Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief juni 2019

Dit is de eerste nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Terugblik informatieavond

Op 22 mei was er een informatieavond over het voornemen om een opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te realiseren aan de Meentweg 168.

Het doel van de avond was bewoners te informeren, hun vragen te beantwoorden en ideeën en suggesties te inventariseren voor de invulling van de woonvoorziening. Medewerkers van onder andere de gemeente, het COA, het NIDOS (de voogdij-instelling) en de politie waren aanwezig en voerden gesprekken met wijkbewoners. Ook was er een mogelijkheid om met de wethouder te spreken. Er zijn veel en soms ook lange gesprekken gevoerd.

Punten die veel terugkwamen waren

  • Zorgen over overlast en veiligheid in de buurt.
  • Geschiktheid van de locatie, met name de ligging tegenover het Mauritspark.
  • Zorgen over het aantal van 20 jongeren die worden opgevangen.
  • De informatievoorziening aan de buurt had men liever op een eerder moment gezien.
  • Vragen over het proces van de vergunningverlening en planschade.
  • Aanbod om vrijwilligerswerk te doen als de jongeren er zijn.
  • De verdeling van voorzieningen over de stad Utrecht en De Meern.

Vervolggesprekken

De gemeente en het COA blijven de komende tijd in gesprek met bewoners over de beoogde opvanglocatie aan de Meentweg. Begin juli is er een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, waarvoor een aantal buurtbewoners zich heeft opgegeven. De klankbordgroep gaat samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente kijken naar de invulling van de kleinschalige woonvoorziening. Met de klankbordgroep zullen ook de ideeën en suggesties worden besproken die op de informatieavond zijn achtergelaten op de ‘geeltjes’.

Vergunningsaanvraag

Er zijn veel vragen van bewoners wanneer het COA de benodigde vergunningen zal aanvragen. Dat is op dit moment nog niet bekend. Zodra dat bekend is, zullen we u hier over informeren. Als de vergunningaanvragen worden gepubliceerd, staan de gebruikelijke procedure voor bezwaar en beroep open.

Meer informatie over de vergunningenprocedure en andere veelgestelde vragen vindt u hier. Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Uw mening