Informatie voor professionals Nieuws voor professionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.


Wegwijzer zorginzet bij overgang 18 jaar

19-09-2018 | Wij willen ervoor zorgen dat jongvolwassenen die jeugdhulp ontvangen een goede overgang naar volwassenheid krijgen. Samen met partners ontwikkelden we een wegwijzer om een antwoord te geven op vragen die rondom dit onderwerp spelen. Deze wegwijzer geeft handvatten voor toepassing van de wettelijke kaders: wanneer Wmo en wanneer verlengde jeugdhulp kan worden ingezet. Daarnaast staan in de wegwijzer afspraken, rollen en verantwoordelijkheden van buurtteams, regionale toegang en zorgaanbieders voor een soepele overgang 18-/18+.

Bekijk de wegwijzer (pdf, 764 kB)


Wat doet u in de Week tegen Eenzaamheid?

31-08-2018 | Van 27 september tot en met 6 oktober 2018 is de Week tegen Eenzaamheid. Ook een deel van de Utrechters voelt zich eenzaam. Eenzaamheid is een ingrijpende ervaring. Samen met de stad gaan we de komende maanden onderzoeken hoe we eenzaamheid in Utrecht kunnen verminderen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheidvragen we meer aandacht voor dit onderwerp. Organiseert u als bewoner, ondernemer, of met uw organisatie tijdens deze week een activiteit tegen eenzaamheid? Kijk dan voor informatie en communicatiematerialen op www.samentegeneenzaamheid.nl.

Wanneer u ons laat weten wat u gaat organiseren, dan zorgen wij ervoor dat uw activiteit in een huis-aan-huisblad wordt gepubliceerd. Wilt u uw activiteit in een huis-aan-huisblad, of hebt u hulp nodig bij het organiseren van uw activiteit? Stuur dan een e-mail voor 11 september naar: weektegeneenzaamheid@utrecht.nl. #samentegeneenzaamheid


Laaggeletterdheid op de kaart

02-08-2018 | Van 3 – 9 september is het de week van de alfabetisering. Het thema is dit jaar: Samen zetten we laaggeletterdheid op de kaart. In Utrecht besteden we speciaal aandacht aan het werven en waarderen van (digi)taalvrijwilligers. Tijdens deze week zijn er allerlei activiteiten in het hele land en natuurlijk ook in Utrecht.
Lees meer over de week van de alfabetisering


Nieuwe beleidsregel voor informele zorg

26-07-2018 | Het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met vrijwilligers, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en zorgpartijen samengewerkt aan een nieuwe beleidsregel voor informele zorg.
Deze beleidsregel gaat over vrijwillige inzet bij hulp- en ondersteuningsvragen en over georganiseerde ondersteuning van mantelzorgers.

Waarom een nieuwe beleidsregel

Doel van de nieuwe beleidsregel is het versterken van de positie van de informele zorg in Utrecht en meer transparantie geven over hoe subsidies verstrekt worden.
Op 10 juli 2018 is de nieuwe beleidsregel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
De beleidsregel gaat in per 1 januari 2019 en is te vinden op: www.utrecht.nl/jaarsubsidieinformelezorg en www.utrecht.nl/projectsubsidieinformelezorg.


Samen recht doen aan gemeenschapskracht

23-07-2018 | Op 17 mei 2018 was in stadion Galgenwaard de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht. De lessen die hieruit zijn getrokken staan in een brochure. Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door hun middelen te delen. Wil jij meer weten over wat het betekent als onze participatiemaatschappij kantelt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid? En als onze zorg en ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de leefomgeving: kleinschalig, lokaal en samen met bewoners. Of wil je meer weten over de ontwikkeling van bewonersinitiatieven naar echte bewonerscollectieven en over een wijkgerichte aanpak in 4 stappen.

Bekijk de website Gemeenschapskracht en lees in de brochure waarom dit zo belangrijk is


Strategie contracteren aanvullende zorg Wmo en Jeugdwet vanaf 2020

19-07-2018 | Een groot deel van de contracten die de gemeente nu heeft met aanbieders voor de aanvullende zorg loopt eind 2019 af. In 2020 begint de nieuwe contractperiode. In voorbereiding daarop heeft de gemeente uitgangspunten, ambities en ontwikkelopgaven geformuleerd voor de aanvullende zorg. Daarbij staat ook wat wij van onze toekomstige partners verwachten.

Het college heeft op 3 juli de strategie voor het contracteren van de aanvullende zorg Wmo en Jeugdwet vanaf 2020 vastgesteld. Het college legt deze strategie ter besluitvorming voor aan de raad.
Bekijk de strategie contracteren aanvullende zorg Wmo vanaf 2020
 (pdf, 3,7 MB)
Bekijk de strategie contracteren aanvullende zorg Jeugd vanaf 2020 (pdf, 4,1 MB)
(beide onder voorbehoud van vaststelling door de raad)

Informatie over de uitvraag op TenderNed

Vanaf januari 2019 publiceren we de opdracht(en) aanvullende zorg voor jeugd en Wmo per 2020 op TenderNed. Meer informatie over de aanpak van de aanbestedingsprocedure volgt kort voor of bij publicatie.
Ter voorbereiding op de publicatie van de uitvraag aanvullende zorg voor jeugd organiseren we enkele bijeenkomsten voor zorgaanbieders en stakeholders.

 • Meer informatie over de uitvraag en de bijeenkomsten aanvullende zorg voor jeugd vindt u op TenderNed.
 • Meer informatie over de uitvraag aanvullende zorg Wmo vindt u ook op TenderNed.

Beschut werk: kansen voor inwoners met een arbeidsbeperking

16-07-2018 | Misschien kent u iemand met een beperking die graag wil werken. Dit kan soms niet in een gewoon bedrijf. Er is meer begeleiding nodig of de noodzakelijke aanpassingen zijn daar niet mogelijk. Hij of zij kan dan misschien op een beschutte werkplek werken. Dit is een baan van minimaal 20 uur per week met salaris.

Aanvraag loopt via UWV

Voor beschut werken is de regelgeving veranderd. Mogelijke kandidaten kunnen nu zelf een beoordeling arbeidsvermogen beschut werk aanvragen bij UWV: www.uwv.nl/arbeidsbeperkt. U kunt daar bij helpen. Kandidaten moeten wel ingeschreven staan als werkzoekende bij werk.nl. UWV beoordeelt of een kandidaat in aanmerking komt voor beschut werk.

Meer diversiteit in werkaanbod

WIJ 3.0 en UW voeren de komende 2 jaar beschut werk uit voor de gemeente. Wij gaan onderzoeken of ook andere (sociaal) ondernemers beschut werk willen uitvoeren. Op die manier hopen we de diversiteit in het werkaanbod te vergroten.

Meer informatie over werken met een arbeidsbeperking: www.utrecht.nl/arbeidsbeperking.
Vragen over beschut werk bij de gemeente kunt u stellen via beschutwerk@utrecht.nl.


Meedoen in Utrecht

13-07-2018 | Wat kunnen de organisaties de Wilg, de Tussenvoorziening, inloophuis Andante, de Boogh, de Rijnhoven, Wijk&Co, Oog voor Utrecht, Resto VanHarte, Attifa, de Wilg, De Rijnhoven en inloophuis Andante van elkaar leren en wat hebben ze gemeen? Hoe geven verschillende zorginstellingen In Utrecht invulling aan Sociale Prestatie en Dagondersteuning?

Lees de verhalen van studenten hierover (pdf, 3 MB)


Team Basiszorg: verbetering hulp aan jeugdigen in de wijk

04-07-2018 | Huisartsen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg hebben in een proeftuin geïnvesteerd om de samenwerking rond jeugdigen verder te verbeteren. En ook om nog meer samen op te trekken als team basiszorg. De proeftuin is een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. De proeftuin vond plaats in de wijken Leidsche Rijn, Ondiep en Binnenstad.

Achtergrond van de proeftuin

De centrale onderzoeksvraag was: Hoe kan de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten gezamenlijk zó worden uitgevoerd dat de jeugdige en het gezin het beste wordt geholpen?
Daarbij was het de opdracht om aan te sluiten bij de leidende principes van het Utrechtse model:

 • werken vanuit de mogelijkheden van de jeugdigen en het gezin
 • aandacht voor andere (sociale en/of opvoedkundige) problemen in het gezinssysteem
 • aandacht voor de samenhang tussen deze problemen en de psychische klachten bij de jeugdige.

In de eerste fase is de gezamenlijke visie gemaakt op de basiszorg voor kinderen en jongeren. Deze visie omvat de volgende 4 noemers: klant centraal, passende zorg, professionele afstemming en randvoorwaarden. Daarna hebben de betrokken professionals en de onderzoekers 5 maanden lang in elke wijk maandelijks een casuïstiekbespreking gehouden.

Wat heeft de proeftuin opgeleverd?

 • Grote winst van de proeftuin is dat de partijen in de 3 wijken waar de proeftuin plaatsvond, elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en waarderen. Hierbij was het opstellen van een gezamenlijke visie ondersteunend.
 • Uit de proeftuin blijkt verder dat huisartsen, jeugdartsen en gezinswerkers nog niet altijd op één lijn zitten, maar de bespreking van casuïstiek heeft veel zinvolle aanbevelingen opgeleverd.
 • Een van de belangrijkste aanbevelingen is het samen optrekken als team sociaal medische Basiszorg: een gezamenlijke visie op basiszorg, gezamenlijke intervisie om hulp te verbeteren en elkaar op wijkniveau goed en snel weten te vinden.

Doorlopende inzet op samenwerking

De Proeftuin heeft een impuls gegeven aan de samenwerking op buurtniveau in de sociaal-medische basiszorg. Al tijdens de Proeftuin ontstonden ideeën om de samenwerking te verbeteren:

 • In de wijken zijn bijeenkomsten georganiseerd met huisartsen, buurtteam, JGZ en GEZ. Daar zijn aansluitend op de stedelijke afspraken op maat wijkgerichte afspraken gemaakt, zodat in elke wijk de zorg geleverd kan worden die nodig is.
 • Stedelijk is een e-learning traject ontwikkeld ter ondersteuning van professionals om zo een gezamenlijk vertrekpunt op kennisniveau te creëren.
 • De meewerkende organisaties geven prioriteit aan de intensivering van onderlinge samenwerking en het op maat ondersteunen van de teams en praktijken.

Lees het rapport


Maatwerktafels: passende oplossingen vinden voor jeugd

02-07-2018 | De gemeente Utrecht en partners in de zorg voor jeugd hebben een handreiking gemaakt voor het organiseren van een maatwerktafel. Een maatwerktafel is een bijeenkomst waarin de betrokken professionals samen ‘out of the box’ kijken naar de vraag van een kind of gezin. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met het gezin. Het gezin staat centraal, en niet het systeem. Het uiteindelijke doel is om antwoorden te vinden die kinderen, jongeren en hun gezinnen verder helpen.

Bekijk de handreiking met het stappenplan voor het organiseren van een maatwerktafel (pdf, 330 kB)

Afspraak

De afgelopen maanden is in een aantal situaties zo’n ‘maatwerktafel’ georganiseerd. Hier hebben we goede ervaringen mee. We willen deze werkwijze inzetten waar deze helpt. Gemeente en partners spraken af dat er altijd een maatwerktafel wordt georganiseerd wanneer jeugdhulp met verblijf dreigt. Jeugdhulp met verblijf betekent dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, maar in een jeugdinstelling woont. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen.


F-ACT congres 20 september

29-06-2018 | Samen met partners organiseren wij op donderdag 20 september het F-ACT congres 2018. Deze partners zijn Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek en Zilveren Kruis. Het centrale thema is de verbinding tussen de F-ACT-methodiek en alle nieuwe en bestaande 'best practices' voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Denk hier aan de samenwerking tussen F-ACT-teams en de wijkteams/buurtteams. Tijdens het congres komen nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen aan bod, maar ook ervaringen van betrokkenen, de laatste onderzoeksresultaten en best practices.

 • Wanneer: donderdag 20 september 
 • Hoe laat: 9.00 – 17.00 uur
 • Waar: Domkerk Utrecht
 • Kosten: € 275 exclusief btw
 • Voor: iedereen die werkt in de ggz, voor POH/huisartsen, sociale wijkteams/ buurtteams, voor professionals op het terrein van welzijn, wonen en participatie, of iedereen die zelf patiënt en/of verwant is.

Meer informatie en aanmelden
Lees meer over de F-ACT-methodiek


Miniconferentie 'Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoever zijn we gekomen?'

20-06-2018 | 20 jaar geleden startte de eerste 'vreedzame' school in Utrecht. 10 jaar geleden werd Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Een mooi moment om de balans op te maken: wat hebben we bereikt?  Stichting Vreedzaam organiseert samen met de gemeente Utrecht een miniconferentie. We staan stil bij de successen, maar ook bij wat moeilijk is gebleken. Een bijeenkomst bedoeld voor iedereen die Vreedzaam een warm hart toedraagt en geïnspireerd wil worden door good practices.

 • Wanneer: donderdag 27 september
 • Tijd: 13.30 - 17.30 uur
 • Waar: Theater Stefanus in Overvecht (Utrecht)

Meer informatie en aanmelden


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030