Verantwoording 2023

De gemeente Utrecht investeert fors in een gezonde groei van de stad, gelijke kansen voor iedereen, betaalbare woonruimte en het tegengaan van de klimaatcrisis. Want Utrecht moet een levendige en leefbare stad zijn en blijven voor iedereen. Om dat te kunnen doen is een aantal lokale lasten verhoogd, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

In de jaarstukken over 2023 kijkt het college terug op het jaar 2023: Wat hebben we gedaan? Een aantal voorbeelden staat hieronder genoemd. Ook is naar de financiën gekeken: Wat heeft dit gekost? Voor 2023 was er een sluitende begroting, maar dit jaar sluiten we af met een tekort van € 17 miljoen.

Hoogtepunten 2023

Dit hebben we bijvoorbeeld aangepakt in 2023

Kansengelijkheid

 • Rijke schooldag in de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest.
 • Energietoeslag voor lage inkomens.
 • Unbox yourself en Unbox een ander: campagne mentale gezondheid.

Aanpakken woningnood

 • Start bouw 3.800 woningen.
 • Eerste project flexwoningen is gestart (Pagelaan).

Tegengaan klimaatcrisis

 • 5.000 woningen met energiebesparende maatregelen.
 • Energie neutrale sportcampus.
 • Uitvoeringsprogramma netcongestie (over het volle stroomnet).
 • In projecten zoals Damstraat en park Paardeveld is aandacht voor groen en biodiversiteit.

Levendige en leefbare stad

 • 100 meter wal en kluismuren.
 • Toekomstige stallingsruimte fietsen.
 • Cultuurnota en nachtvisie.
 • Stimuleren Utrechtse innovatie initiatieven.

Sterke uitvoering en contact met de stad

 • Ombudsloket.
 • Eerste Utrechtse burgerberaad over de jaarwisseling.

Investeringen

We investeren jaarlijks vele miljoenen euro’s in de groei van onze stad en om de stad in goede staat te houden en te verbeteren. In de actuele begroting 2023 is voor 1.770,7 miljoen euro aan investeringen opgenomen. Tot en met het jaar 2023 is er een bedrag van 619,5 miljoen euro uitgevoerd aan uitgaven op de begrote investeringen.

Deze uitgaven aan investeringen zijn als volgt verdeeld over de verschillende programma’s:

Waarin investeerden we in 2023?
Programma Investering
Onderwijs € 206 miljoen
Openbare ruimte en groen € 146 miljoen
Bereikbaarheid € 141 miljoen
Utrechts vastgoed € 86 miljoen
Ruimtelijke ontwikkeling € 18 miljoen
Samenleven en sport € 13 miljoen
Algemene middelen en overhead €  9 miljoen

Inkomsten en uitgaven

In 2023 gaven we meer geld uit dan er binnenkwam. We geven hier een overzicht van de inkomsten en uitgaven. En waar het geld vandaan kwam of naartoe ging.

Inkomsten 2023

Waar kwam het geld vandaan?
Bron Bedrag
 
 • Rijk
 • Provincie
 • Andere overheden
 
€ 1,248 miljard

Lokale heffingen, zoals:

 • Onroerende zaakbelasting
 • Rioolbelasting
 • Parkeerbelasting
 • Toeristenbelasting
 
€ 0,357 miljard

Overige inkomsten, zoals:

 • Dividenden en rente
 • Grondexploitaties
 • Huren
 • Reserves
 • Overige (investerings)bijdragen
 
€ 0,437 miljard

Uitgaven 2023

Waar gaven we het geld aan uit?
Bron Bedrag
 
 • Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen
 • Duurzame energie
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie
 • Gezonde leefomgeving en mobiliteit
 • Vergroening van de stad
 
€ 0,522 miljard
 
 • Bijstandsuitkeringen
 • Activering
 • Andere uitkeringen
 • Armoedebestrijding
 • Onderwijs
 
€ 0,862 miljard
 
 • Gezonde samenleving
 • Welzijn en sport
 • Aantrekkelijke economie
 • Toegankelijke cultuur
 • Vergroten van de veiligheid
 
€ 0,272 miljard
 
 • Initiatieven en participatie van bewoners
 • Onze wijken
 • Betrouwbare publieksdienstverlening
 • Meegroeiende bedrijfsvoering van de gemeente
 
€ 0,403 miljard

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl