Informatie voor professionals Zorg voor jeugd

Het Utrechtse beleid: ‘Gewoon opgroeien'

Uitgangspunt van het Utrechtse beleid voor de zorg voor jeugd is ‘gewoon opgroeien’. Hiermee bedoelen we dat de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen bij de ouders ligt. Of bij andere, daartoe aangewezen opvoeders. Ontstaan er problemen met een kind, of meer kinderen, in het gezin? Dan bieden we zorg. Basiszorg door de buurtteams. En zo nodig aanvullende zorg door specialisten. Alle zorg is erop gericht kinderen en ouders weer in hun eigen kracht te zetten. Zodat ze ‘terugkeren’ naar een situatie van gewoon opgroeien.

Zorg voor jeugd: wie en wat?

Met ‘Gewoon opgroeien’ richten we ons op gezinnen, ouders en kinderen die vragen  hebben over opvoeden en opgroeien– bijvoorbeeld - verstoorde relaties in het gezin, overlast, schoolverzuim, ziekte, woonproblemen, schulden of armoede. In veel gezinnen gaat het om een combinatie van meer problemen. De zorg moet ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren in onze stad gezond en veilig opgroeien. En dat zij zich maximaal kunnen ontplooien.

Zorg voor jeugd: hoe?

  • We gaan uit van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders. We maken de problemen niet groter dan ze zijn. We zoeken met het gezin en het netwerk rond het gezin naar oplossingen. We praten niet óver, maar mét het gezin.
  • Professionele hulpverleners zijn makkelijk en snel bereikbaar; er zijn geen drempels. Zij komen in actie als ouders of een jongere zich melden. Maar zij gaan er ook op af, als zij signalen krijgen van anderen. Zo voorkomen we dat problemen onnodig groter worden.
  • De veiligheid van een kind mag niet in gevaar komen. Als dit dreigt, grijpen we in.
  • We werken zoveel mogelijk volgens ‘één gezin – één plan – één contactpersoon’. Zo voorkomen we versnippering in het aanbod van zorg.
  • We verbinden professionele ondersteuning zoveel mogelijk met de inzet van vrijwilligers, buurtbewoners en mantelzorgers.
  • We bieden ondersteuning in groepsvorm, waar dit kan. En individuele ondersteuning, waar het nodig is.
  • De buurtteams Jeugd en Gezin zijn de spil in de zorg. Zij bewaken de samenhang in de zorg. De meeste zorgvragen handelen ze zelf af. En zij bepalen of een kind of een gezin wordt doorverwezen naar aanvullende zorg.
  • Mensen zijn belangrijker dan regels. Daarom geven we de professionals in de zorg veel vrijheid om de keuzes te maken die nodig zijn voor een gezin of een kind.

Zorg voor jeugd: met wie samen?

De gemeente Utrecht voert  de regie over de zorg voor jeugd, inbegrepen de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De gemeente stelt het beleid vast. Dit doen we in goede samenwerking met buurtteamorganisatie Lokalis, de leveranciers van aanvullende zorg, andere professionals in de zorg voor jeugd, en de zorgverzekeraars. Ook belangenorganisaties van cliënten betrekken we bij het beleid. En we stemmen ons beleid af met gemeenten in de Utrechtse regio, andere grote steden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
jeugd@utrecht.nl