Beleid werk en inkomen

Bekijk hier een overzicht van het beleid op het gebied van Werk en Inkomen.

Actieagenda Utrechters schuldenvrij

Veel inwoners hebben moeite met rondkomen of hebben schulden. Met de actieagenda Utrechters schuldenvrij (pdf, 3 MB) zetten wij extra in op het tegengaan van armoede en schulden. Dit doen wij samen met professionals, vrijwilligers, werkgevers, schuldeisers en wetenschappers.

Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht

Het Cliëntenplatform zet zich in voor alle inwoners in Utrecht die hulp of een uitkering krijgen via de Participatiewet. De leden hebben door hun werk, kennis van de Participatiewet. Of hebben zelf een Participatiewet uitkering (gehad). Zij zijn onafhankelijk en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. Ook zet het Cliëntenplatform zich in voor inwoners die gebruikmaken van de U-pas en de U-Polis. Het Cliëntenplatform is geen klachtencommissie. En kan geen individuele problemen oplossen. Maar hoort graag van u waar u tegenaan loopt. En wat uw ervaringen zijn. Dan kunnen zij signalen uit de praktijk meenemen in hun adviezen. Op Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht leest u meer. Ook hoe u contact kunt opnemen.

HalloWerk: online platform en hulp

We helpen werkzoekenden bij het vinden van werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Dit doen we nu soms via HalloWerk en gaan we komende tijd steeds vaker doen. HalloWerk is een online matchingsplatform én persoonlijke dienstverlening. Het brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact. Met zelfservice waar mogelijk, en met hulp waar nodig. 

Lees meer over HalloWerk

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe wet Inburgering. De regie op de uitvoering ligt nu bij ons als gemeente. Het doel is om inwoners met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving, het liefst met betaald werk.
Lees meer over ons inburgeringsbeleid

Handhavingsprogramma Sociaal domein 2019 - 2023

De handhaving van wetten en regels op het gebied van sociale zekerheid (bijstands- en andere uitkeringen) vindt u in het Handhavingsprogramma sociaal domein (pdf, 485 kB).

Participatie

Participatiewet

De regering wil met de Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk helpen. Als gemeente voeren we deze wet uit.

Samenvatting Kadernota Participatie en Inkomen

In de samenvatting Kadernota Participatie en Inkomen, juni 2014 (pdf, 485kB) staat hoe we vanaf 2015 de nieuwe Participatiewet hebben ingevoerd.

Werk voor iedereen

Samen met werkgevers en het onderwijs werkt de gemeente aan het beter aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We werken aan oplossingen voor personeelstekort en duurzame werkgelegenheid op langere termijn in de ICT en digitale vaardigheden, zorg en welzijn, bouw en techniek, en onderwijs. Lees meer over Werk voor Iedereen

Verordeningen

Verordening U-pas

Wij geven een U-pas aan inwoners en hun gezinsleden als zij voldoen aan de voorwaarden in de Verordening U-pas. Dan kunnen zij meedoen met maatschappelijke, recreatieve, sociale, sportieve en culturele activiteiten.

Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht

Over inburgeren zijn afspraken gemaakt in de Wet Inburgering. Inburgeren is leren hoe wij in Nederland wonen en werken. Inburgeren is ook het leren van de Nederlandse taal. Wij hebben regels gemaakt. Deze staan in de verordening Wet inburgering gemeente Utrecht.

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen adviseert het college over het beleid van de Participatiewet. Dit is geregeld in de verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet.

Verordening Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag geeft financiële ondersteuning aan iemand met een laag inkomen. Deze staan in de verordening Individuele Inkomenstoeslag.

Verordening afstemming, bestuurlijke boete, handhaving Participatiewet

Wij leggen een maatregel op als iemand met een uitkering zijn verplichtingen niet nakomt. In de verordening afstemming, bestuurlijke boete, handhaving Participatiewet staat hoe we met deze maatregelen omgaan.

Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet

De Participatiewet verplicht ons regels op te stellen in een verordening over re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Nadat wij de hulpvraag voor hulp bij schulden in een eerste gesprek hebben vastgesteld, nemen wij binnen 8 weken een besluit. Deze beslistermijn staat in een Verordening.

Beleidsregels en richtlijnen

Beleidsregel studietoeslag

Studietoeslag is voor studenten die door een medische beperking naast hun studie niet kunnen bijverdienen. Vanaf 1 april 2022 is er een nieuwe regeling. De minimale hoogte is bijvoorbeeld landelijk vastgesteld. Voor deze regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel studietoeslag

Beleidsregel vrijlating onderhuur en kostgeld Participatiewet

Heeft een inwoner met een bijstandsuitkering inkomsten uit onderhuur of kostgeld? Dan worden deze Inkomsten voor een deel vrijgelaten. Dit deel mag de inwoner dan houden bovenop de uitkering. Hiervoor hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel vrijlating onderhuur en kostgeld Participatiewet

Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Utrecht

De Participatiewet kent een zogenoemde vrijlating voor giften. Dit is een bedrag dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben, zonder dat het gevolgen heeft voor de uitkering. Hiervoor hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Utrecht

Beleidsregel TONK

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. En is voor inwoners die door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben en de vaste woonkosten niet meer kunnen betalen. In sommige situaties kunnen zij een eenmalige bijdrage krijgen uit de TONK. Voor de TONK regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel TONK

Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

Wij leggen een bestuurlijke boete op als iemand zijn inlichtingenplicht niet (voldoende) nakomt. In deze beleidsregel staat hoe wij met het opleggen van een boete omgaan.
Bekijk de beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

Beleidsregels bijstand en parttime ondernemen

Met een bijstandsuitkering of Ioaw-uitkering is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om parttime zelfstandig te ondernemen. Voor de uitvoering van deze regeling hebben we beleidsregels gemaakt. 
Bekijk de beleidsregel parttime ondernemen

Bankreglement van de Kredietbank

De Kredietbank Utrecht is een onderdeel van Werk en Inkomen. In het bankreglement staan regels over de financiële dienstverlening.
Bekijk het bankreglement

Beleidsregels bij het bankreglement van de Kredietbank

De beleidsregels bij het bankreglement geven uitleg van wet- en regelgeving en de manier waarop bepalingen in het bankreglement moeten worden toegepast.

Bekijk de beleidsregels bij het bankreglement

Beleidsregels boetes Wet inburgering

Wanneer iemand niet genoeg meewerkt aan het inburgeren en het examen niet haalt, kunnen wij een boete geven.

Bekijk de beleidsregels boetes Wet inburgering

Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Met het persoonlijk inburgeringbudget (PIB) gaat de inburgeraar zelf op zoek naar een inburgeringsvoorziening. Wij hebben beleidsregels gemaakt over de manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd.
 Bekijk de beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget

Beleidsregels reguliere schuldhulpverlening

Wij hebben beleidsregels gemaakt over schuldhulpverlening. Dit is voor inwoners uit de gemeente Utrecht van 18 jaar en ouder.
Bekijk de beleidsregels reguliere schuldhulpverlening

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag geeft financiële ondersteuning wanneer iemand lange tijd een laag inkomen heeft. En wanneer er geen uitzicht is op verbetering. Voor de uitvoering van deze regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.
Bekijk de beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Beleidsregels Beschut Werk

Aan inwoners, die van UWV een advies Beschut Werk hebben ontvangen, kunnen wij een dienstbetrekking aanbieden. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben wij beleidsregels gemaakt.
Bekijk de beleidsregels Beschut Werk

Beleidsregels terugvordering van uitkeringen

Wij hebben beleidsregels gemaakt voor de uitvoering van het opschorten, herzien, intrekken of terugvorderen van uitkeringen.
Bekijk de beleidsregels terugvordering van uitkeringen

