Samenleven (welzijn) Asiel

Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers in Nederland. U leest hier meer over de Utrechtse aanpak als het gaat om opvang en integratie van nieuwe Utrechters.

Tijdelijke noodopvang

Landelijk zijn veel extra opvangplekken nodig. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd extra opvang te bieden. De gemeente Utrecht wil een bijdrage leveren om vluchtelingen een veilig onderdak te bieden in onze stad. Daarom ondersteunen we het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met het zoeken naar nieuwe, tijdelijke opvangplekken in de stad.

Nieuwe opvangplekken

Utrecht heeft 1 december het COA toestemming gegeven om het gebouw aan de Biltsestraatweg 92 te gebruiken als noodopvang. Hier kunnen 350 mensen voor maximaal 6 maanden tijdelijk opgevangen worden. Op 15 december 2021 is de nieuwe opvanglocatie Voorveldse Polder in de wijk Noordoost geopend.

Lees meer in de raadsbrief noodopvang Voorveldse Polder

Lees meer over de opvang Voorveldse Polder

Opvang Wittevrouwensingel gesloten

De tijdelijke noodopvang aan de Wittevrouwensingel is vanaf 11 december 2021 gesloten. Deze locatie was sinds 26 oktober 2021 open.

Op de hoogte blijven

We informeren u graag over deze ontwikkelingen. Dat doen we op verschillende manieren. Omwonenden zijn met een wijkbericht op de hoogte gesteld. Directe buren en belanghebbenden zijn persoonlijk benaderd.

COA biedt opvang

In Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor opvang van, basisvoorzieningen voor en begeleiding aan asielzoekers. In een asielopvangcentrum delen meerdere bewoners een kamer. In de opvangcentra zijn gemeenschappelijke keukens om (samen) te koken en te eten en ruimtes voor ontmoeting. Op de website van het COA staat meer informatie over wonen in een asielzoekerscentrum. Het COA biedt in Utrecht een permanente opvanglocatie voor ongeveer 600 mensen aan de Joseph Haydnlaan 2 in de wijk West, Oog in Al.

Plan Einstein

Utrecht heeft met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. Zij komen vanaf de eerste dag in contact met (buurt)bewoners via cursussen en activiteiten (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan vluchtelingen verder met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

De gemeente werkt hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. Plan Einstein is gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2A naast het azc.

Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie.

Opvang minderjarige asielzoekers

In opdracht van het Rijk moet het COA zorgen voor opvang voor asielzoekers in Nederland, zoals asielzoekerscentra. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden op kleinere locaties met meer begeleiding opgevangen. Soms is dat op een AZC en soms op een zelfstandige locatie in de buurt van een AZC.

Op dit moment werkt het COA aan zo’n kleinschalige woonvoorziening aan de Meentweg 168 in De Meern. Hier komen maximaal 20 jongeren te wonen. Zij hebben (nog) geen verblijfsvergunning. Deze woonvorm biedt de schoolgaande jongeren meer rust en betere mogelijkheden voor begeleiding.

Lees meer informatie over alleenstaande minderjarige asielzoekers op de website van het COA.

Bijzondere opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen in enkele gemeenten in Nederland opvang en begeleiding. Utrecht is een van die gemeenten. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan een goede oplossing voor mensen zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld dat iemand alsnog in Nederland kan blijven of zelfstandig vertrekt naar een ander land. Dit doen we in de vorm van een proef Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Nieuwe opvanglocaties voor de toekomst

Om voorbereid te zijn op een toekomstige vraag is een kadernota gemaakt voor nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers. Utrecht is bereid de opvang van asielzoekers in de toekomst uit te breiden met zo'n 250 tot 300 nieuwe plekken.

Utrecht wil deze toekomstige opvang flexibel en gemengd met huisvesting aan andere groepen invullen. Zo kunnen we schommelingen in het aantal asielzoekers goed opvangen. De aanpak Plan Einstein staat hiervoor model, gezien de positieve ervaringen hiermee in Utrecht. Deze zijn bevestigd in de eindevaluatie van Plan Einstein 2016-2019 door Oxford University.

Hulp en contact Opvang asielzoekers