Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Hierdoor groeien 2 scholen en moeten zij uitbreiden. Er komt een tijdelijke oplossing voor St. Dominicusschool en Johan de Wittschool.

Wat komt er en waarom?

We kiezen voor de komende jaren een tijdelijke oplossing voor de uitbreiding van de 2 scholen op de bestaande locaties. We verwachten dat het om een periode van 6 tot 8 jaar gaat.

St. Dominicusschool

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de Cereolfabriek zit, blijven hier. Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan de Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor 2 groepen.

Vergunningen

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is afgegeven en de bezwaartermijn is voorbij. Er zijn 3 bezwaren binnengekomen. De bezwaren behandelen we de komende periode volgens de normale procedure. We kiezen ervoor nu wel de werkzaamheden te starten. De school heeft dringend deze huisvesting nodig. Verdere vertraging is niet wenselijk.

Vergunning voetbalkooi

De vergunning voor de afsluitbare voetbalkooi is afgegeven. We slopen de oude kooi en plaatsen een nieuwe kooi tijdens de bouw van de tijdelijke huisvesting.

Planning werkzaamheden St. Dominicusschool 2020

WanneerWat
11 november 2020Plaatsing zeecontainer voor tijdelijke opslag.
16 november 2020

Start werkzaamheden van het plaatsen van de tijdelijke
huisvesting.

23 en 24 november
2020       
Plaatsing van units met groot materieel.

24 november tot half januari  

 

Afbouw tijdelijke huisvesting en terrein.
Half januari 2021Oplevering tijdelijke huisvesting.
Eind januari 2021Huisvesting in gebruik.

Voetbalkooi

De huidige voetbalkooi vervangt de school door een afsluitbare kooi die minder geluid maakt. Zij kijkt wat de mogelijkheden zijn. De school heeft de sleutel van de afsluitbare kooi.

Johan de Wittschool

De tijdelijke huisvesting van de Johan de Wittschool wordt inmiddels gebruikt. 

Klankbordgroep

We hebben een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van omwonenden, ouders en scholen. Zij hebben meegepraat over invulling en inpassing van de tijdelijke huisvesting op het schoolplein van beide scholen. En over de mogelijkheid van het gebruiken van het Beethovenplein als extra speelruimte.

In het kader van de coronavirus onderzoekt de gemeente in welke vorm (op afstand) de klankbordgroepen in de nabije toekomst gehouden worden. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Klankbordgroep Oog in Al. Geeft u dan ook aan of u met name geïnteresseerd bent in:

  • de St. Dominicusschool
  • de Johan de Wittschool
  • beiden scholen

Waarom een tijdelijke locatie

We kozen voor een tijdelijke uitbreiding op de bestaande locaties, omdat:

  • uit het locatieonderzoek blijkt dat de voorgestelde mogelijkheden niet voldoen aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden
  • er nu geen vaste locatie voor de uitbreiding is
  • het nu lastig te zeggen is hoeveel leerlingen er de komende jaren bijkomen door  de ontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek

Wat is er al gebeurd?

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

U kon op 2 maart schetsontwerpen voor de tijdelijke huisvesting van de beide gebouwen zien. Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 2e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Doel van de avond was input ophalen voor de 2 tijdelijke gebouwen. Bewoners hebben behoefte aan inzicht op de lange termijn huisvesting. Dat werd niet gegeven. Bewoners geven tips, aanbevelingen en opmerkingen voor de tijdelijke lokalen. We nemen deze inbreng in de schetsontwerpen die we maken.

Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 1e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Bijeenkomst uitkomsten locatiestudie

Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen in te lichten over de uitkomsten van de locatiestudie, de gekozen tijdelijke oplossing en de mogelijkheid die het college ziet op Ravellaan 96.

Gemeenteraad en college

Het college heeft de gemeenteraad door brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van huisvesting van de scholen in de wijk Oog in Al. Bekijk hieronder de brieven en vergaderstukken:

Locatieonderzoek

Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar extra ruimte voor de scholen. Gemeente, scholen en buurtbewoners hebben met elkaar gesproken over locaties. Alle (bewoners)voorstellen hebben geleid tot een lijst van ruim 30 mogelijke locaties in de wijk West. In het onderzoek is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en zekerheid voor de toekomst, zijn in het onderzoek meegenomen.

Bekijk het locatieonderzoek

Klankbordgroep bij het locatieonderzoek

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Wijkraad

De wijkraad heeft in 2018 advies gegeven over de uitbreiding van de Dominicusschool en Johan de Witt school. Lees het advies en de reactie van het college van B en W hierop:

Bewonersavond

Er zijn 2 bewonersavonden in 2017 geweest: 14 december en 12 oktober.  Lees hieronder onder andere de verslagen:

Hulp en contact Onderwijshuisvesting