Beleid voor inburgering

De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Wij zorgen voor maatschappelijke begeleiding, taalonderwijs, opleiding en hulp bij aan het werk gaan.

Thuis in Utrecht

We hebben samen met andere organisaties een plan gemaakt: Thuis in Utrecht, samen maken we meer werk van inburgering. Utrecht wil meer doen dan alleen de wettelijke taken voor taal, werk, opleiding en begeleiding. Dan kunnen inburgeraars sneller meedoen, vinden zij sneller de weg en zijn ze korter afhankelijk van ondersteuning.

In ons plan staat hoe wij dit willen bereiken. We zorgen voor begeleiding van inburgeraars op gebieden zoals gezondheid, opvoeding van kinderen, rondkomen, taal, werk, opleiding en sociaal netwerk. Daarvoor werken wij samen met veel organisaties, inwoners zoals (voormalige) statushouders, werkgevers en regiogemeenten. Een groot deel van hen is verenigd in de Utrechtse inburgeringscoalitie.

Lees het raadsvoorstel en de nota met uitgangspunten (agendapunt 17)

Proefperiode Utrechtse aanpak inburgering

Utrecht is op 1 september 2021 gestart met 3 pilots: het Welkomhuis, de Kansrijke Start en het begeleidingsteam Inburgering 030 (eerder bekend onder de naam Team Inburgering).

Bekijk de video's op YouTube:

Welkomhuis

In het Welkomhuis kunnen inburgeraars andere Utrechters, (oud)inburgeraars en professionals ontmoeten.

  • Inburgeraars kunnen er terecht met hun vragen.
  • Inburgeraars kunnen activiteiten en voorlichtingen volgen en organiseren.
  • Er is 2 keer per week een zorgcafé. Inburgeraars kunnen dan vragen over zorg stellen.
  • Sagenn Educatie geeft op er les aan een deel van haar cursisten.
  • De begeleiding van Inburgering030 is er ook.

Verschillende functies die meehelpen bij inburgering komen zo samen op 1 plek. Zo kunnen inburgeraars zich zo goed mogelijk ontwikkelen en voelen ze zich beter en sneller thuis in Utrecht. Stichting Dock coördineert het Welkomhuis. Het zit in het gebouw Nieuw-Welgelegen, Grebbeberglaan 3a in Utrecht. Het Welkomhuis is iedere werkdag open van 9.00 tot 17.00 uur.

Kansrijke Start

Nieuwkomers moeten vaak lang wachten tot ze kunnen beginnen met inburgeren. Dat is niet alleen verloren tijd, maar motiveert vaak ook niet. Wij beginnen daarom al in het asielzoekerscentrum met de Kansrijke Start. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) biedt lessen voorinburgering aan, zoals een eerste kennismaking met lessen Nederlands en Kennis Nederlandse Samenleving.

Daarnaast krijgt iedere inburgeraar een rondleiding door de stad. Ook maken ze kennis met het begeleidingsteam Inburgering 030 dat hen de komende jaren gaat begeleiden bij het inburgeren. Het programma Kansrijke Start duurt gemiddeld 10 tot 12 weken.

Inburgering 030

In Utrecht worden Inburgeraars voortaan begeleid door Inburgering 030. Dit is een netwerkteam dat bestaat uit verschillende organisaties die gezamenlijk de inburgeraars begeleiden. Door deze samenwerking krijgt de inburgeraar 1 compleet begeleidingsplan. Daarin komen de doelen op het gebied van inburgering, participatie en zelfredzaamheid samen.

Dit netwerkteam bestaat uit begeleiders van:

  • Team Inburgering van de gemeente Utrecht (afdeling Werk & Inkomen)
  • Vluchtelingen Werk
  • Buurtteams Incluzio en Lokalis.

Op deze manier hoeft de inburgeraar niet meer langs verschillende loketten. We zorgen er samen voor dat de nieuwkomer de juiste ondersteuning krijgt bij taal, werk, financiën, gezondheid en het sociale netwerk.

Andere ondersteuning

Huishoudboekje

Er komt veel af op inburgeraars, zoals met geld rondkomen. Wij ondersteunen inburgeraars daarbij met het Huishoudboekje. Alle inkomsten (loon, uitkering, toeslagen) komen binnen op de rekening van ons als gemeente. Wij betalen daarmee iedere maand de belangrijkste vaste lasten, zoals huur en energiekosten. Het bedrag dat overblijft storten we per week of per maand op de rekening van de inburgeraar. Op de website van het Huishoudboekje zijn de inkomsten en uitgaven te volgen. Ook is het mogelijk om andere vaste lasten, zoals telefonie, internet/TV en basisverzekeringen via het Huishoudboekje te laten lopen.

Taalonderwijs in de regio Utrecht

Volgens de nieuwe wet moeten gemeenten zorgen dat inburgeraars taalonderwijs krijgen. Utrecht en 14 andere gemeenten uit de regio Utrecht kopen samen taalonderwijs in. Zo zorgen we voor goed taalonderwijs aan alle inburgeraars in de regio. Om ook inburgeraars van voor 1 januari 2022 en gezinsmigranten te kunnen helpen aan goed taalonderwijs, maken we een afspraak met verschillende scholen in de regio. Inburgeraars zijn niet verplicht hun lessen hier te volgen. Maar zij weten zo wel waar ze goed kunnen les krijgen. Dat maakt de kans dat ze binnen de inburgeringstermijn slagen voor hun examen groter. 

Programma Taal, Cultuur, Werk

In Utrecht werkt we als gemeente samen met ondernemers, taalscholen en opleiders aan programma’s voor taal, cultuur en werk. Deze zijn bedoeld voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Samenwerking is gericht op bedrijven die personeel nodig hebben. Veel werkzoekenden zijn statushouders. Zij leren op de werkvloer de Nederlandse taal en een vak en houden er vaak een baan aan over.