Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief februari 2020

Dit is de zevende nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Besluit

Zoals aangekondigd heeft het college van B en W op 28 januari 2020 een besluit genomen over de Meentweg 168. Het COA wil daar huisvesting bieden aan maximaal twintig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (HZ_WABO-19-34587). Het college stemt in met de aanvraag van het COA voor de omgevingsvergunning. In het overzicht van raadsbrieven is de raadsbrief in te zien.

Afspraken

Het college is tot deze beslissing gekomen na zorgvuldige afweging van alle reacties. Om medewerking te kunnen verlenen, zijn na gesprekken met omwonenden, de klankbordgroep, professionals en raadsleden (extra) afspraken gemaakt, zoals over duidelijke communicatie vanuit vaste aanspreekpunt(en), snelle uitwisseling van gegevens en snelle terugkoppeling bij een overlastmelding. Er komt een schouw met omwonenden en de klankbordgroep voor maatregelen die de veiligheidssituatie en de inrichting van de openbare ruime ten goede komen.

Betrokken organisaties hebben afspraken gemaakt om de zorg rondom de kinderen zo goed mogelijk te regelen. De maximaal twintig kinderen worden gefaseerd gehuisvest. Een half jaar na ingebruikname van de opvanglocatie volgt een evaluatie. Tot slot zijn afspraken gemaakt over eventuele voortijdige sluiting, als uiterste middel.

In gesprek blijven

De gemeente en het COA blijven in gesprek met de buurt, onder meer via de klankbordgroep. Nadat de woonvoorziening in gebruik is genomen, zet het COA dit overleg met de buurt voort in een omwonendenoverleg. Het doel is elkaar te blijven informeren en samen de situatie te blijven volgen.

Bezwaar en beroep

Met de bekendmaking van deze beslissing start de wettelijke bezwaartermijn van zes weken (zie Bezwaar maken).

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl.. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl