Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief januari 2020

Dit is de zesde nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Voorlopig besluit

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, heeft het college van B en W op 7 januari 2020 een voorlopig besluit over de Meentweg 168 genomen. Dit besluit gaat over de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen, uitbreiden en voor de duur van 10 jaar gebruiken van een woning voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg 168 in De Meern (HZ_WABO-19-34587).

Gesprek met gemeenteraadsleden

Over dit voorgenomen besluit houdt de gemeenteraad op 9 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan met raadsleden in gesprek gaan. Raadsleden kunnen uw inbreng tijdens deze bijeenkomst betrekken in de debatten, zoals op 16 januari in de commissie Mens en Samenleving.

Raadsinformatiebijeenkomst

Donderdag 9 januari 2020
Locatie: La Place, Meerndijk 59, De Meern
19.30-20.00 uur inloop
20.00-22.00 uur bijeenkomst
22.00-22.30 uur nazit

Zienswijzen

U kunt een zienswijze tot het einde van de vergunningaanvraag periode indienen, in dit geval tot 28 januari 2020. Nadat het college van B&W op 28 januari 2020 een definitieve beslissing op de aanvraag heeft bekend gemaakt, start de wettelijke bezwaartermijn.

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl