Bestuur en organisatie Economisch beleid

De Economische Agenda Utrecht 2012 - 2018 (pdf, 2,7 MB) geeft de hoofdlijnen weer van het economische beleid, de ambitie die we hebben met de economie van Utrecht en de instrumenten die we inzetten om dit te bereiken. 

Doelstelling

De doelstelling van het Utrechts economisch beleid is om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling, waardoor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen zowel nu als ook op langere termijn worden bevorderd.

Onder invloed van verschillende trends en ontwikkelingen ziet de Utrechtse economie er in 2018 anders uit dan nu. Om goed te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen is het van belang de juiste randvoorwaarden hiervoor te bieden. De ambitie van Utrecht voor 2018 is een levendige, gastvrije, diverse, innovatieve en creatieve economie. Met vooral een nationale uitstraling, maar op specifieke clusters ook met internationale allure. Als stad van kennis en cultuur richten we ons vooral op die sectoren en ontwikkelingen die dit profiel verder versterken. Mensen wonen, werken, leren en verblijven graag in de stad en kunnen kiezen uit verschillende woonmilieus, werkmilieus en vrijetijdsbestedingen. 

Economische speerpunten

Om in te kunnen spelen op de (structurele) ontwikkelingen die we de komende jaren op ons af zien komen zetten we in op 8 economische speerpunten voor de stad.

1. Toekomstgerichte werklocaties 
2. Werken in de wijk
3. Investeren in Centrum Utrecht
4. Verduurzaming van de Utrechtse economie
5. Bijdrage aan het Werkgelegenheidsoffensief
6. Kenniseconomie en kennisvalorisatie
7. Goede dienstverlening aan ondernemers
8. Bereikbaarheid

Deze speerpunten versterken enerzijds het vestigingsklimaat in de stad en anderzijds specifieke gebieden en sectoren waar Utrecht zich in onderscheidt. Om de ambities voor de verschillende speerpunten te kunnen realiseren, zullen wij samen met de verschillende partners en belangrijke (economische) spelers in de stad werken aan de opgaven die voor ons liggen.

Groeimarkten en innovatie

We zijn samen met partners volop aan de slag in 8 groeimarkten, zodat (meer) mensen ook in de toekomst een baan hebben. Digitalisering en innovatie spelen hier vaak een belangrijke rol in.

De 8 groeimarkten waar we nu op inzetten zijn:

  • nieuwe energie
  • slimme mobiliteit
  • duurzaam financieren – fintech
  • circulair bouwen
  • zelfmanagement en zorg op afstand
  • sociaal ondernemerschap
  • voeding en gezondheid
  • data-economie en internet-der-dingen

Impact digitalisering gemeente Utrecht  (pdf, 3 MB)
Kansen in een topregio: versterking van het Utrechtse ecosysteem  (pdf, 1 MB)

Speciaal economisch beleid

Meer gedetailleerd economisch beleid vindt u op:

Andere langetermijnvisies voor stedelijke ontwikkeling

Andere belangrijke langetermijnvisies van de gemeente Utrecht op de stedelijke ontwikkeling zijn: