Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief december 2019

Dit is de vijfde nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Vergunningaanvraag

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, heeft het COA op 24 oktober 2019 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen, uitbreiden en tijdelijk (voor de duur van 10 jaar) gebruiken van een woning voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het perceel Meentweg 168 te De Meern (HZ_WABO-19-34587).

Melding brandveilig gebruik

Tijdens de behandeling van deze aanvraag heeft de VRU (brandweer) aangegeven dat er voor het brandveilig gebruik van het pand volstaan kan worden met een “melding brandveilig gebruik”. Dit wijkt af van eerder verstrekte informatie aan de gemeenteraad, op de website en op de informatiebijeenkomst. De raad is hierover op 11 december 2019 geïnformeerd (zie memo).
Aanleiding voor deze wijziging is dat het COA de aanvraag in heeft gediend als “groepszorgwoning”. Tegen de gemeentelijke reactie op een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voorgenomen besluit

Het college van B en W neemt op 7 januari 2020 een voorgenomen besluit op de aanvraag voor de Wabo activiteiten “bouwen” en “afwijken bestemmingsplan”. In dit voorgenomen besluit gaat het college inhoudelijk in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

Gesprek met gemeenteraadsleden

De gemeenteraad houdt op 9 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst over het collegebesluit Meentweg 168. Informatie over het programma, de locatie en tijd zal de raad via de website en via Facebook en Twitter aankondigen.

Zienswijzen

Tot nu toe zijn 14 zienswijzen ingediend. U kunt een zienswijze tot het einde van de vergunningaanvraag periode indienen, in dit geval tot 28 januari 2020. Nadat het college van B en W op 28 januari 2020 een definitieve beslissing op de aanvraag heeft bekend gemaakt, start de wettelijke bezwaartermijn.

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien via deze link. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep is begin november bij elkaar geweest. Er is gezamenlijk teruggeblikt op het bezoek aan een KWV locatie in Arnhem. Behalve dat het bezoek een goed beeld gaf van een opvanglocatie, blijven er vragen bij de leden van de klankbordgroep hoe zo’n opvang op de Meentweg zal uitpakken. Omdat de locatie in een stad heel anders is dan in een relatief rustige straat in De Meern.

Beheerplan en inpassingsplan

Verder is met COA en gemeente gesproken over het beheerplan en inpassingsplan. De klankbordgroep heeft suggesties gedaan. Op de volgende bijeenkomst staat dit onderwerp weer op de agenda. Beide plannen zijn niet statisch. Bewoners, COA en gemeente kunnen voorstellen doen tot wijzigingen in de plannen.

Afspraken

Tot slot complimenteert de politie de bewoners dat zij meer meldingen doen. Zij hebben samen afspraken gemaakt om inzichtelijker te maken hoe en waarover bewoners kunnen melden. Op basis van deze meldingen kunnen politie, jongerenwerk en toezicht & handhaving actie ondernemen. Zij maken ook op eigen initiatief rondes.

Melden overlast

Overlast kunt u melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl