Informatie voor professionals Pilots buurtgerichte specialistische jeugdhulp

In september 2017 zijn er 2 pilots gestart met het buurtgericht organiseren van de specialistische jeugdhulp. Deze pilots vinden plaats in Leidsche Rijn en Zuilen onder de naam Extr@Utrecht.

Buurtgericht organiseren

De gemeente en partners zien kansen in het buurtgericht organiseren van de specialistische jeugdhulp. Het gaat dan om alle ambulante hulp die aanvullend is aan de basiszorg van de huisartsen en/of de basishulp door het buurtteam. We streven ernaar dat de meest voorkomende specialistische jeugdhulp daadwerkelijk in de wijk aanwezig is.

2 pilots

We zijn samen met Lokalis, huisartsen, jeugdhulpaanbieders en andere betrokken partners de 2 pilots gestart. Hierbij staat centraal: ‘Wat is er nodig in deze buurt en hoe kunnen we de hulp daar op organiseren?’. Verder willen we leren welke expertises nodig zijn in de buurt, wijk of stad. In de pilots gaan partijen samen leren en buurtgerichte specialistische zorg stap voor stap vormgeven. De ervaringen neemt de gemeente mee bij het formuleren van een nieuwe uitvraag in de toekomst en de uiteindelijke invulling van het nieuwe zorglandschap.

Kwartiermaker

Als eerste is er een kwartiermaker gezocht door een commissie met een afvaardiging van huisartsen, Lokalis, specialistische jeugdhulp en gemeente. De kwartiermaker organiseert en ondersteunt de pilots in de praktijk en begeleidt het veranderproces. Suzanne Verdoold vervult per 1 april 2017 deze functie. Zij was tot die datum directeur van de Opvoedpoli in Utrecht.

Uitvoering

Voor de uitvoering van deze pilots zijn er in Leidsche Rijn en Zuilen specialistische teams gestart van ongeveer 6 tot 12 specialisten. Dit zijn gecontracteerde vrijgevestigde professionals en/of professionals van grote jeugdhulpaanbieders met een contract met de gemeente. De specialisten in deze teams werken nauw samen met buurtteamorganisatie Lokalis, huis- en jeugdartsen en andere partijen in de buurt. Er zijn 17 enthousiaste en gedreven professionals geselecteerd die sinds september 2017 in deze teams werken.

Op de website van Extr@Utrecht staat voor inwoners van Zuilen en Leidsche Rijn meer informatie over wat deze teams kunnen bieden.

Ontwikkelkamer

Als samenwerkingspartners spraken we af een ‘Ontwikkelkamer’ te vormen met jeugdhulpaanbieders, huisartsen, buurtteams, onderwijs en de gemeente. Deze ontwikkelkamer is bedoeld om samen te leren van de nieuwe werkwijze en ook van de dilemma’s die de professionals in de pilots tegenkomen. Op 8 juni was de eerste Ontwikkelkamer-bijeenkomst. Suzanne Verdoold, kwartiermaker voor de pilots, gaf dan onder andere een update over de voortgang van de pilots en de kersvers geselecteerde professionals stelden zich voor.

Via de nieuwsbrief Utrecht Transformeert houden we partners graag aangesloten op het verdere proces.

Samen leren en ontwikkelen

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor jeugd in Utrecht. Dit doen we samen met de partners: kinderen, jongeren en hun ouders, aanbieders van specialistische jeugdhulp, buurtteams, huisartsen, scholen en andere partijen. Wethouder Victor Everhard: “Met elkaar leren en ontwikkelen we, om zo stap voor stap de zorg voor kinderen en jongeren in de stad nog verder te verbeteren”.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten zijn daarbij dat kinderen, jongeren en ouders zorg krijgen die:

  • snel beschikbaar is
  • dichtbij is (in hun eigen buurt)
  • past bij de hulpvraag
  • kijkt naar alle leefgebieden (dus ook hoe het gaat op school, op de voetbalclub, enzovoorts)
  • zicht heeft op steunende factoren in de omgeving en zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en hun ouders
  • optimaal aansluit op de basiszorg van de buurtteams en huisartsen.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
jeugd@utrecht.nl