Beleidsregel verlaging bijstand bij ontbreken woonkosten

Voor personen zonder woonkosten die een beroep op de bijstand doen geldt een lagere bijstandsnorm. De verlaging is 15% van de bijstandsnorm. Wij hebben beleidsregels gemaakt voor de uitvoering van deze regeling.Bekijk de beleidsregels verlaging bijstand bij ontbreken woonkosten

Beleidsregel bijstandsverhaal

Wij hebben een beleidsregel gemaakt voor het verhalen van kosten van bijstand.
Bekijk de beleidsregel bijstandsverhaal

Beleidsregel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Wij hebben beleidsregels vastgesteld voor een (her)onderzoek naar de  levensvatbaarheid van een bedrijf of zelfstandig beroep en het terugvorderen van verleende bijstand.

Bekijk de beleidsregel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Beleidsregel vergoeding kinderopvang

Voor de financiële vergoeding in de kosten van kinderopvang hebben wij een beleidsregel gemaakt. Hieronder vallen 2 regelingen:

  • vergoeding kosten kinderopvang in aanvulling op kinderopvangtoeslag
  • vergoeding kosten kinderopvang met een sociaal-medische indicatie

Bekijk de beleidsregel vergoeding kinderopvang

Richtlijnen bijzondere bijstand

Voor de uitvoering van de regeling bijzondere bijstand hebben wij richtlijnen gemaakt.

Bekijk de richtlijnen bijzondere bijstand

Beleidsregel werknemerscheque

De werknemerscheque is een steuntje in de rug voor mensen met een bijstandsuitkering die werk vinden. Tot een bedrag van maximaal € 300 worden extra kosten mogelijk vergoed. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben we een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel werknemerscheque

Beleidsregel Plusbonus en Duurzaamheidsbonus voor werkgevers

De Plusbonus is voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven. De Duurzaamheidsbonus is voor werkgevers die mensen met een bijstandsuitkering een vast contract geven. Voor deze bonussen hebben we een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregel Plusbonus en Duurzaamheidsbonus

Beleidsregel energievergoeding

Inwoners met een laag inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen in 2022 een aanvraag doen voor een vergoeding van hogere energiekosten van € 1.300. Inwoners met een uitkering van de gemeente (algemene bijstand, IOAW, IOAZ, BBZ en die korter dan 12 maanden geleden inkomenstoeslag ontvingen) hebben het bedrag automatisch ontvangen: in april € 800 en in oktober € 500. Hiervoor hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Bekijk de beleidsregel energievergoeding

 

Nadere regels

Nadere regel jobcoaching en werkbegeleiding

Neemt een werkgever iemand in dienst die moeilijk aan het werk komt? Dan kan de werkgever mogelijk subsidie krijgen voor jobcoaching of werkbegeleiding. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben wij een nadere regel.

Nadere regel werkgeverscheque

Met de werkgeverscheque stimuleren wij werkgevers om werkzoekenden met een belemmering op de arbeidsmarkt met een uitkering aan te nemen. Voor het uitvoeren van deze regeling hebben we een nadere regel gemaakt.

Bekijk de nadere regel werkgeverscheque

Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers

Door corona hebben veel ondernemers problemen gekregen met het uitoefenen van hun bedrijf. Met deze nadere regel bieden wij ondernemers passende hulp. Zo zorgen wij ervoor dat de ondernemer met zijn bedrijf voorbereid is op de toekomst.

Bekijk de nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers

Nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie

Een werkgever die iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan mogelijk loonkostensubsidie krijgen. De eerste 6 maanden van het dienstverband is dit een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Hiervoor hebben wij een Nadere regel.

Nadere regel loonkostensubsidie naar loonwaarde

Een werkgever die recht heeft op loonsubsidie, ontvangt de eerste 6 maanden van het dienstverband 50% van het wettelijk minimum loon (forfaitaire loonkostensubsidie). Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. De werkgever ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon. Hiervoor hebben wij een Nadere regel.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie