Beleid voor werk en inkomen

Bekijk hier een overzicht van het beleid op het gebied van Werk en Inkomen.

Nieuw Beleid voor financiële bestaanszekerheid 2024 – 2028

Alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schuldenvrij. Dat willen we bereiken met de nota ‘Gelijke kansen voor een zeker bestaan’. 

We willen onze hulp met rondkomen eenvoudiger maken. En meer inwoners helpen. Zodat alle Utrechters de financiële hulp krijgen waar zij recht op hebben. We kiezen ervoor om gezinnen met kinderen extra aandacht te geven. Zodat we echt iets betekenen voor deze groep, in plaats van een beetje voor iedereen. Dit voorgestelde beleid is een vervolg op de Actieagenda 2019 en verder: Utrechters schuldenvrij (pdf, 3 MB).

De gemeenteraad moet dit beleid nog vaststellen.

Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht

Het Cliëntenplatform zet zich in voor alle inwoners in Utrecht die hulp of een uitkering krijgen via de Participatiewet. En voor inwoners die een U-pas en/of de U-Polis hebben. Het Cliëntenplatform kan geen individuele problemen oplossen. Maar neemt signalen uit de praktijk mee in hun adviezen aan de gemeente over beleid. Op Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht leest u meer. Ook hoe u contact kunt opnemen.

HalloWerk: online platform en hulp

We helpen inwoners met bijstand bij het vinden van werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Dit doen we onder andere via HalloWerk. Dit is een digitale omgeving waar werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact komen. Met zelfservice waar mogelijk, en met hulp waar nodig. 

Lees meer over HalloWerk

Inburgering

De gemeente helpt nieuwkomers met inburgeren.
Lees meer over ons inburgeringsbeleid

Handhavingsprogramma Sociaal domein 2019 - 2023

De handhaving van wetten en regels op het gebied van sociale zekerheid (bijstands- en andere uitkeringen) vindt u in het Handhavingsprogramma sociaal domein (pdf, 485 kB).

Participatiewet

De regering wil met de Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk helpen. Als gemeente voeren we deze wet uit.

Samenvatting Kadernota Participatie en Inkomen

In de samenvatting Kadernota Participatie en Inkomen, juni 2014 (pdf, 485kB) staat hoe we vanaf 2015 de nieuwe Participatiewet hebben ingevoerd.

Werk voor iedereen

Samen met werkgevers en het onderwijs werkt de gemeente aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We werken aan oplossingen voor personeelstekort en duurzame werkgelegenheid op langere termijn in de ICT en digitale vaardigheden, zorg en welzijn, bouw en techniek, en onderwijs. Lees meer over Werk voor Iedereen

Verordeningen

Verordening U-pas

Wij geven een U-pas aan inwoners en hun gezinsleden als zij voldoen aan de voorwaarden in de Verordening U-pas. Dan kunnen zij meedoen met maatschappelijke, recreatieve, sociale, sportieve en culturele activiteiten.

Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht

Over inburgeren zijn afspraken gemaakt in de Wet Inburgering. Inburgeren is leren hoe wij in Nederland wonen en werken. Inburgeren is ook het leren van de Nederlandse taal. Wij hebben regels gemaakt. Deze staan in de verordening Wet inburgering gemeente Utrecht.

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen adviseert het college over het beleid van de Participatiewet. Dit is geregeld in de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet.

Verordening Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag geeft financiële ondersteuning aan iemand met een laag inkomen. Deze staan in de verordening Individuele Inkomenstoeslag.

Verordening afstemming, bestuurlijke boete, handhaving Participatiewet

Wij leggen een maatregel op als iemand met een uitkering zijn verplichtingen niet nakomt. In de verordening afstemming, bestuurlijke boete, handhaving Participatiewet staat hoe we met deze maatregelen omgaan.

Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet

De Participatiewet verplicht ons regels op te stellen in een verordening over re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Nadat wij de hulpvraag voor hulp bij schulden in een eerste gesprek hebben vastgesteld, nemen wij binnen 8 weken een besluit. Deze beslistermijn staat in een Verordening.

Beleidsregels en richtlijnen

Bankreglement van de Kredietbank

De Kredietbank Utrecht is een onderdeel van Werk en Inkomen. In het bankreglement staan regels over de financiële dienstverlening.
Bekijk het bankreglement

Beleidsregels bij het bankreglement van de Kredietbank

De beleidsregels bij het bankreglement geven uitleg van wet- en regelgeving en de manier waarop bepalingen in het bankreglement moeten worden toegepast.

