Samenleven (welzijn) Nieuwsbrieven

Overzicht nieuwsbrieven over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Nieuwsbrief juni 2021

Verbouwing

De verbouwing van het pand verloopt voortvarend en wordt eind juni afgerond. Buiten lopen de werkzaamheden dan nog even door. Nadat de aannemer het pand aan het COA heeft opgeleverd, wordt het meubilair geleverd, verricht ICT de laatste werkzaamheden en wordt het pand schoongemaakt.

In de tweede week van juli neemt het team van het COA, dat op de locatie komt werken, het pand in gebruik.

Het huisvesten van de maximaal 20 jongeren gebeurt in fasen. De eerste groep van 8 jongeren zal niet eerder dan augustus op de locatie komen te wonen.

Openingsmomenten

COA organiseert op donderdag 15 juli en zaterdag 17 juli in en rond de KWV 2 openingsmomenten voor buurtbewoners en professionals. Dus na de verbouwing en voordat de eerste jongeren intrekken.

Bij die openingsmomenten in en rond de KWV houdt de organisatie rekening met de dan geldende maatregelen rond corona. Enkele deelnemers van de klankbordgroep denken met het COA mee over de invulling van het programma. De uitnodiging volgt binnenkort.

Juridische zaken

De beroepszaak over de omgevingsvergunning loopt nog. De rechtbank heeft nog geen zittingsdatum voor de behandeling bepaald.

Op 21 mei jl. is er ook een verzoek om voorlopige voorziening, ofwel een bestuursrechtelijk kort geding, tegen de verleende omgevingsvergunning ingediend bij de rechtbank. Ook daarvoor is nog geen zittingsdatum bekend, maar de verwachting is dat die zitting binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden. De zittingsdatum wordt bepaald door de rechtbank.

Update na de schouw

Op het wijkbericht over het voorgestelde ontwerp van de speelplek zijn 32 reacties binnengekomen. Aan de hand daarvan is het ontwerp bijgesteld en wordt een financiële raming gemaakt. Zodra de financiën rond zijn, wordt de buurt weer via een wijkbericht geïnformeerd over de speel/ sportplek en de planning. De andere actiepunten vanuit de schouw, zoals de verlichting en verbeteren verkeerssituatie, zijn afgerond.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een Meldnummerkaart. Dat is een kaart met de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u in 1 oogopslag waar u moet zijn. Wanneer het telefoonnummer en het emailadres van de locatie KWV Meentweg bekend zijn, maken COA en de gemeente dit kenbaar in de buurt.

Raadsvragen

Op 27 mei 2021 zijn raadsvragen gesteld over de informatievoorziening naar de buurtbewoners over de KWV De Meern. De vragen en de antwoorden van de wethouder kunt u hier terugkijken, onder MV3.

Heeft u nog vragen?

U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op de website van het COA. Of stuur aub een e-mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief december 2020

Verbouwing

Bouwbedrijf Gebroeders Huurman gaat het pand aan de Meentweg 168 verbouwen.
Deze week gaan zij hiervoor een sloopmelding doen. Op 11 januari 2021 start de aannemer met de verbouwing die ongeveer 5 maanden in beslag neemt. In de volgende nieuwsbrieven leest u over de voortgang hiervan. Het bouwbedrijf is te bereiken via info@huurman.nl

Mocht u tijdens de verbouwing vragen hebben aan het COA, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Anne-Marie Hutten via annemariehutten@coa.nl

Voor de verbouwing is een omgevingsvergunning verleend en in werking getreden. Hierover bent u eerder geïnformeerd. De beroepszaak die hiertegen door enkele omwonenden is ingediend, loopt nog bij de rechtbank. De vergunning voor het onttrekken van woonruimte is verleend en in werking getreden. Hiertegen is door enkele omwonenden een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is nog in behandeling.

Acties na de schouw

Afgelopen weekend hebben omwonenden van het Mauritspark een wijkbericht met schetsontwerp ontvangen met daarin een voorstel voor de nieuw in te richten speelplek. In de Bibliotheek en in De Schalm is het schetsontwerp ook te zien. We hebben de eerste reacties van bewoners inmiddels ontvangen. Tot 15 januari kunnen omwonenden reageren. Daarna maken we de plannen definitief. In de volgende nieuwsbrieven hoort u hier meer over! Begin 2021 wordt de verlichting aan het einde van de Meentweg aangepakt.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? Op de Meldnummerkaart (pdf, 539 kb) vindt u de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u meteen waar u moet zijn.

Heeft u nog vragen?

U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op de website van het COA. Of stuur aub een e-mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief november 2020

Vergunningprocedure

De onttrekkingsvergunning (HZ_HUIS-20-19771) is verleend en staat online op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift indienen.

Verbouwing

De aannemersselectie is afgerond. Bouwbedrijf Huurman zal als aannemer de verbouwing op zich nemen. Het COA is nu bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing. Dat neemt meer tijd in beslag dan eerder was ingeschat. Zodra meer bekend is over de planning, laten we dat weten.

Schouw

In juni is met bewoners een schouw gelopen door de buurt. Na die schouw zijn en worden acties uitgevoerd.
Bij de kruising van het fietspad vanuit het Meentpark naar de Laan 1954 zijn markeringen aangebracht. Vanaf 12 november starten de werkzaamheden voor het aanbrengen van verlichting langs dit fietspad. Daarna volgt begin 2021 de aanpak van de verlichting aan het einde van de Meentweg.
Voor de herinrichting van de speelplek in het Mauritspark maken we met bewoners voorstellen, die we vervolgens in de buurt voorleggen. Als er voldoende draagvlak voor de voorstellen is, start de uitvoering. In volgende nieuwsbrieven hoort u hier meer over! 

Convenant gezond pedagogisch klimaat

Op 3 november is het convenant ‘gezond pedagogisch klimaat in de kleinschalige woonvoorziening’ ondertekend.

Hierin hebben COA, Nidos (voogdij jongeren), Buurtteam jeugd en gezin, school (Ithaka) en gemeente Utrecht samenwerkingsafspraken gemaakt om de jongeren in de kleinschalige woonvoorziening goed te ondersteunen.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? Op de Meldnummerkaart (pdf, 539 kb) vindt u de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u meteen waar u moet zijn.

Hebt u nog vragen? U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op www.coa.nl/nl/alleenstaande-jongeren. Of stuur een e-mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief juni 2020

Vergunningprocedure

Het COA heeft een aanvraag ingediend voor het (tijdelijk) mogen onttrekken van woonruimte voor het perceel Meentweg 168 te De Meern. Na een positief besluit op deze aanvraag kan het COA deze woonruimte (tijdelijk) ter beschikking stellen voor de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen. De aanvraag heeft als kenmerk HZ_HUIS-20-19771. Op officielebekendmakingen.nl kunt u lezen hoe en tot wanneer u op deze aanvraag kunt reageren. Uw eventuele zienswijze wordt meegenomen bij de beslissing op de aanvraag. Zodra een beslissing op de aanvraag is genomen (vergunning/weigering) kunnen belanghebbenden binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift indienen.

Schouw

Op 17 juni werd met bewoners, leden van de klankbordgroep en vertegenwoordigers van gemeenteraad, politie, jongerenwerk en gemeente een schouw gehouden in het Mauritspark en een deel van het Meentpark.
Er werden ervaringen uitgewisseld over de skateplek in het Mauritspark, de verlichting aan het einde van de Meentweg, hangjeugd bij het viaduct aan de Tjepmaweg, slapers in het park, de kruising van het fietspad vanuit het Meentpark naar de Laan 1954 en algemeen onderhoud en schoonhouden van de 2 parken. In samenspraak met bewoners en partnerorganisaties gaat de gemeente voorstellen voor verbeteringen opstellen. U wordt hierover in volgende nieuwsbrieven geïnformeerd.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? Op de Meldnummerkaart (pdf, 539 kb) vindt u de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u in 1 oogopslag waar u moet zijn.

Hebt u nog vragen? U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op www.coa.nl/nl/alleenstaande-jongeren. Of stuur een e-mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwe wijkagent

In januari is Elsbeth Knappstein gestart als de nieuwe wijkagent in De Meern. Zij is geen onbekende in het gebied. Zij heeft jarenlang ervaring als wijkagent in Vleuterweide.

U kunt wijkagent Knappstein bereiken via e-mail elsbeth.knappstein@politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Zij krijgt dan een terugbelbericht.

