Informatie voor professionals Welzijn in de wijk

Sociaal makelaarschap

Utrecht wil een stad zijn met leefbare en levendige wijken. Een stad met actieve, zelfredzame bewoners. Een stad waar kinderen gezond en veilig opgroeien en ook ouderen ‘meedoen’ aan de samenleving. Met dit doel voor ogen startte de gemeente in 2013 het sociaal makelaarschap. De sociaal makelaars ondersteunen in alle wijken en buurten bewonersinitiatieven en brengen bewoners en organisaties samen. Het Utrechtse welzijnswerk gaat uit van de eigen kracht van mensen en sluit aan bij wat bewoners zelf willen en kunnen. Het welzijnswerk stimuleert mensen om zélf activiteiten te ontwikkelen, problemen op te lossen en talenten te ontwikkelen. 

Een aantal organisaties voert het sociaal makelaarschap uit in Utrecht.

Sociaal makelaars

In onderstaand lijstje ziet u welke sociaal makelorganisatie in uw wijk actief is en waar u terecht kunt voor peuterspeelzaalwerk:

Meer informatie:

Toekomst sociaal makelaarschap

De afspraken met de huidige sociaal makelaarsorganisaties lopen tot en met 2018. Het college heeft daarom nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 1 januari 2019. Deze zijn vastgelegd in een ‘nota van uitgangspunten’ Hierin omschrijft het college hoe de toekomst van het sociaal makelaarschap eruit moet komen te zien.

Het participatietraject

De nota van uitgangspunten kwam tot stand in samenwerking met de bewoners, professionals en andere betrokkenen. Bewoners en professionals zij op verschillende manieren en diverse momenten betrokken. Bekijk hiervoor de infographic (pdf, 222 kB). 

Planning

  • De nota van uitgangspunten (pdf, 3,0 MB) is voor de zomer 2017 vastgesteld door het college.
  • Na de zomer vaststelling gemeenteraad.
  • Opstellen van de beleidsregel op basis van de Nota van uitgangspunten van de gemeente. In deze beleidsregel wordt omschreven hoe organisaties een aanvraag kunnen indienen, waar deze aanvraag aan moet voldoen en hoe deze wordt beoordeeld.
  • Voor de zomer van 2018 wordt de uitslag van de beoordeling en de uitgekozen organisatie(s) voor sociaal makelaarschap bekendgemaakt door de gemeente.

Welzijnsaccommodaties: tarieven en zelfbeheer

De gemeente streeft naar goede, toegankelijke en aantrekkelijke welzijnsaccommodaties die veel en graag door de buurt worden gebruikt. Denk hierbij aan het buurtcentrum of de speeltuin bij u in de buurt. De meeste accommodaties zijn eigendom van de gemeente en worden door de gemeente verhuurd en onderhouden. Ook zelfbeheer van een buurtcentrum of speeltuin door een groep bewoners behoort tot de mogelijkheden. In Utrecht kennen we veel voorbeelden van zelfbeheer. In dit boekje kunt u lezen hoe zelfbeheer in de praktijk werkt.

Meer informatie:

Informatie over het aanvragen van subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties vindt u op de pagina Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer, subsidie.

Beheerde speeltuinen

kinderen spelen in speeltuin Fort Luna

Speeltuinen zijn plekken in de stad waar kinderen veilig en plezierig kunnen spelen. In Utrecht zijn 21 beheerde speeltuinen. Eerst beheerde de gemeente deze speeltuinen. Bij 10 speeltuinen zijn betrokkenen zelf de speeltuin gaan beheren. Hiervoor hebben ze een zelfstandige speeltuinorganisatie opgericht. De andere speeltuinen in de stad volgen later in hun eigen tempo.

Samen speelruimte maken

Met het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ (pdf, 785 kB) van mei 2017 geeft het college een impuls aan de ontwikkeling naar zelfstandige, actieve speeltuinorganisaties die goed passen bij de buurt en de gebruikers.

Ontwikkeling

Het ontwikkelen van het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ ging samen met de verzelfstandiging van de eerste speeltuinen. Zo konden gemeente en de nieuwe speeltuinorganisaties van elkaar leren en kijken wat nodig is om een speeltuin zelfstandig te laten zijn en hoe professionals hierbij het beste kunnen ondersteunen.

Het nieuwe speeltuinbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de sociaal makelorganisaties, vrijwilligers en andere betrokkenen. Dit hele proces is terug te zien op www.speeltuinen.org. Het beleidskader is in lijn met de doelstellingen vernieuwend welzijn en het coalitieakkoord Utrecht maken we samen. We behouden de professionaliteit, maar geven tegelijk bewoners het vertrouwen een rol te spelen en waarderen hun kwaliteiten en betrokkenheid.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@
utrecht.nl