wij acties uit, samen met zoveel mogelijk partners in de stad. In de Uitvoeringsagenda 2018 staat welke acties dit zijn.

Kenmerken Utrechtse aanpak

Kenmerken van de Utrechtse aanpak zijn:

 • gemeenschapskracht
 • een toegankelijke samenleving
 • een vraaggerichte en integrale benadering
 • intensieve samenwerking van alle betrokkenen in een buurt of wijk voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Ook in 2018 staan wij hierbij als gemeente weer voor een aantal uitdagende ontwikkelopgaven.

Gemeenschapskracht en een toegankelijke samenleving

Het groeiende aantal bewonersinitiatieven, vrijwilligers en buurtnetwerken in Utrecht vormt de basis van de sociale zorg. Deze ‘gemeenschapskracht’ ondersteunen we dan ook zoveel mogelijk met voorzieningen, accommodaties, kennis, netwerk en financiering.

In 2018 werken we ook verder aan de toegankelijkheid van voorzieningen en dienstverlening. We zorgen dat niemand wordt buitengesloten, gebruiken begrijpelijke taal en stimuleren de ontwikkeling van taal- en digitale vaardigheden. We gaan een app ontwikkelen, waarmee zorgaanbieders en de gemeente feedback kunnen krijgen van cliënten. Zo willen we meer uit het verplichte cliëntervaringsonderzoek halen.

Naar een meer vraaggerichte, integrale aanpak

Een belangrijke volgende stap is de koers naar een meer vraaggerichte en integrale aanpak. Hiervoor is er in 2018 extra aandacht voor:

 • activering
 • de problematiek bij jongvolwassenen
 • mantelzorgondersteuning
 • eenzaamheidbestrijding
 • verbetering van Wmo-voorzieningen (m.n. hulp bij het huishouden)
 • doelgroepenvervoer
 • de samenwerking tussen zorgverzekeraars en het medisch domein.

Voor al deze (en andere) thema’s geldt dat we nog meer actie ondernemen (zoals stadsgesprekken, delen van best practices, onderzoek, pilotprojecten, experimenten). Zo willen we het aanbod beter laten aansluiten bij de vraag én bij het aanbod van partners in de wijk, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Er gaat veel veranderen voor mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 16 Utrechtse gemeenten (de U16) willen deze inwoners helpen zelfstandig te wonen en onderdeel te zijn van de samenleving. Alle betrokken partners hebben daarvoor samen een ‘Regionale Koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ opgesteld. De komende jaren willen wij flinke stappen zetten om kwetsbare personen een beschermd thuis te bieden en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. In 2018 is er extra aandacht voor de beschikbare woningvoorraad, daklozenopvang en de ketenaanpak van wachtlijsten.

Team in de buurt groter dan buurtteam

Veel vragen om ondersteuning overstijgen het Wmo-terrein. Vaak speelt er problematiek rond schulden, veiligheid, wonen, opvoeding, eenzaamheid, et cetera. De buurteams kunnen op deze gebieden ondersteuning bieden. Zij spelen dan ook een belangrijke rol bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met een hulpvraag. Maar het team in de buurt is groter dan het buurtteam. Daarom zetten we in 2018 verder in op de versterking van deze sociale basis. Dat doen we door vernieuwing in de samenwerking tussen de professionele en informele zorg, tussen de professionals en de inwoners in de buurten.

Extra aandacht voor schulden en vroegsignalering

In 2018 wordt duidelijk welke organisatie de buurtteamorganisatie vanaf 2019 gaat uitvoeren. In ieder geval blijft er ook na 2018 onverminderd aandacht voor samenwerking met (in)formele zorg en partners in de wijken, met speciale aandacht voor het voorkomen en beperken van schulden. Vroegsignalering (i.s.m. partners als Eneco, Zilveren Kruis en SVB) maakt het mogelijk tijdig ondersteuning te geven bij problemen op meerdere leefgebieden, wat financiële problemen kan voorkomen of beperken.

Wilt u meer lezen over hoe Utrecht de zorg verder vernieuwt in 2018? Bekijk de Uitvoeringsagenda 2018 Meedoen naar Vermogen (pdf,428 kB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

meedoennaarvermogen@utrecht.nl