Iets melden? Belangrijke telefoonnummers

Wilt u iets melden? In deze nieuwsbrief vindt u een Meldnummerkaart (pdf, 539 kB). Dat is een kaart met de belangrijkste telefoonnummers voor het melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven. Zo ziet u in 1 oogopslag waar u moet zijn.

Vergunningprocedure

Naar aanleiding van een aanvraag van het COA heeft de gemeente op 28 januari een tijdelijke omgevingsvergunning verleend met kenmerk omgevingsvergunning HZ_WABO-19-34587. Deze is voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op de Meentweg 168 voor tijdelijke huisvesting (onder toezicht) van maximaal 20 minderjarige asielzoekers. Tegen dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend die behandeld zullen worden. Tegen de beslissing op de bezwaarschriften kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Schouw

De gemeenteraad heeft gevraagd om samen met omwonenden en de klankbordgroep een schouw te organiseren rondom de Meentweg 168. Met de klankbordgroep is afgesproken om dat in juni te doen. Buurtbewoners ontvangen hiervoor een wijkbericht als uitnodiging. Of de schouw in juni kan doorgaan, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Hebt u nog vragen? U vindt meer informatie op deze website van de gemeente en op www.coa.nl. Of stuur een mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Naar boven

Nieuwsbrief februari 2020

Dit is de zevende nieuwsbrief over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern.

Besluit

Zoals aangekondigd heeft het college van B en W op 28 januari 2020 een besluit genomen over de Meentweg 168. Het COA wil daar huisvesting bieden aan maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (HZ_WABO-19-34587). Het college stemt in met de aanvraag van het COA voor de omgevingsvergunning. In het overzicht van raadsbrieven is de raadsbrief in te zien.

Afspraken

Het college is tot deze beslissing gekomen na zorgvuldige afweging van alle reacties. Om medewerking te kunnen verlenen, zijn na gesprekken met omwonenden, de klankbordgroep, professionals en raadsleden (extra) afspraken gemaakt, zoals over duidelijke communicatie vanuit vaste aanspreekpunt(en), snelle uitwisseling van gegevens en snelle terugkoppeling bij een overlastmelding. Er komt een schouw met omwonenden en de klankbordgroep voor maatregelen die de veiligheidssituatie en de inrichting van de openbare ruime ten goede komen.

Betrokken organisaties hebben afspraken gemaakt om de zorg rondom de kinderen zo goed mogelijk te regelen. De maximaal 20 kinderen worden gefaseerd gehuisvest. Een half jaar na ingebruikname van de opvanglocatie volgt een evaluatie. Tot slot zijn afspraken gemaakt over eventuele voortijdige sluiting, als uiterste middel.

In gesprek blijven

De gemeente en het COA blijven in gesprek met de buurt, onder meer via de klankbordgroep. Nadat de woonvoorziening in gebruik is genomen, zet het COA dit overleg met de buurt voort in een omwonendenoverleg. Het doel is elkaar te blijven informeren en samen de situatie te blijven volgen.

Bezwaar en beroep

Met de bekendmaking van deze beslissing start de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken (zie Bezwaar maken).

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl.. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief januari 2020

Voorlopig besluit

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, heeft het college van B en W op 7 januari 2020 een voorlopig besluit over de Meentweg 168 genomen. Dit besluit gaat over de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen, uitbreiden en voor de duur van 10 jaar gebruiken van een woning voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg 168 in De Meern (HZ_WABO-19-34587).

Gesprek met gemeenteraadsleden

Over dit voorgenomen besluit houdt de gemeenteraad op 9 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan met raadsleden in gesprek gaan. Raadsleden kunnen uw inbreng tijdens deze bijeenkomst betrekken in de debatten, zoals op 16 januari in de commissie Mens en Samenleving.

Raadsinformatiebijeenkomst

Donderdag 9 januari 2020
Locatie: La Place, Meerndijk 59, De Meern
19.30-20.00 uur inloop
20.00-22.00 uur bijeenkomst
22.00-22.30 uur nazit

Zienswijzen

U kunt een zienswijze tot het einde van de vergunningaanvraag periode indienen, in dit geval tot 28 januari 2020. Nadat het college van B en W op 28 januari 2020 een definitieve beslissing op de aanvraag heeft bekend gemaakt, start de wettelijke bezwaartermijn.

