Samenleven (welzijn) Nieuwsbrief oktober 2019

Dit is de derde nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Begin september kwam de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar. In de klankbordgroep overleggen buurtbewoners met het COA, de gemeente en de politie over een goede inpassing van de woonvoorziening in de buurt. De deelnemers spraken onder meer over het belang van bewonersmeldingen en over de begeleiding en dagbesteding van de jongeren. Begin november komen de leden weer bij elkaar.

Bezoek aan woonvoorziening in Arnhem

5 leden van de klankbordgroep hebben in september een soortgelijke woonvoorziening bezocht, aan de Arnhemse Frombergstraat. Zij kregen daar uitgebreid uitleg over de locatie, buurt, achtergrond en begeleiding van de jongeren. Besloten is nog eens een dergelijke locatie te bezoeken en dan met buurtbewoners te spreken over hun ervaringen.

Tijdpad vergunningaanvragen

Het COA is bezig de vergunningaanvragen voor te bereiden, voor de realisatie van de kleinschalige woonvoorziening. Naar verwachting dient het COA in de tweede helft van oktober de aanvragen in bij de gemeente.

Zodra het COA de aanvragen heeft ingediend, worden deze gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. We informeren u hierover via deze nieuwsbrief. Buurtbewoners hebben vanaf dan de gelegenheid een schriftelijke reactie/zienswijze in te dienen op de vergunningaanvragen.

Het college van B en W maakt naar verwachting na het Kerstreces, dus begin 2020, een voorgenomen besluit op de vergunningaanvragen bekend. In dit voorgenomen besluit gaat het college in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

De gemeenteraad krijgt daarna de gelegenheid het voorgenomen besluit te agenderen en er met het college over te debatteren.

Vervolgens neemt het college van B en W, na alle argumenten te hebben gehoord en gewogen, een definitief besluit. Dit is naar verwachting eind januari. Tegen dit besluit is het mogelijk bezwaar en of beroep in te stellen.

Informatie over aanvragen

Om de aanvragen niet te missen, kunt u zich via de website Officiële bekendmakingen aanmelden voor een e-mailservice en aangeven voor welk postcodegebied u informatie wilt ontvangen. U leest daar ook hoe u een schriftelijke reactie/zienswijze kunt indienen.

Melden van overlast

Ervaart u overlast? Geef het door. Bewonersmeldingen zijn nodig voor een goed beeld van wat er speelt in de buurt, als aanvulling op signalen van politie, toezichthouders en jongerenwerk tijdens hun rondes.

Overlast kunt u melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Zo houden we met elkaar zicht op de aard en omvang van de overlast, om deze zo goed mogelijk aan te kunnen pakken. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl