Informatie voor professionals Nieuws voor professionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.


Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo en Jeugdwet vanaf 2020

19-07-2018 | Een groot deel van de contracten die de gemeente nu heeft met aanbieders voor de aanvullende zorg loopt eind 2019 af. In 2020 begint de nieuwe contractperiode. In voorbereiding daarop heeft de gemeente uitgangspunten, ambities en ontwikkelopgaven geformuleerd voor de aanvullende zorg. Daarbij staat ook wat wij van onze toekomstige partners verwachten.

Het college heeft op 3 juli de strategie voor het contracteren van de aanvullende zorg Wmo en Jeugdwet vanaf 2020 vastgesteld. Het college legt deze strategie ter besluitvorming voor aan de raad.
Bekijk de strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020
 (pdf, 3,7 MB)
Bekijk de strategie contracteren aanvullende zorg Jeugd vanaf 2020 (pdf, 4,1 MB)
(beide onder voorbehoud van vaststelling door de raad)

Samenwerking

Samenwerking blijft het sleutelwoord. Samenwerking met als resultaat  dat kinderen, jongeren en volwassenen die ondersteuning en zorg nodig hebben, die ook krijgen. Zodat Utrecht een sociale vitale stad is waarin alle Utrechters mee kunnen doen.


Beschut werk: kansen voor inwoners met een arbeidsbeperking

16-07-2018 | Misschien kent u iemand met een beperking die graag wil werken. Dit kan soms niet in een gewoon bedrijf. Er is meer begeleiding nodig of de noodzakelijke aanpassingen zijn daar niet mogelijk. Hij of zij kan dan misschien op een beschutte werkplek werken. Dit is een baan van minimaal 20 uur per week met salaris.

Aanvraag loopt via UWV

Voor beschut werken is de regelgeving veranderd. Mogelijke kandidaten kunnen nu zelf een beoordeling arbeidsvermogen beschut werk aanvragen bij UWV: www.uwv.nl/arbeidsbeperkt. U kunt daar bij helpen. Kandidaten moeten wel ingeschreven staan als werkzoekende bij werk.nl. UWV beoordeelt of een kandidaat in aanmerking komt voor beschut werk.

Meer diversiteit in werkaanbod

WIJ 3.0 en UW voeren de komende 2 jaar beschut werk uit voor de gemeente. Wij gaan onderzoeken of ook andere (sociaal) ondernemers beschut werk willen uitvoeren. Op die manier hopen we de diversiteit in het werkaanbod te vergroten.

Meer informatie over werken met een arbeidsbeperking: www.utrecht.nl/arbeidsbeperking.
Vragen over beschut werk bij de gemeente kunt u stellen via beschutwerk@utrecht.nl.


Meedoen in Utrecht

13-07-2018 | Wat kunnen de organisaties de Wilg, de Tussenvoorziening, inloophuis Andante, de Boogh, de Rijnhoven, Wijk&Co, Oog voor Utrecht, Resto VanHarte, Attifa, de Wilg, De Rijnhoven en inloophuis Andante van elkaar leren en wat hebben ze gemeen? Hoe geven verschillende zorginstellingen In Utrecht invulling aan Sociale Prestatie en Dagondersteuning?

Lees de verhalen van studenten hierover (pdf, 3 MB)


Team Basiszorg: verbetering hulp aan jeugdigen in de wijk

04-07-2018 | Huisartsen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg hebben in een proeftuin geïnvesteerd om de samenwerking rond jeugdigen verder te verbeteren. En ook om nog meer samen op te trekken als team basiszorg. De proeftuin is een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. De proeftuin vond plaats in de wijken Leidsche Rijn, Ondiep en Binnenstad.

Achtergrond van de proeftuin

De centrale onderzoeksvraag was: Hoe kan de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten gezamenlijk zó worden uitgevoerd dat de jeugdige en het gezin het beste wordt geholpen?
Daarbij was het de opdracht om aan te sluiten bij de leidende principes van het Utrechtse model:

 • werken vanuit de mogelijkheden van de jeugdigen en het gezin
 • aandacht voor andere (sociale en/of opvoedkundige) problemen in het gezinssysteem
 • aandacht voor de samenhang tussen deze problemen en de psychische klachten bij de jeugdige.

In de eerste fase is de gezamenlijke visie gemaakt op de basiszorg voor kinderen en jongeren. Deze visie omvat de volgende 4 noemers: klant centraal, passende zorg, professionele afstemming en randvoorwaarden. Daarna hebben de betrokken professionals en de onderzoekers 5 maanden lang in elke wijk maandelijks een casuïstiekbespreking gehouden.

Wat heeft de proeftuin opgeleverd?

 • Grote winst van de proeftuin is dat de partijen in de 3 wijken waar de proeftuin plaatsvond, elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en waarderen. Hierbij was het opstellen van een gezamenlijke visie ondersteunend.
 • Uit de proeftuin blijkt verder dat huisartsen, jeugdartsen en gezinswerkers nog niet altijd op één lijn zitten, maar de bespreking van casuïstiek heeft veel zinvolle aanbevelingen opgeleverd.
 • Een van de belangrijkste aanbevelingen is het samen optrekken als team sociaal medische Basiszorg: een gezamenlijke visie op basiszorg, gezamenlijke intervisie om hulp te verbeteren en elkaar op wijkniveau goed en snel weten te vinden.

Doorlopende inzet op samenwerking

De Proeftuin heeft een impuls gegeven aan de samenwerking op buurtniveau in de sociaal-medische basiszorg. Al tijdens de Proeftuin ontstonden ideeën om de samenwerking te verbeteren:

 • In de wijken zijn bijeenkomsten georganiseerd met huisartsen, buurtteam, JGZ en GEZ. Daar zijn aansluitend op de stedelijke afspraken op maat wijkgerichte afspraken gemaakt, zodat in elke wijk de zorg geleverd kan worden die nodig is.
 • Stedelijk is een e-learning traject ontwikkeld ter ondersteuning van professionals om zo een gezamenlijk vertrekpunt op kennisniveau te creëren.
 • De meewerkende organisaties geven prioriteit aan de intensivering van onderlinge samenwerking en het op maat ondersteunen van de teams en praktijken.

Lees het rapport


Maatwerktafels: passende oplossingen vinden voor jeugd

02-07-2018 | De gemeente Utrecht en partners in de zorg voor jeugd hebben een handreiking gemaakt voor het organiseren van een maatwerktafel. Een maatwerktafel is een bijeenkomst waarin de betrokken professionals samen ‘out of the box’ kijken naar de vraag van een kind of gezin. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met het gezin. Het gezin staat centraal, en niet het systeem. Het uiteindelijke doel is om antwoorden te vinden die kinderen, jongeren en hun gezinnen verder helpen.

Bekijk de handreiking met het stappenplan voor het organiseren van een maatwerktafel (pdf, 330 kB)

Afspraak

De afgelopen maanden is in een aantal situaties zo’n ‘maatwerktafel’ georganiseerd. Hier hebben we goede ervaringen mee. We willen deze werkwijze inzetten waar deze helpt. Gemeente en partners spraken af dat er altijd een maatwerktafel wordt georganiseerd wanneer jeugdhulp met verblijf dreigt. Jeugdhulp met verblijf betekent dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, maar in een jeugdinstelling woont. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen.


F-ACT congres 20 september

29-06-2018 | Samen met partners organiseren wij op donderdag 20 september het F-ACT congres 2018. Deze partners zijn Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek en Zilveren Kruis. Het centrale thema is de verbinding tussen de F-ACT-methodiek en alle nieuwe en bestaande 'best practices' voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Denk hier aan de samenwerking tussen F-ACT-teams en de wijkteams/buurtteams. Tijdens het congres komen nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen aan bod, maar ook ervaringen van betrokkenen, de laatste onderzoeksresultaten en best practices.

 • Wanneer: donderdag 20 september 
 • Hoe laat: 9.00 – 17.00 uur
 • Waar: Domkerk Utrecht
 • Kosten: € 275 exclusief btw
 • Voor: iedereen die werkt in de ggz, voor POH/huisartsen, sociale wijkteams/ buurtteams, voor professionals op het terrein van welzijn, wonen en participatie, of iedereen die zelf patiënt en/of verwant is.

Meer informatie en aanmelden
Lees meer over de F-ACT-methodiek


Miniconferentie 'Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoever zijn we gekomen?'

20-06-2018 | 20 jaar geleden startte de eerste 'vreedzame' school in Utrecht. 10 jaar geleden werd Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Een mooi moment om de balans op te maken: wat hebben we bereikt?  Stichting Vreedzaam organiseert samen met de gemeente Utrecht een miniconferentie. We staan stil bij de successen, maar ook bij wat moeilijk is gebleken. Een bijeenkomst bedoeld voor iedereen die Vreedzaam een warm hart toedraagt en geïnspireerd wil worden door good practices.

 • Wanneer: donderdag 27 september
 • Tijd: 13.30 - 17.30 uur
 • Waar: Theater Stefanus in Overvecht (Utrecht)

Meer informatie en aanmelden


Utrecht koploper VNG: ruimte voor inwoners met een beperking

14-06-2016 | Vandaag ondertekende Utrecht het manifest van 25 gemeenten die zich sterk maken voor een inclusieve samenleving. Dit deed de gemeente samen met Taco Nijhoff van Solgu, de belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. In een inclusieve samenleving is er ruimte voor iedereen, en kan iedereen mét en zonder beperking op zijn eigen manier zijn leven inrichten en meedoen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan deze 25 gemeenten –waaronder Utrecht- gevraagd samen te werken en anderen te inspireren bij de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag gaat over de rechten van mensen met een beperking.

Utrecht toegankelijk voor iedereen

Een inclusieve stad (Utrecht voor iedereen) en toegankelijkheid zijn onderwerpen die al langer hoog op de agenda staan in Utrecht. Utrecht werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking aan een stad voor iedereen. Utrecht geeft bijvoorbeeld de Toegankelijkheidsprijs aan de organisatie die het beste werkt aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Lees meer over de aanpak van Utrecht

Een nieuwe agenda

Op dit moment stelt de gemeente Utrecht samen met belangenorganisaties een nieuwe agenda op voor het werken aan betere toegankelijkheid. Na de zomer legt het college de nieuwe agenda voor aan de Raad.

Aanleiding: het VN-verdrag

Het VN-verdrag handicap is in Nederland in 2016 vastgesteld. Het verplicht overheden om inclusief beleid te maken: beleid voor iedereen. Het gaat dan om fysieke en sociale toegankelijkheid en om toegang tot informatie. Voor mensen met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking. Onder de doelgroep vallen ook mensen met een chronische ziekte of psychische aandoening.

Lees meer over het VN-verdrag handicap op mensenrechten.nl

Over het Koplopersprogramma

Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een impuls aan 25 gemeenten zodat iedereen - ook inwoners met een beperking- kan meedoen.

Lees meer over het Koplopersprogramma op de website van VNG


Leergang gemengd wonen

De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen heeft een leergang 'gemengd wonen' ontwikkeld die in september van start gaat. Zie voor meer informatie over de inhoud van het programma, data en locaties, kosten en aanmelden het nieuwsbericht op de website van de Tussenvoorziening.


Reactie rapport Rekenkamer over daklozenopvang

29-05-2018 | Lees hieronder de reactie van de gemeente Utrecht op het rapport van de Rekenkamer Utrecht  over de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht.

Het college bedankt de Rekenkamer voor het onderzoek naar de daklozenopvang. Wethouder Kees Diepeveen: “We willen dat iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont een dak boven het hoofd heeft en een normaal leven kan leiden. Door snelle inzet van hulpverlening en activering en focus op herstel willen we voorkomen dat mensen dakloos blijven. In het onderzoek van de Rekenkamer zien we een bevestiging van de door ons ingezette lijn en een aansporing voor verdere verbeteringen.”
 
De gemeente Utrecht werkt continu aan het verbeteren van de daklozenopvang. De laatste jaren zijn er verschillende maatregelen genomen:

 • sinds 2017 is het Stadsteam Herstel actief, een team hulpverleners speciaal voor daklozen die hen ondersteunen en begeleiden. Het team zorgt voor praktische hulp en toeleiding naar zorg, activiteiten en huisvesting.
 • dagopvang in Utrecht vernieuwt en verhuist eind van dit jaar naar een plek waar zowel ruimte is voor inloop, activiteiten en slaapplaatsen. Het is een duidelijke plek in de stad waar mensen terecht kunnen voor hulp. De volgende stap is dat de nachtopvang verandert in een opvang waar mensen ook overdag kunnen verblijven. Hierdoor ontstaat er meer rust om te werken aan herstel.
 • woonruimte is een belangrijke basis voor herstel. Prioriteit is om te voorkomen dat mensen dakloos worden. Ondertussen werkt de gemeente met aanbieders en corporaties aan meer woningen en gemengde woonvormen. Hierdoor kunnen mensen vanuit opvang doorstromen naar eigen woonruimte. Om ervoor te zorgen dat mensen niet opnieuw dakloos raken maakt de gemeente afspraken met zorgaanbieders over de begeleiding.

Meer gezinsgerichte zorg door ombouw Kinabu

25-05-2018 | De Utrechtse regiogemeenten en partners in de zorg voor jeugd werken samen aan de ambitie dat zo veel mogelijk kinderen opgroeien in een gezin. Daarom vindt er een ombouw plaats van Kinabu. Deze voorziening van jeugdzorgorganisatie Youké biedt 24-uurszorg aan kinderen onder de 13 met ernstige gedragsproblemen.

Voor de kinderen die bij Kinabu verblijven, wordt het mogelijk gemaakt dat zij voor 1 juli 2018 weer thuis wonen of in een gezinsvorm. Dit gebeurt zorgvuldig, in samenwerking met ouders en betrokkenen. Als zo’n verblijf niet haalbaar is, dan krijgen kinderen verblijf en zorg vanuit Youké. Naar verwachting zijn dit 5 tot 8 kinderen.

De ambitie

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij opgroeien en ondersteuning krijgen in een gezinssituatie. Ook als er intensieve hulp nodig is. Deze hulp wordt zoveel mogelijk binnen het eigen gezin ingezet. Als dit (tijdelijk) niet haalbaar is, kijken we of een pleeggezin of gezinshuis geschikt is. Zo’n verblijf duurt zo kort mogelijk en we werken aan een terugkeer naar huis. Door te zoeken naar een plek in de buurt kan het gewone leven van kinderen doorlopen en kunnen ouders een belangrijke rol blijven vervullen.

InVerbinding nu ook voor jongere kinderen

Om passende antwoorden te vinden wanneer complexe gedragsproblematiek speelt, heeft Youké de methodiek InVerbinding gemaakt voor kinderen onder de 13. InVerbinding kan worden ingezet als thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is. Samen met een vertrouwenspersoon (JIM) en een specialistisch expertteam dat thuis kan komen, wordt aan de vragen van kinderen en gezinnen gewerkt. Eventueel in combinatie met een tijdelijk (deeltijd) verblijf op een InVerbinding groep.

Verdere transformatie belangrijk

De ombouw van Kinabu is een concrete stap in de gewenste transformatie binnen de (gesloten) 24-uurszorg. Samen met jongeren, ouders, verwijzers en aanbieders werken de samenwerkende Utrechtse jeugdregio’s nu de pilots uit.

Lees meer in het Koersdocument transformatie Essentiële Functies (pdf 1,14 MB)


Kinderrechtenstad: infographic met voorbeelden en resultaten

18-05-2018 | Als gemeente Utrecht willen we meer aandacht voor kinderrechten en jongerenrechten en in het bijzonder voor artikel 12: 'De stem van de kinderen'. We vinden het belangrijk om kinderen en jongeren bij het beleid en de uitvoering te betrekken, naar hen te luisteren en met hun ideeën aan de slag te gaan.

Lees hoe dat in z'n werk gaat, wat we samen met partners bereikt hebben en bekijk mooie voorbeelden (pdf, 1,9 MB)


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030