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief december 2019

Vergunningaanvraag

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, heeft het COA op 24 oktober 2019 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen, uitbreiden en tijdelijk (voor de duur van 10 jaar) gebruiken van een woning voor de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het perceel Meentweg 168 te De Meern (HZ_WABO-19-34587).

Melding brandveilig gebruik

Tijdens de behandeling van deze aanvraag heeft de VRU (brandweer) aangegeven dat er voor het brandveilig gebruik van het pand volstaan kan worden met een “melding brandveilig gebruik”. Dit wijkt af van eerder verstrekte informatie aan de gemeenteraad, op de website en op de informatiebijeenkomst. De raad is hierover op 11 december 2019 geïnformeerd (zie memo).
Aanleiding voor deze wijziging is dat het COA de aanvraag in heeft gediend als “groepszorgwoning”. Tegen de gemeentelijke reactie op een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voorgenomen besluit

Het college van B en W neemt op 7 januari 2020 een voorgenomen besluit op de aanvraag voor de Wabo activiteiten “bouwen” en “afwijken bestemmingsplan”. In dit voorgenomen besluit gaat het college inhoudelijk in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

Gesprek met gemeenteraadsleden

De gemeenteraad houdt op 9 januari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst over het collegebesluit Meentweg 168. Informatie over het programma, de locatie en tijd zal de raad via de website en via Facebook en Twitter aankondigen.

Zienswijzen

Tot nu toe zijn 14 zienswijzen ingediend. U kunt een zienswijze tot het einde van de vergunningaanvraag periode indienen, in dit geval tot 28 januari 2020. Nadat het college van B en W op 28 januari 2020 een definitieve beslissing op de aanvraag heeft bekend gemaakt, start de wettelijke bezwaartermijn.

Inzien documenten

De bij de aanvraag behorende documenten kunt u inzien via deze link. Alle en meest recente stukken zijn ook op afspraak in te zien op het stadskantoor, informatiebalie 2 van de gemeente. Maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep is begin november bij elkaar geweest. Er is gezamenlijk teruggeblikt op het bezoek aan een KWV locatie in Arnhem. Behalve dat het bezoek een goed beeld gaf van een opvanglocatie, blijven er vragen bij de leden van de klankbordgroep hoe zo’n opvang op de Meentweg zal uitpakken. Omdat de locatie in een stad heel anders is dan in een relatief rustige straat in De Meern.

Beheerplan en inpassingsplan

Verder is met COA en gemeente gesproken over het beheerplan en inpassingsplan. De klankbordgroep heeft suggesties gedaan. Op de volgende bijeenkomst staat dit onderwerp weer op de agenda. Beide plannen zijn niet statisch. Bewoners, COA en gemeente kunnen voorstellen doen tot wijzigingen in de plannen.

Afspraken

Tot slot complimenteert de politie de bewoners dat zij meer meldingen doen. Zij hebben samen afspraken gemaakt om inzichtelijker te maken hoe en waarover bewoners kunnen melden. Op basis van deze meldingen kunnen politie, jongerenwerk en toezicht & handhaving actie ondernemen. Zij maken ook op eigen initiatief rondes.

Melden overlast

Overlast kunt u melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Naar boven

Nieuwsbrief november 2019

Aanvraag ontvangen

Hierbij laten we u weten dat de gemeente Utrecht van het COA de vergunningaanvraag heeft ontvangen voor de Meentweg 168. Het gaat om de aanvraag voor de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige vreemdelingen (amv). Bij de aanvraag is een beheerplan en een inpassingsplan toegevoegd. Hierin geeft het COA aan hoe ze de woonvoorziening zo goed mogelijk wil inpassen in de buurt.

Dossiernummer

De gemeente maakt dergelijke aanvragen voor een omgevingsvergunning bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Op deze website kunt u onder meer lezen hoe u een schriftelijke reactie/zienswijze kunt indienen, binnen welke termijn en eventuele stukken behorend bij een aanvraag.
 
Op dit moment is de aanvraag Meentweg 168 in verwerking en nog niet op die website gepubliceerd. Publicatie is naar verwachting op woensdag 30 oktober 2019. De aanvraag heeft kenmerk HZ_WABO-19-34587. Dat dossiernummer kunt u als zoekterm invoeren op de website van Officiële bekendmakingen, vanaf woensdag.

Stukken

Eventuele stukken van dit dossier die niet online beschikbaar zijn, kunt u bij de gemeente opvragen. Stuur daarvoor aub een bericht naar bekendmakingen@utrecht.nl met kenmerk HZ_WABO-19-34587 en uw naam, adres en telefoonnummer. Wij e-mailen u dan de stukken.
 
Of kom naar het stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken

Planning

Het college van B en W maakt naar verwachting begin 2020 een voorgenomen besluit op de vergunningaanvragen bekend. In dit voorgenomen besluit gaat het college in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

De gemeenteraad krijgt daarna de gelegenheid het voorgenomen besluit te agenderen en er met het college over te debatteren.

Vervolgens neemt het college van B en W, na alle argumenten te hebben gehoord en gewogen, een definitief besluit. Dit is naar verwachting eind januari. Tegen dit besluit is het mogelijk bezwaar en of beroep in te stellen.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Naar boven

Nieuwsbrief oktober 2019

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Begin september kwam de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar. In de klankbordgroep overleggen buurtbewoners met het COA, de gemeente en de politie over een goede inpassing van de woonvoorziening in de buurt. De deelnemers spraken onder meer over het belang van bewonersmeldingen en over de begeleiding en dagbesteding van de jongeren. Begin november komen de leden weer bij elkaar.

Bezoek aan woonvoorziening in Arnhem

5 leden van de klankbordgroep hebben in september een soortgelijke woonvoorziening bezocht, aan de Arnhemse Frombergstraat. Zij kregen daar uitgebreid uitleg over de locatie, buurt, achtergrond en begeleiding van de jongeren. Besloten is nog eens een dergelijke locatie te bezoeken en dan met buurtbewoners te spreken over hun ervaringen.

Tijdpad vergunningaanvragen

Het COA is bezig de vergunningaanvragen voor te bereiden, voor de realisatie van de kleinschalige woonvoorziening. Naar verwachting dient het COA in de tweede helft van oktober de aanvragen in bij de gemeente.

Zodra het COA de aanvragen heeft ingediend, worden deze gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. We informeren u hierover via deze nieuwsbrief. Buurtbewoners hebben vanaf dan de gelegenheid een schriftelijke reactie/zienswijze in te dienen op de vergunningaanvragen.

Het college van B en W maakt naar verwachting na het Kerstreces, dus begin 2020, een voorgenomen besluit op de vergunningaanvragen bekend. In dit voorgenomen besluit gaat het college in op de zienswijzen die zijn binnengekomen.

De gemeenteraad krijgt daarna de gelegenheid het voorgenomen besluit te agenderen en er met het college over te debatteren.

Vervolgens neemt het college van B en W, na alle argumenten te hebben gehoord en gewogen, een definitief besluit. Dit is naar verwachting eind januari. Tegen dit besluit is het mogelijk bezwaar en of beroep in te stellen.

Informatie over aanvragen

Om de aanvragen niet te missen, kunt u zich via de website Officiële bekendmakingen aanmelden voor een e-mailservice en aangeven voor welk postcodegebied u informatie wilt ontvangen. U leest daar ook hoe u een schriftelijke reactie/zienswijze kunt indienen.

Melden van overlast

Ervaart u overlast? Geef het door. Bewonersmeldingen zijn nodig voor een goed beeld van wat er speelt in de buurt, als aanvulling op signalen van politie, toezichthouders en jongerenwerk tijdens hun rondes.

Overlast kunt u melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Zo houden we met elkaar zicht op de aard en omvang van de overlast, om deze zo goed mogelijk aan te kunnen pakken. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Naar boven

Nieuwsbrief juli 2019

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Begin juli kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. In de klankbordgroep overleggen buurtbewoners met het COA, de gemeente en de politie over een goede inpassing van de woonvoorziening in de buurt. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking met elkaar en de rol van de klankbordgroep.

Ook is afgesproken dat een delegatie van de klankbordgroep op bezoek gaat bij een vergelijkbare locatie voor minderjarige asielzoekers.

Melden van overlast

In de klankbordgroep is ook gesproken over overlast in de buurt. De politie krijgt nauwelijks meldingen van overlast. Toch is er volgens een aantal bewoners sprake van veel overlast. Het is van belang om overlast te melden bij politie (telefoonnummer 0800 8844) en gemeente (telefoonnummer 14 030). Of schriftelijk via utrecht.nl/melding of de Slim Melden Utrecht app. Zo houden we met elkaar zicht op de aard en omvang van de overlast, zodat we die zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Bij spoed belt u uiteraard 112.

Vergunningaanvraag

Het COA is bezig om de vergunningaanvragen voor te bereiden. De aanvragen zijn nog niet ingediend bij de gemeente. Zodra dit wel het geval is, worden ze gepubliceerd op de website Officiële bekendmakingen en informeren we u hierover via deze nieuwsbrief.

Om de aanvragen niet te missen, kunt u zich ook de website Officiële bekendmakingen aanmelden voor een e-mailservice en aangeven voor welk postcodegebied u informatie wilt ontvangen. U leest daar ook hoe u een schriftelijke reactie kunt indienen.

Pand Meentweg 168

Het pand voor de woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers aan de Meentweg 168 komt op 1 augustus in bezit van het COA. Het COA laat het pand vanaf die datum bewonen via HOD, de Huis-Oppas-Dienst Nederland. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van het verloop van de vergunningenprocedure. Mocht u klachten hebben of overlast ondervinden van de tijdelijke bewoners, dan kunt u dit melden bij HOD, tel: 030-2511500 of klacht@hod.nl

Even voorstellen

Liesbeth Maats, projectleider vanuit de Gemeente Utrecht.

Liesbeth Maats heeft lange tijd in Overvecht gewerkt als wijkadviseur voor de gemeente Utrecht. Daar was zij onder meer betrokken bij de noodopvang van 400 asielzoekers in de wijk. Sinds kort werkt zij bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling aan de opvang voor minderjarige asielzoekers aan de Meentweg.

Rick van Rosmalen, manager bijzondere opvang COA.

Rick van Rosmalen is manager van de kleinschalige opvang voor minderjarige asielzoekers in Utrecht. Hij heeft als manager veel ervaring opgedaan met opvang voor jongeren, onder andere in Ermelo, Wageningen en Overloon.

Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Naar boven

Nieuwsbrief juni 2019

Terugblik informatieavond

Op 22 mei was er een informatieavond over het voornemen om een opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te realiseren aan de Meentweg 168.

Het doel van de avond was bewoners te informeren, hun vragen te beantwoorden en ideeën en suggesties te inventariseren voor de invulling van de woonvoorziening. Medewerkers van onder andere de gemeente, het COA, het NIDOS (de voogdij-instelling) en de politie waren aanwezig en voerden gesprekken met wijkbewoners. Ook was er een mogelijkheid om met de wethouder te spreken. Er zijn veel en soms ook lange gesprekken gevoerd.

Punten die veel terugkwamen waren

  • Zorgen over overlast en veiligheid in de buurt.
  • Geschiktheid van de locatie, met name de ligging tegenover het Mauritspark.
  • Zorgen over het aantal van 20 jongeren die worden opgevangen.
  • De informatievoorziening aan de buurt had men liever op een eerder moment gezien.
  • Vragen over het proces van de vergunningverlening en planschade.
  • Aanbod om vrijwilligerswerk te doen als de jongeren er zijn.
  • De verdeling van voorzieningen over de stad Utrecht en De Meern.

Vervolggesprekken

De gemeente en het COA blijven de komende tijd in gesprek met bewoners over de beoogde opvanglocatie aan de Meentweg. Begin juli is er een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, waarvoor een aantal buurtbewoners zich heeft opgegeven. De klankbordgroep gaat samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente kijken naar de invulling van de kleinschalige woonvoorziening. Met de klankbordgroep zullen ook de ideeën en suggesties worden besproken die op de informatieavond zijn achtergelaten op de ‘geeltjes’.

Vergunningsaanvraag

Er zijn veel vragen van bewoners wanneer het COA de benodigde vergunningen zal aanvragen. Dat is op dit moment nog niet bekend. Zodra dat bekend is, zullen we u hier over informeren. Als de vergunningaanvragen worden gepubliceerd, staan de gebruikelijke procedure voor bezwaar en beroep open.

Meer informatie over de vergunningenprocedure en andere veelgestelde vragen vindt u hier. Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Naar boven

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl