Onderwijshuisvesting Nieuwe basisschool in Groenewoud

In Groenewoud komt een nieuwe basisschool. De gemeente wil zorgen dat hier de best passende school voor deze buurt komt. Dit doen we op een nieuwe transparante manier. Utrechtse schoolbesturen kunnen een plan maken.

Groenewoud is een nieuw te bouwen buurt direct aan het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordoostkant van het kantorenpark Papendorp. In de buurt is één basisschool gepland.

Op dit moment is er voor deze school nog geen schoolbestuur. We nodigen  alle Utrechtse schoolbesturen uit om een plan te maken voor de nieuwe basisschool in Groenewoud. De inzender van het plan dat het best aan de criteria voldoet, wordt de partner voor het ontwikkelen van de school

We doen dit op onderstaande manier.

Vragen stellen, tot en met 18 februari 2021

Na het bekendmaken van het proces hebben geïnteresseerden drie weken de tijd om vragen te stellen aan de gemeente. De antwoorden hiervan delen we met alle geïnteresseerden, zodat iedereen dezelfde informatie heeft.

Stel uw vragen per e-mail via groenewoud@utrecht.nl.

Plan aanmelden, tot en met 1 april 2021  

Zodra we de antwoorden op de binnengekomen vragen hebben gedeeld, kunt u uw plan aanmelden. Er komt dan een inschrijfformulier op deze pagina. Aanmelden kan tot en met 1 april 2021.

Alle Utrechtse schoolbesturen krijgen bericht zodra aanmelden mogelijk is.

Plan maken

U levert digitaal uw plan in. Uw plan bestaat uit:

 • het aanmeldformulier. Hierin gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de uitsluitende criteria, vertrouwelijkheids- en integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring. Deze krijgt u toegestuurd. In het aanmeldformulier staan contactgegevens en algemene gegevens over de school.
 • een uitgewerkt plan. Hierin staat op welke manier u een nieuwe school wilt gaan stichten in Groenewoud. Wij vragen u om een kort en helder plan uit te werken in maximaal 3000 woorden

We geven u de ruimte om uw eigen visie en ideeën in uw plan te verwerken. Zorg wel dat u zich aan de voorwaarden houdt. En houd rekening met de beoordelingscriteria.

Voorwaarden voor deelname

Als u niet aan de volgende punten voldoet, kunt u niet meedoen aan de selectie.

 • U toont aan dat het schoolbestuur voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 3 lid 1 en 2 van de Wet op het primair onderwijs.
 • U toont aan dat het plan uitvoerbaar is binnen de (financiële) kaders die de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Utrecht daarvoor stelt.  

Overige voorwaarden

 • Het schoolbestuur dat wordt uitgekozen is zelf verantwoordelijk voor het stichten van de school.
 • De uitnodiging om mee te doen is op geen enkele manier een aanbod. De gemeente mag ervoor kiezen om geen partij uit te kiezen of om de procedure stop te zetten. Inschrijvers kunnen dan geen aanspraak maken op (schade-) vergoeding. Alle kosten voor het uitwerken van de plannen, doen van overleg, inhuren van derden et cetera komen voor eigen rekening van de inschrijver.
 • Deze selectie gaat over het vinden van een nieuwe school en is géén aanbesteding. Het aanbestedingsbeleid en de aanbestedingsregels zijn daardoor niet van toepassing zijn.

Uitgangspunten voor beoordeling van uw plan

De beste school voor Groenewoud:

De beoordelingscommissie beoordeelt uw plan beter als u zorgt dat u het volgende duidelijk maakt in uw plan. U kunt steeds 1-10 of 1-20 punten halen.

 • Hoe gaat er structureel kwaliteitsonderwijs geboden worden? (maximaal 10 punten)
 • Hoe draagt de school bij aan gelijke onderwijskansen? (maximaal 10 punten)
 • Hoe gaan (de beste) leraren aangesproken worden? (maximaal 10 punten)
 • Hoe draagt de school bij aan doorgaande leerlijnen (0-12/0-18 jaar)? (maximaal 10 punten)
 • Hoe past de school binnen de visie op onderwijshuisvesting? (maximaal 10 punten)
  De visie in het kort:
  • een passende school, nabij huis
  • gezond stedelijk leven voor ieder kind
  • efficiënt samenwerken
  • duurzame schoolgebouwen
 • Hoe draagt de school bij aan moderne en toekomstgerichte huisvesting voor het onderwijs? (maximaal 10 punten)
 • Hoe spreekt de school een brede doelgroep/veel verschillende doelgroepen aan? Er zijn door de ligging van de wijk namelijk weinig uitwijkmogelijkheden voor ouders. (maximaal 20 punten).
 • Hoe zoekt u actief de verbinding met de buurt? Bijvoorbeeld door samenwerking met kinderopvang. (maximaal 10 punten).
 • Hoe sluit de visie op onderwijs uit het voorstel aan bij de wensen van ouders, leraren en kinderen? (maximaal 10 punten)
 • Hoe gaat de school passen in de buurt en aansluiten bij de buurt (en haar bewoners)? (maximaal 20 punten)

Bevestiging van deelname

Wij toetsen uw plan op volledigheid en kijken of uw inzending voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Een week na ontvangst krijgt u een schriftelijke bevestiging van deelname. Alleen partijen die aan de voorwaarden voldoen en waarvan de aanmelding compleet is, gaan door.

Online bijeenkomst op 19 april 2021

Op 19 april 2021 organiseren we een online bijeenkomst in de middag, van 13.00–17.00 uur. De deelnemers presenteren hun voorstellen voor de beoordelingscommissie. De vorm van de presentatie is vrij. Er is ook tijd voor vragen en uitleg.  

Beoordeling van de plannen, april 2021

Een beoordelingscommissie beoordeelt de plannen, inclusief de gegeven presentaties. Hiervoor gebruiken ze uitgangspunten zoals hierboven gegeven. Als er meerdere partijen zijn met hetzelfde aantal punten, komt de aanmelding die beter scoort op de 20-punten-criteria, hoger op de ranglijst.

Een Bibob-onderzoek kan onderdeel zijn van de besluitvorming. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente mag alle informatie die zij via een Bibob-onderzoek krijgt, gebruiken bij het nemen van een besluit.

Na de beoordeling van de inschrijvingen brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan het college van B en W. Hierin onderbouwen ze welk plan de meeste toegevoegde waarde heeft, ten opzichte van de overige inschrijvers. De beoordelingscommissie moet een unaniem besluit nemen.

Het college van B en W besluit vervolgens of ze het advies van de commissie overneemt.

Bekendmaking en voorlopige gunning

Het schoolbestuur met het best scorende voorstel wordt vervolgens de beoogde partner voor het ontwikkelen van de school in Groenewoud. De overige inschrijvers krijgen daarvan een bericht.

Het voorlopig uitgekozen schoolbestuur nodigen we uit voor een gesprek. Dit bestuur is vervolgens aan zet voor de vervolgstappen om de school te stichten. Uiteraard krijgen ze daarbij de reguliere ondersteuning vanuit de gemeente.

Het voorlopig gekozen bestuur kan alsnog afvallen, als:

 • er in zijn verklaringen of in het plan onjuiste informatie staat die van belang is voor het plan, of
 • hij niet binnen drie maanden na het besluit van het college van B en W een stichtingsaanvraag heeft ingediend bij het ministerie, of aantoont te gaan starten onder een ander BRIN-nummer, of
 • er op andere punten voor de gemeente onoverkomelijke bezwaren bestaan.

In deze gevallen kan de gemeente besluiten om de als tweede geëindigde deelnemer uit te nodigen voor een gesprek. Of om de hele procedure opnieuw op te starten. De gemeente is hier niet toe verplicht.

Evaluatie van de aanpak

Van het gebruiken van deze nieuwe aanpak willen we leren. Zodat we voor volgende nieuwbouwwijken een vergelijkbare aanpak kunnen gebruiken.

Omdat we deze aanpak voor het eerst gebruiken, horen we graag wat de schoolbesturen ervan vinden. Daarom evalueren we het proces samen met de deelnemers. We zullen hen ook zelf benaderen om naar hun mening te vragen.

Natuurlijk kijken we ook zelf of er dingen beter of anders kunnen.

Waarom deze nieuwe aanpak

We gebruiken een nieuwe transparantere aanpak. We doen een open uitvraag aan alle Utrechtse schoolbesturen. Alle plannen die we van de besturen binnenkrijgen toetsen we aan openbare criteria.

Het doel van deze aanpak is:

 • dat er scholen komen die aansluiten bij de behoefte van ouders, leerlingen en docenten
 • dat de scholen aansluiten bij de eigenschappen en visie van de buurt
 • dat er nog meer mogelijkheden zijn voor vernieuwing in het onderwijs
 • dat alle onderwijspartners in de stad op een eerlijke manier mee kunnen doen met het proces om nieuwe scholen op te richten

Het is een proef waarbij we kijken hoe de aanpak werkt en wat we ervan kunnen leren.

Deze keer alleen Utrechtse schoolbesturen

Voor deze eerste keer doen we de uitvraag alleen naar Utrechtse schoolbesturen. Dit doen we om 3 redenen:

 • Door de proef niet te groot te maken kunnen we hem beter uitvoeren, beoordelen en evalueren.
 • Op deze manier kunnen we sneller een schoolbestuur vinden. Het doel is om voor de zomer van 2021 een schoolbestuur te hebben voor Groenewoud.
 • We verwachten dat de nieuwe school gaat starten onder een bestaand BRIN-nummer. We verwachten namelijk dat er in de nieuwe wijk te weinig leerlingen zijn voor een zelfstandige school. Volgens de wettelijke stichtingsprocedure zijn er minimaal 317 leerlingen nodig om een zelfstandige school te stichten. We verwachten dat op een later moment de school wel zelfstandig kan worden.

Deze aanpak willen we in de toekomst ook bij andere buurten gaan gebruiken. Daarbij is het streven om waar mogelijk de uitvraag breder te doen.

Ambities voor onderwijs

De gemeente Utrecht zet zich in voor passende maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen. Een passende school in iedere wijk is essentieel om de ambities van de gemeente waar te maken. Daarnaast zet de gemeente zich samen met partners in voor de verschillende ambities die beschreven staan in de Onderwijsboom en die voortkomen uit de gedeelde visie van de Utrechtse Onderwijsagenda.

Ontwikkelingen in de stad vragen om een aanpak

In de gemeente Utrecht zijn meer dan twintig schoolbesturen actief, vanuit verschillende denominaties en onderwijsvisies. Tegelijkertijd zien we dat groepen ouders steeds meer bereid zijn om verder te reizen naar een passende school. Dat zorgt voor een aantal ontwikkelingen:
de ontmoeting van kinderen en ouders op school wordt minder, doordat bepaalde groepen ouders kiezen voor specifieke scholen en anderen voor de buurtschool

 • het vergroot de hoeveelheid verkeer en gaat ten koste van de verkeersveiligheid
 • het maakt het lastig om duurzaam scholen te programmeren, omdat het gedrag van ouders lastiger te voorspellen wordt
 • Deze ontwikkelingen zijn redenen om een aanpak vast te leggen voor het koppelen van schoolbesturen aan nieuwe wijken. We willen namelijk dat de buurtschool zo aantrekkelijk mogelijk is voor alle ouders, zodat ontmoeting wordt gestimuleerd en de verkeersbewegingen worden verkleind.

Gelijke kans voor schoolbesturen

De gemeente wil alle schoolbesturen (groot en klein) een gelijke kans bieden om een nieuwe school te stichten in Groenewoud. Tot nu toe was hier geen vastgelegd proces voor. Dit is wel wenselijk, onder andere door de verwachte groei van de stad en de komst van nieuwe wijken. Bij eerdere nieuwe gebieden ging de verdeling van scholen in overleg met de gemeente, maar niet via een vastgelegd proces. Het vastleggen van dit proces en daarmee zorgen voor transparantie en voor een gelijk speelveld is daarom één van de doelstellingen van dit plan.

Andere onderwijsvormen

Daarnaast gaan er meer mogelijkheden komen voor andere/vernieuwende onderwijsvormen, door de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Met deze aanpak kan hier vast op worden aangehaakt door een brede uitvraag te doen en inschrijvers met een eigen plan te laten komen. Vernieuwing is zo ook aan de kant van de gemeente het uitgangspunt.

Vragen

Hebt u vragen over deelname of over het proces? Stuur deze via e-mail naar groenewoud@utrecht.nl. Alle vragen die voor 18 februari binnenkomen zullen wij bundelen en in een reactie aan alle Utrechtse schoolbesturen terugkoppelen.

 

Later volgt meer informatie op deze webpagina.

Hulp en contact Groenewoud

Telefoon

14 030

E-mail

groenewoud@utrecht.nl