Bekijk de beleidsregels bij het bankreglement

Beleidsregel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Wij hebben beleidsregels vastgesteld voor een (her)onderzoek naar de  levensvatbaarheid van een bedrijf of zelfstandig beroep en het terugvorderen van verleende bijstand.

Bekijk de beleidsregel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Beleidsregels Beschut Werk

Aan inwoners, die van UWV een advies Beschut Werk hebben ontvangen, kunnen wij een dienstbetrekking aanbieden. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben wij beleidsregels gemaakt.
Bekijk de beleidsregels Beschut Werk

Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

Wij leggen een bestuurlijke boete op als iemand zijn inlichtingenplicht niet (voldoende) nakomt. In deze beleidsregel staat hoe wij met het opleggen van een boete omgaan.
Bekijk de beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

Beleidsregels bijstand en parttime ondernemen

Met een bijstandsuitkering of Ioaw-uitkering is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om parttime zelfstandig te ondernemen. Voor de uitvoering van deze regeling hebben we beleidsregels gemaakt. 
Bekijk de beleidsregel parttime ondernemen

Beleidsregel bijstandsverhaal

Wij hebben een beleidsregel gemaakt voor het verhalen van kosten van bijstand.
Bekijk de beleidsregel bijstandsverhaal

Beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen

Inwoners met een partner die een UWV-uitkering hebben én aanvullende bijstand, ontvangen waarschijnlijk te weinig huur en/of zorgtoeslag over 2023. Dit komt door niet goed werkende regels en wetten. Zij kunnen hiervoor van de gemeente een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor de uitvoering hiervan hebben we een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel bijzondere bijstand compensatie toeslagen

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag geeft financiële ondersteuning wanneer iemand lange tijd een laag inkomen heeft. En wanneer er geen uitzicht is op verbetering. Voor de uitvoering van deze regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.
Bekijk de beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Beleidsregel leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen onder bepaalde voorwaarden leefgeld. Wij hebben een beleidsregel gemaakt over het stoppen van leefgeld bij inkomsten uit werk, of bij een tijdelijke uitkering die loon vervangt als een werknemer minder of niet kan werken. En in deze beleidsregel staat ook dat een vluchteling uit Oekraïne geen vrijwilligersvergoeding van de gemeente Utrecht krijgt voor werkzaamheden rondom het opvangcentrum.

Bekijk de beleidsregel leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Beleidsregel niet toepassen zoektermijn en toepassen inkomstenvrijlating jongeren

Jongeren tot 27 jaar moeten na hun aanvraag voor een bijstandsuitkering eerst 4 weken naar werk of een opleiding zoeken. Daarna kunnen wij de aanvraag behandelen. Wij passen deze zoektermijn uit de Participatiewet niet toe. En behandelen de aanvraag direct. En in de Participatiewet staat dat inwoners ouder dan 27 met een bijstandsuitkering recht hebben op inkomstenvrijlating. Wij passen dit ook toe voor jongeren tot 27 jaar. Dit betekent dat zij bij ons ook een deel van hun inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk tijdelijk mogen houden naast hun uitkering.

Bekijk de beleidsregel niet toepassen zoektermijn en toepassen inkomstenvrijlating jongeren

Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Met het persoonlijk inburgeringbudget (PIB) gaat de inburgeraar zelf op zoek naar een inburgeringsvoorziening. Wij hebben beleidsregels gemaakt over de manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd.
 Bekijk de beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Beleidsregel Plusbonus en Duurzaamheidsbonus voor werkgevers

De Plusbonus is voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven. De Duurzaamheidsbonus is voor werkgevers die mensen met een bijstandsuitkering een vast contract geven. Voor deze bonussen hebben we een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregel Plusbonus en Duurzaamheidsbonus

Beleidsregels reguliere schuldhulpverlening

Wij hebben beleidsregels gemaakt over schuldhulpverlening. Dit is voor inwoners uit de gemeente Utrecht van 18 jaar en ouder.
Bekijk de beleidsregels reguliere schuldhulpverlening

Beleidsregel studietoeslag

Studietoeslag is voor studenten die door een medische beperking naast hun studie niet kunnen bijverdienen. Vanaf 1 april 2022 is er een nieuwe regeling. De minimale hoogte is bijvoorbeeld landelijk vastgesteld. Voor deze regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel studietoeslag

Beleidsregels terugvordering van uitkeringen

Wij hebben beleidsregels gemaakt voor de uitvoering van het opschorten, herzien, intrekken of terugvorderen van uitkeringen.
Bekijk de beleidsregels terugvordering van uitkeringen

Beleidsregel vergoeding kinderopvang

Voor de financiële vergoeding in de kosten van kinderopvang hebben wij een beleidsregel gemaakt. Hieronder vallen 2 regelingen:

  • vergoeding kosten kinderopvang in aanvulling op kinderopvangtoeslag
  • vergoeding kosten kinderopvang met een sociaal-medische indicatie

Bekijk de beleidsregel vergoeding kinderopvang

Beleidsregel verlaging bijstand bij ontbreken woonkosten

Voor personen zonder woonkosten die een beroep op de bijstand doen geldt een lagere bijstandsnorm. De verlaging is 15% van de bijstandsnorm. Wij hebben beleidsregels gemaakt voor de uitvoering van deze regeling.

Bekijk de beleidsregels verlaging bijstand bij ontbreken woonkosten

Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet

In de Participatiewet staat een zogenoemde vrijlating voor giften. Dit is een bedrag dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben, zonder dat het gevolgen heeft voor de uitkering. Hiervoor hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel vrijlating giften Participatiewet

Beleidsregel vrijlating onderhuur en kostgeld Participatiewet

Heeft een inwoner met een bijstandsuitkering inkomsten uit onderhuur of kostgeld? Dan worden deze Inkomsten voor een deel vrijgelaten. Dit deel mag de inwoner dan houden bovenop de uitkering. Hiervoor hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel vrijlating onderhuur en kostgeld Participatiewet

Beleidsregel werknemerscheque

De werknemerscheque is een steuntje in de rug voor mensen met een bijstandsuitkering die werk vinden. Tot een bedrag van maximaal € 300 worden extra kosten mogelijk vergoed.

Bekijk de beleidsregel werknemerscheque

Beleidsregel energievergoeding 2023

Inwoners met een laag inkomen konden vanaf half december 2023 tot en met 31 maart 2024 de energievergoeding 2023 aanvragen. Dit was een bedrag van € 800. Inwoners die de energievergoeding 2022 van ons kregen, ontvingen dit bedrag van € 800 begin december 2023 automatisch op hun rekening als zij er recht op hadden. Voor de uitvoering van deze regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel energievergoeding 2023

Richtlijnen bijzondere bijstand

Voor de uitvoering van de regeling bijzondere bijstand hebben wij richtlijnen gemaakt.

Bekijk de richtlijnen bijzondere bijstand

Nadere regels

Nadere regel werkgeverscheque

Met de werkgeverscheque stimuleren wij werkgevers om werkzoekenden met een belemmering op de arbeidsmarkt met een uitkering aan te nemen. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben we een nadere regel gemaakt.

Bekijk de nadere regel werkgeverscheque

Nadere regel jobcoaching en werkbegeleiding

Neemt een werkgever iemand in dienst die moeilijk aan het werk komt? Dan kan de werkgever mogelijk subsidie krijgen voor jobcoaching of werkbegeleiding.

Bekijk de nadere regel jobcoaching en werkbegeleiding

Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers

Ondernemers met een hulpvraag kunnen voor (financiële) hulp, coaching en advies terecht bij Ondernemer Centraal. Dit is een samenwerking van de gemeente en aangesloten ondernemers. Deze aangesloten ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de ondersteuning die zij geven. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben we een nadere regel gemaakt.

Bekijk de nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers

Nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie

Een werkgever die iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan mogelijk loonkostensubsidie krijgen. De eerste 6 maanden van het dienstverband is dit een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie.

Bekijk de nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie

Nadere regel loonkostensubsidie naar loonwaarde

Een werkgever die recht heeft op loonsubsidie, ontvangt de eerste 6 maanden van het dienstverband 50% van het wettelijk minimum loon (forfaitaire loonkostensubsidie). Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. De werkgever ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

Bekijk de nadere regel loonkostensubsidie naar loonwaarde

Nadere regel subsidie omscholing naar toekomstbestendig werk

Wij stimuleren inwoners om met behulp van omscholing over te stappen naar een duurzame economische sector. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben we een nadere regel gemaakt.

Bekijk de nadere regel subsidie omscholing naar toekomstbestendig werk

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie