Informatie voor professionals Commissie Passend Alternatief

Soms is voor de begeleiding of behandeling van een kind, jongere of gezin de inzet van specialistische jeugdhulp nodig. De verwijzer (huisarts, buurtteam, jeugdarts of SAVE) verwijst dan door naar een aanbieder die een contract met de gemeente Utrecht heeft. Wanneer de verwijzer geen passend alternatief binnen het gecontracteerde aanbod kan vinden, kan de verwijzer de casus anoniem voorleggen aan de Commissie Passend Alternatief.

De Commissie Passend Alternatief is een commissie van professionals die het College van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigd. De commissie vormt een inhoudelijk oordeel over de hulpvraag in de voorgedragen casus en geeft antwoord op de vraag of passend aanbod beschikbaar is in het gecontracteerde zorgaanbod.
Als de commissie vindt dat er in het gecontracteerde aanbod geen passend aanbod is, dan zal de gemeente de ondersteuning buiten het gecontracteerde aanbod vergoeden en/of de contractwaarde van de gecontracteerde aanbieder die zijn budgetplafond bereikt heeft verhogen.

De Commissie Passend Alternatief in 6 stappen

1. Een dekkend zorglandschap in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een contract met ruim 60 specialistische jeugdhulpaanbieders. Deze jeugdhulpaanbieders pakken hulpvragen op die de mogelijkheden vanuit de basiszorg overstijgen. Dankzij deze contracten met diverse jeugdhulpaanbieders heeft Utrecht stad een dekkend zorglandschap, waarbinnen alle hulpvragen van Utrechtse kinderen, jongeren en hun ouders opgepakt kunnen worden. De verwijzer (huisarts, het Buurtteam, jeugdarts of SAVE) verwijst indien nodig naar de specialistische jeugdhulp die voor het betreffende gezin of de betreffende cliënt nodig is. De verwijzer kan alleen verwijzen naar door de gemeente Utrecht gecontracteerde aanbieders: de jeugdhulp die door deze aanbieders wordt geleverd, wordt vergoed door de gemeente Utrecht.

 

2. Passend alternatief

Het komt voor dat  een verwijzer verwijst naar een jeugdhulpaanbieder die het budgetplafond bereikt heeft en daarom geen nieuwe kinderen, jongeren of hun gezin in zorg kan nemen. Ook komt het voor dat een verwijzer verwijst naar een jeugdhulpaanbieder die niet gecontracteerd is. In deze gevallen vragen wij van de verwijzer om, al dan niet samen met de aanbieder en/of het gezin, binnen het gecontracteerde aanbod op zoek te gaan naar een passend alternatief: welke jeugdhulpaanbieders hebben de expertise om de hulpvraag van het betreffende kind, de jongere of het gezin samen met hen op te pakken? De gemeente Utrecht gaat er vanuit dat op stelselniveau voldoende specialistische jeugdhulp is ingekocht.

 

3. De Commissie Passend Alternatief

Als de verwijzer van mening is dat er geen passend alternatief in het gecontracteerde aanbod beschikbaar is, kan de verwijzer een verzoek indienen bij de Commissie Passend Alternatief. Met dit verzoek aan de commissie wordt de gemeente Utrecht gevraagd om de jeugdhulp bij aanbieder X voor een kind, jongere of gezin te vergoeden. De Commissie vormt, binnen 16 dagen na het ontvangen van het verzoek, een inhoudelijke oordeel over dit verzoek. Als de commissie concludeert dat in het gecontracteerde aanbod geen passend aanbod is, dan zal de gemeente de ondersteuning buiten het gecontracteerde aanbod vergoeden/de contractwaarde van de gecontracteerde aanbieder die zijn budgetplafond bereikt heeft verhogen.

 

4. Een verzoek indienen bij de Commissie Passend Alternatief

Als de verwijzer van mening is dat geen passend alternatief aanwezig is binnen het gecontracteerde aanbod, kan een verzoek worden ingediend bij de Commissie Passend Alternatief. Dit doet de verwijzer door een e-mail te sturen naar passendalternatief@utrecht.nl.

Dit verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • het verzoek aan de commissie (om welke jeugdhulpaanbieder en welke hulpvorm gaat het?)
  • een korte anonieme beschrijving van de casus
  • de hulpvraag
  • de onderzochte alternatieven (en waarom deze wel of niet voldoen)
  • de reden waarom de verwijzer van mening is dat geen passend alternatief in het gecontracteerde aanbod beschikbaar is


Zie ter illustratie:  voorbeeldaanmelding (pdf 193 kB). Gebruik van dit formulier is niet verplicht.
4) Het verzoek wordt tijdens de eerstvolgende commissievergadering besproken. De commissievergaderingen vinden gemiddeld 1 keer per 2 weken plaats. Op basis van het verzoek kan het zijn dat de commissie de aanbieder/de verwijzer (of beiden) vraagt aan te sluiten bij de bespreking van de casus. Als de commissie concludeert dat er geen passend alternatief in het gecontracteerde aanbod aanwezig is, dan vergoedt de gemeente zorg buiten het gecontracteerde aanbod/wordt de contractwaarde van een gecontracteerde aanbieder die zijn budgetplafon bereikt heeft opgehoogd.

 

5. Doel van de commissie

Het doel van de commissie is tweeledig. Allereerst vormt de Commissie Passend Alternatief een inhoudelijk oordeel over de zorgvraag van de cliënt en geeft antwoord op de vraag of passend aanbod beschikbaar is in het gecontracteerde zorgaanbod. Daarnaast helpt de commissie de gemeente Utrecht om snel te leren in hoeverre het gecontracteerde aanbod aansluit op de zorgbehoefte van Utrechtse cliënten. Veel signalen over het ontbreken of ‘vol zitten’ van een bepaalde zorgvorm duiden op een patroon en geven input voor de inkoop.

 

6. Samenstelling van de commissie

De Commissie Passend Alternatief wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Utrecht en bestaat uit verschillende ervaren en professionele verwijzers die de verzoeken inhoudelijk beoordelen. De commissie bestaat op dit moment uit een gedragswetenschapper van Samen Veilig, een gezinswerker van Lokalis en een jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg. Een kind- en jeugdpsychiater is, indien de casus daar om vraagt, beschikbaar.

Hulp en contact Commissie Passend Alternatief

Telefoon

14 030

E-mail

passendalternatief@utrecht.nl