Informatie voor professionals Drie sporen

Filmpje: hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Dit filmpje brengt in beeld hoe in Utrecht de zorg en ondersteuning voor volwassenen vanuit de Wmo langs de drie sporen is georganiseerd.

Spoor 1: de sociale basis

De sociale basis omvat al die voorzieningen die volwassenen, jongeren en kinderen helpen stevig in het leven te staan. Het gaat om onderwijs, sport, welzijn, cultuur, openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en meer. Hoe beter de voorzieningen van de sociale basis hun werk doen, des te minder beroep bewoners zullen doen op ondersteuning en zorg. Tot de sociale basis behoren bijvoorbeeld dagondersteuning voor ouderen - en de sociale prestatie voor mensen die geen regulier werk kunnen doen, maar wel een zinvolle dagbesteding nodig hebben. Tot de sociale basis behoren ook de sociaal makelaars die bewonersactiviteiten in de buurt begeleiden. De ondersteuning van mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers rekenen we tot de sociale basis, evenals de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Bewoners die een buurthuis in zelfbeheer exploiteren of onderlinge hulp en zorg organiseren (in een buurt- of zorgcoöperatie) beschouwen we als een welkome versterking van de sociale basis.

Spoor 2: de basiszorg

Voor de sociale basiszorg hebben we de buurtteams in het leven geroepen. Daar ga je heen als je problemen zo groot zijn, dat je er zelf niet meer uitkomt. Er zijn 18 buurtteams in de stad. Het buurtteam is voor iedereen dichtbij; je kunt er altijd binnenlopen, de drempel is laag. Mensen kunnen er terecht met vragen op het gebied van geld (schulden), opvoeden, verslaving, eenzaamheid, relaties, kinderen die ontsporen. De buurtteams zijn de sociale tegenhanger van de huisartsen. Goede samenwerking tussen buurtteam en huisarts levert winst op, voor de cliënt die beter geholpen wordt en voor de samenleving omdat de zorg efficiënter wordt. De buurtteams werken ook samen met andere partijen: scholen, consultatiebureaus, wijkverpleging, sociaal makelaars, politie en woningcorporaties. De medewerkers van de buurtteams zijn generalist: ze kunnen de cliënt over een breed front van dienst zijn. De meeste hulpvragen kan het buurtteam zelf (helpen) oplossen. Als een cliënt meer specialistische en/of intensieve zorg nodig heeft, verwijst het buurtteam hem of haar naar aanvullende zorg. Zo zijn de buurtteams de kern van het Utrechtse model.

Op de website van de buurtteams www.buurtteamsutrecht.nl vindt u meer informatie over de buurtteams, waaronder de contactadressen en openingstijden.
In het boekje: ‘Aansluiten bij de kracht van mensen’ (pdf, 6,5 MB) leest u hoe het buurtteam in Utrecht als spil van het zorgstelsel werkt.

SAVE-teams

Naast de buurtteams functioneren in Utrecht de SAVE-teams. (SAVE staat voor Samenwerken aan Veiligheid). De SAVE-teams, die nauw samenwerken met de buurtteams, voeren de jeugdbescherming en de jeugdreclassering uit. Een SAVE-team komt in actie als de veiligheid van een kwetsbare burger (kind of jongere) in het geding is. Ga voor meer informatie naar www.samen-veilig.nl

Spoor 3: de aanvullende zorg

Aanvullende zorg is voor mensen of gezinnen waarvoor de basiszorg geen afdoende oplossing biedt. Het gaat om vele vormen van zorg. Bijvoorbeeld specialistische jeugdhulp, beschermd wonen of dagbegeleiding voor ouderen. We spreken hier van maatwerkvoorzieningen. Dit wil zeggen dat je er niet, zoals bij het buurtteam, zo binnen kunt stappen. Er is een verwijzing nodig van het buurtteam. De gemeente heeft afspraken gemaakt met aanbieders van aanvullende zorg, waarnaar het buurtteam kan verwijzen.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030