Zorg en onderwijs Samenleven (welzijn)

Welzijn mensen

Buurtcentra en jongerenhuiskamers open zonder coronamaatregelen

Vanaf 25 september gelden er voor buurtcentra en jongerenhuiskamers geen extra maatregelen meer. Wel vragen we u verstandig om te gaan met de versoepelingen. Afstand houden is niet meer verplicht, maar geef elkaar de ruimte indien gewenst. Hebt u klachten? Blijf thuis en laat u testen. Vragen? Neem contact op met het Vastgoedloket via vastgoed@utrecht.nl.

Maak ook het verschil als vrijwilliger!

Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Ziet u ernaar uit om uw talenten (weer) te gebruiken? Kies op www.vcutrecht.nl voor een van de verschillende mogelijkheden!

Welzijn en samenleven in Utrecht

Utrecht is een stad van actieve bewoners. Veel bewoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. Alle kans dat ook u zo’n actieve bewoner bent. De gemeente wil actieve bewoners ondersteunen. Dit doen wij door:

  • ruimtes te bieden (buurthuizen, buurtcentra) waar u terechtkunt voor uw activiteiten en initiatieven
  • ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
  • de inzet van ‘sociaal makelaars’, die initiatieven en activiteiten van bewoners ondersteunen
  • te zorgen voor een klimaat waarin kinderen veilig en gezond opgroeien
  • buurtpacts te sluiten met afspraken tussen bewoners en organisaties om sociale problemen in de buurt beter aan te pakken

Initiatief en invloed

De gemeente Utrecht biedt veel ruimte voor initiatieven van bewoners. Initiatieven zoals het opknappen en onderhouden van een plantsoen. Het runnen van een buurthuis samen met andere bewoners. Of het oprichten van een buurtvereniging, die kwetsbare buurtgenoten ondersteuning biedt.

Initiatiefnemers kunnen meer informatie vinden onder Uw initiatief. Daar kunt u lezen welke regels en vergunningen van toepassing zijn. Waar u een ruimte kunt huren of grond kunt kopen. En welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Wilt u meedenken over plannen en ontwikkelingen in de stad of in uw wijk of buurt? Kijk op Initiatief en invloed.

Bewonersinitiatief

Modern welzijnswerk begint bij u, als bewoner. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatief. Daarvan zien we veel voorbeelden. Bewoners nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis over van de gemeente. Andere bewoners werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners.

Welzijn is meer

Welzijn is een breed begrip. Welzijn is ook, dat mensen met een handicap overal kunnen komen. Dat betekent: toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. Welzijn is ook respect en ruimte voor iedereen die in de stad woont, werkt of studeert. We willen geen discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Of vanwege huiskleur of herkomst uit een ander land.

Meld discriminatie

In Utrecht willen wij geen discriminatie. Wij vinden dat niemand hieraan mag wennen. In onze stad moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat vraagt van ons allemaal dat we elkaar de ruimte geven en respect hebben voor verschillen en elkaars cultuur.

Voelt u zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld in uw werk, studie of tijdens het sporten? Of ziet u dat anderen slachtoffer zijn van discriminatie? U kunt dan een klacht indienen of een melding doen. Dit doet u bij Artikel 1 Midden Nederland.

Met 'artikel 1' wordt bedoeld: artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, geloof, politieke gezindheid (en dergelijke) verboden is. Op deze website van www.art1middennederland leest u hoe u een klacht of melding doet. U kunt ook lezen wat er met uw klacht of melding wordt gedaan.

Hulp en contact Utrecht voor iedereen