Beleid toezicht en handhaving

Het Handhavingsprogramma 2020-2023 geeft een overzicht van alle taken van toezicht en handhaving. Ook kijken we elk jaar welke taken we extra aandacht geven.

Handhavingsprogramma 2022

In 2022 geven we extra aandacht aan deze onderwerpen:

Bebouwde omgeving

Leefbare openbare ruimte

De rijksoverheid neemt voortdurend maatregelen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Het handhaven op de coronamaatregelen heeft in 2022 hoge prioriteit. Dat betekent dat handhaving op de coronamaatregelen voorrang krijgt en andere onderwerpen minder prioriteit krijgen of uitgesteld worden.

Op 18, 19 en 20 augustus 2022 doet La Vuelta onze stad aan. De wielerronde gaat op 18 augustus in Utrecht van start met de ploegenpresentatie. Op 19 augustus is er een ploegentijdrit en op 20 augustus is de finish van de 2e etappe in het Utrecht Science Park. Tijdens dit wielerevenement zorgen we ervoor dat de etappes in Utrecht, de wijkactiviteiten en festiviteiten feestelijk en veilig kunnen verlopen.

Bestaande bouw

Huurders hebben regelmatig te maken met misstanden, zoals hoge huurprijzen, slecht onderhoud, intimidatie en bedreiging. Ook in 2022 gaan we weer gerichte acties uitvoeren om huisjesmelkers op te sporen en aan te pakken. We volgen nauwlettend de landelijke ontwikkelingen rondom de opkoopbescherming en de verhuurdersvergunning. Met deze actieve aanpak van huisjesmelkers willen we van Utrecht een plek maken waar iedereen betaalbaar en veilig kan wonen.

De aanpak in Utrecht is mede succesvol door de inzet van het Huurteam. Huurders kunnen altijd terecht met vragen bij het Huurteam. We onderzoeken in 2022 ook de mogelijkheden om huurders actief te benaderen voor huurprijscontroles.

Er zijn nieuwe regels voor toeristische verhuur. Iedereen die in Utrecht weleens woningen verhuurt aan toeristen registreert zich (eenmalig) bij de gemeente. De registratieplicht voor toeristische verhuur draagt bij aan gerichte en effectieve handhaving. Door toezicht blijven wijken leefbaar en beschermen we de woningvoorraad voor woningzoekenden.

In 2022 starten we met een aanpak toeristische verhuur. We controleren of verhuurders voldoen aan de registratieplicht. Verhuurders die zich niet hebben geregistreerd, kunnen een boete krijgen.

In de Voorjaarsnota 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2022 gaan we verder met de geïntensiveerde aanpak ondermijning.

Het Bestuurlijk Utrechts Interventie Team (BUIT) voert gerichte handhavingscontroles uit bij probleempanden en bedrijven waar concrete signalen van misstanden zijn. De aanpak heeft tot doel om netwerken van ondermijnende criminaliteit te verstoren, het beëindigen van illegale situaties en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Hierbij werken we intern en extern nauw samen met partners, zoals de politie en Belastingdienst.

Milieu en energie

Gevaarlijke afvalstoffen moeten niet in het milieu terecht komen. Zoals loodaccu’s of poetsdoeken met olieresten. We gaan in 2022 extra opletten wat er goed gaat bij ondernemers en wat nog niet. De controles bestaan voor een deel uit papierwerk en voor een deel uit toezicht bij het bedrijf zelf. We vergelijken landelijke systemen met de situatie bij het bedrijf.

Naast de gemeente controleert ook de Omgevingsdienst op gevaarlijke afvalstoffen bij bedrijven. Door de controles op gevaarlijke afvalstoffen zorgen we dat er geen schadelijke stoffen in het milieu komen en dat Utrecht een prettige plek blijft om te wonen.

Kantoren moeten per 2023 energielabel C (of beter) hebben. Inmiddels bezochten onze inspecteurs bijna alle bij de gemeente bekende kantoren waarvoor de nieuwe regels gelden. In 2022 helpen we eigenaren verder op weg met advies over energiemaatregelen. Ook is er een online energieloket met informatie. We laten eigenaren weten welke stappen zij kunnen nemen, zodat zij op tijd energielabel C hebben. Daarmee willen we voorkomen dat zij een boete krijgen. Of hun gebouw niet meer als kantoor mogen gebruiken. Samen met kantooreigenaren werken we zo aan het energiezuinig maken van bedrijven en aan een duurzame stad.

Openbare ruimte

Bereikbaarheid, parkeren en stallen

In het centrum en een aantal omliggende straten mogen snorfietsen niet meer op het fietspad rijden. De reden hiervoor is dat fietsers last hebben van het rijgedrag van snorfietsers, bijvoorbeeld te hard rijden, gevaarlijk inhalen en de uitlaatgassen. We treden handhavend op tegen snorfietsen op het fietspad op de plekken waar dat niet mag.

In 2022 starten we met een proef voor speed pedelecs. Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets, die 45 kilometer per uur kan. Gebruikers van een speed pedelec mogen tijdens de proef met een ontheffing en aangepaste snelheid op het fietspad rijden. Wij controleren of zij zich aan de regels houden. Het gebruik van speed pedelecs zorgt voor meer snelle verplaatsingen en minder uitstoot.

 

We gaan de komende jaren stap voor stap parkeerautomaten weghalen die niet meer nodig zijn. Steeds meer mensen gebruiken een app om parkeergeld te betalen, waardoor de automaten minder worden gebruikt. Er blijven voldoende automaten staan, zodat iedereen binnen 175 meter een automaat kan vinden. De verwijderde automaten worden opgeknapt en hergebruikt.

Wij hebben 266 (zo’n 30%) van de 879 automaten op de nominatie gezet om weg te halen. Op drukke plekken zoals bij winkels laten we meer automaten staan.

De gemeenteraad heeft eind 2019 het college gevraagd om parkeerautomaten weg te halen als ze weinig gebruikt worden. Het weghalen van automaten zorgt voor minder onderhoudskosten en meer ruimte op straat.

Veiligheid

Auto’s worden regelmatig gestolen om te gebruiken bij (andere) vormen van criminaliteit, zoals ram- en plofkraken. We starten in 2022 met een proef waarbij de scanauto’s ook worden gebruikt om gestolen voertuigen op te sporen. Dit gebeurt tijdens de standaard controles op betaald parkeren. Samen met partners als de politie, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit maken we verdere afspraken over de inzet van scanauto’s. Daarbij houden we rekening met de privacyregels.

Met het opsporen van gestolen voertuigen werken we aan een leefbare en veilige stad.

 

We zetten 3 extra wijkboa’s in om te zorgen voor minder overlast in het Griftpark, de Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat.

We zien op een aantal plekken in de stad de overlast groeien:     

 • Bezoekers van de Utrechtse parken gebruiken de parken met mooi weer steeds vaker. Dit brengt overlast met zich mee voor omwonenden, zoals achtergelaten afval en geluidsoverlast.
 • De Kanaalstraat en Amsterdamsestraatweg zijn 2 levendige straten die intensief gebruikt worden. Dit brengt op verschillende vlakken overlast met zich mee, zoals parkeeroverlast, jeugdoverlast en verkeersonveilige situaties.

In het werk van de 3 wijkboa’s ligt de prioriteit op deze gebieden, naast hun gebruikelijke taken in de wijk. Ze zijn zoveel mogelijk aanwezig op de tijden dat het nodig is en zijn het eerste aanspreekpunt voor omwonenden, bezoekers en ondernemers.

Bewoners ervaren steeds meer overlast van vuurwerk. Dit is te zien aan de stijging van het aantal bewonersmeldingen over vuurwerkoverlast. We controleren op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Ook kijken we of er tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk wordt afgestoken terwijl er een lokaal vuurwerkverbod geldt. Dit doen wij om te zorgen voor minder vuurwerkoverlast, zodat iedereen van een feestelijke jaarwisseling kan genieten.

De politiecapaciteit staat onder druk, waardoor er in 2022 (tijdelijk) extra inzet van gemeentelijke toezichthouders en boa’s nodig is. Het gaat om:

 • Toezicht bij demonstraties
 • Toezicht bij evenementen
 • Inzet op verkeershandhaving

Doordat toezichthouders en boa’s de politie ondersteunen, kan de politie haar medewerkers inzetten op andere taken. De inzet van toezichthouders en boa’s op deze thema’s gebeurt in overleg, waarbij vooraf een goede inschatting van de risico’s wordt gemaakt. Als er een grotere kans is op geweld, dan worden boa’s niet (alleen) ingezet. Er is altijd een goede back-up van de politie. Dit is een voorwaarde om deze (tijdelijke) extra inzet te kunnen uitvoeren. Om deze extra inzet te kunnen leveren, herprioriteren we het werk van handhaving in de openbare ruimte, waardoor zij op andere thema’s even minder doen.

De handhavers van de gemeente en de politie controleren op veilig fietsgedrag. Dat doen ze op de drukke kruispunten, oversteekplaatsen en andere plekken. De handhavers en de politie delen boetes uit als dat nodig is. Het controleren op veilig fietsgedrag zorgt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zij controleren op:

 • Fietsen zonder licht
 • Fietsen met telefoon in hand
 • Fietsen door rood licht

De controles op veilig fietsgedrag zijn een landelijke proef. Het doel van de proef is om te kijken of handhavers meer bevoegdheden kunnen krijgen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de politie en gemeente besluiten in 2022 of, en zo ja welke, extra bevoegdheden voor de handhavers aan de proef worden toegevoegd.

Leefbare openbare ruimte

Steeds meer mensen gebruiken de Utrechtse wateren. Zo zijn er meer boten, sups en andere vaartuigen in de singel en andere wateren. Dat zorgt ook voor overlast, zoals geluidsoverlast, het achterlaten van afval en wildplassen. Tot nu toe hielden we toezicht vanaf de kant.

Van april tot oktober 2022 houden we een proef samen met de havenmeester. Tijdens een aantal actiedagen gaan we samen met de havenmeester het water op en kijken we of iedereen zich aan de regels houdt. Vanaf een boot kunnen we overtreders gemakkelijker aanspreken. Daarmee willen we overlast voorkomen en ervoor zorgen dat iedereen het fijn heeft op en rondom het water.

Wanneer dieren te veel voer krijgen, kan dat slecht zijn voor hun gezondheid. Ook kan er een onnatuurlijke hoeveelheid dieren van een bepaalde soort op een plek ontstaan. Daarnaast kunnen brood- of etensresten blijven liggen, waar weer ratten en muizen op af komen. Het voeren van dieren kan dus voor overlast zorgen.

We controleren of mensen dieren voeren op plaatsen waar er overlast is. Op overlastlocaties komen informatie- en verbodsborden te staan. Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen zij een boete krijgen. Met het toezicht willen we ervoor zorgen dat het voeren van dieren niet voor overlast zorgt.

In het centrum van Utrecht geldt een milieuzone voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens op diesel met lage emissieklassen. Deze auto’s en vrachtwagens mogen niet in de milieuzone komen.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er strengere eisen voor autobussen en vrachtwagens, die de milieuzone in willen. Het gaat om landelijke eisen, die straks gelden voor vrachtwagens en autobussen in alle milieuzones in Nederland. Als bestuurders zich niet aan de regels houden, krijgen ze een boete.
Met de milieuzone willen we de luchtkwaliteit in de binnenstad verbeteren.

Sinds juli 2021 is er een flyerverbod in de Utrechtse binnenstad, rond station Utrecht Centraal, het Utrecht Science Park en de parken en grote plantsoenen. Bedrijven mogen daar geen reclame maken met flyers, proefproducten, zadelhoesjes en fietskaartjes. We handhaven op het flyerverbod in de gebieden waar dit verboden is.

Hiermee voorkomen we dat bedrijven hun reclameactiviteiten verschuiven naar de openbare ruimte. We hopen dat inwoners en bezoekers hierdoor minder last hebben van (ongevraagde) reclame. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat er minder zwerfafval op straat terecht komt.

In de Deelaanpak Hotspots Bijplaatsingen staat hoe we omgaan met afval naast de containers op plekken waar veel overlast is. Eerder kwamen we in actie als we bewonersmeldingen kregen. Vanaf 2022 gaan we handhaven op hotspots. Per kwartaal bepalen we op basis van data op welke plekken er het meeste overlast is door afval. Per hotspot bepalen we de aanpak en inzet van communicatie en/of handhaving.

We willen in 2022 in iedere wijk 1 integrale handhavingsactie organiseren. Tijdens zo’n actie controleren we op verschillende thema’s die spelen in de openbare ruimte, zoals parkeeroverlast, hondenoverlast en fietsen zonder verlichting. Dit kunnen zowel kleinschalige als grootschalige acties zijn, waarbij we samenwerken met partners, zoals de politie.

Tijdens de coronaperiode lag de prioriteit op het handhaven van de coronamaatregelen, waardoor tijdelijk minder handhavingsacties zijn georganiseerd. We pakken dit nu weer op. Met deze controles zetten we ons in om buurten en wijken veiliger te maken.

Handhavingsprogramma 2020-2023

Het Handhavingsprogramma 2020-2023 geeft een overzicht van alle taken van toezicht en handhaving. Deze taken zijn heel divers. Van parkeren tot de aanpak van huisjesmelkers. Van overlast door afval tot handhavingsacties in wijken. Daarmee leveren we een bijdrage aan een gezonde, leefbare en veilige stad.

De belangrijkste punten uit het handhavingsprogramma:

 • We blijven handhavers en wijkboa’s ’s nachts inzetten.
 • Parkeren, fietsen en verkeersveiligheid.
 • Eerlijke huurprijzen, fatsoenlijke woonruimte en goed verhuurderschap. We hebben een aanpak gericht op huisjesmelkers. Ook kunnen Utrechters een beroep blijven doen op het Huurteam Utrecht.
 • Aandachtsgebieden in de stad zijn: Overvecht, Amsterdamsestraatweg, Lombok, Vasco da Gamalaan en de binnenstad. In de binnenstad is er extra aandacht voor de horeca, wonen en overlastmeldingen.
 • Publieksdienstverlening: we maken werk van begrijpelijke taal in brieven. We voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit om de dienstverlening te verbeteren.

Lees het Handhavingsprogramma openbare ruimte en bebouwde omgeving 2020-2023 (pdf, 378 kB)

Handhavingsverslag 2021

Het handhavingsverslag geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van toezicht en handhaving. In 2021 handelden we 22.000 meldingen van Utrechters over de openbare ruimte af, van parkeeroverlast tot coronamaatregelen.

Utrechters melden het meest over:

 1. parkeeroverlast
 2. verkeerd aangeboden afval
 3. achtergelaten kliko’s
 4. coronamaatregelen
 5. hondenoverlast

Een aantal resultaten van toezicht en handhaving in 2021:

 • Handhaven van de coronamaatregelen, zoals winkel- en horecasluitingen, het gebruik van het coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand en groepsgrootte.
 • Voor 250 horecaondernemers werd een tijdelijke terrasuitbreiding mogelijk gemaakt.
 • 8.000 afgehandelde meldingen over bijvoorbeeld bouw-, buren- of geluidsoverlast.
 • 1.500 controles op bouwplaatsen.
 • 1.000 milieu- en energiecontroles bij bedrijven.
 • 97 keer ondersteuning bij demonstraties.

Bekijk alle cijfers in het handhavingsverslag 2021

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112