Coalitieakkoord 2022 - 2026

Utrecht is een stad om van te houden. De stad beweegt: er wordt gebouwd, gewerkt en geleefd. Het gaat goed met veel inwoners. Maar er zijn ook Utrechters die moeite hebben mee te komen in de maatschappij. In ons coalitieakkoord voor 2022-2026 leest u hoe de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie de komende jaren in Utrecht willen werken aan gelijke kansen, betaalbare woningen en het klimaat.

De belangrijkste 3 onderwerpen waar we in de periode van 2022–2026 mee aan de slag gaan, zijn:

  • De groeiende ongelijkheid in de stad: we zetten een stap extra voor Utrechters die steun in de rug nodig hebben. Juist in een succesvolle stad als de onze laten we mensen niet vallen.
  • De grote woningnood: met een sociaal volkshuisvestingsbeleid willen we ervoor zorgen dat mensen in onze stad kunnen blijven wonen of kunnen komen wonen.
  • De klimaatcrisis: we kiezen voor stevige maatregelen om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de klimaatcrisis.

Het zijn onderwerpen waarvoor stevig ingrijpen van de overheid noodzakelijk is.

Naast deze 3 grote opdrachten zien we ook veel kansen voor Utrecht. Utrecht is een (veer)krachtige stad. Kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gezondheid voegen zich samen in onze stad en regio. Dit past heel goed bij het doel dat we als gemeente al jaren hebben: gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk maken. Samenwerking met (maatschappelijke) partners op het thema gezondheid is 1 van de manieren om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Ongelijkheid aanpakken: ongelijk investeren voor gelijke kansen

Het kan elke Utrechter overkomen dat het tegenzit in het leven. Daarom zijn we er voor iedereen die steun in de rug nodig heeft. De aandacht gaat vooral uit naar Utrechters bij wie het niet vanzelf goed gaat. Voor de doelen en maatregelen in het coalitieakkoord geldt het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Dat houdt in dat de middelen die we beschikbaar hebben naar de mensen gaan die dit het hardst nodig hebben. We grijpen in als het niet vanzelf goed komt.

Bijvoorbeeld de wijkaanpak, die de afgelopen periode is gestart in Overvecht. Deze aanpak breiden we uit naar een aantal andere wijken en buurten, afhankelijk van wat er nodig is. We gunnen onze Utrechtse jongeren een eerlijke kans op een mooie toekomst. Want van een goede start, heb je de rest van je leven voordeel. Sociale en ruimtelijke vraagstukken gaan hier hand in hand: een prettige en veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen, goed onderwijs, een stage of baan en (mentale) gezondheid zijn hierbij allemaal belangrijk.

Ook investeren we stevig in het aanpakken van armoede en schulden en het begeleiden van Utrechters naar werk.

Wooncrisis aanpakken: betaalbaar wonen, goede voorzieningen

Onze stad verandert met de dag. Nieuwe stadswijken worden gebouwd. Dit biedt Utrechters de kans om in Utrecht te blijven wonen. En het biedt kansen voor mensen die in Utrecht willen komen wonen of werken. We vinden het belangrijk dat Utrecht een leefbare, betaalbare, duurzame en gezonde stad is en blijft. We willen aandacht hebben voor mensen die al in Utrecht wonen en een verwelkomende houding hebben richting nieuwe Utrechters. Maar groei is geen doel op zich, het moet duurzaam in balans zijn. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor zowel rust als reuring. Het houdt ook in dat woningen duurzaam, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. En het betekent ook dat er genoeg voorzieningen in de wijken zijn.

De komende jaren investeren we flink in de bestaande stad en op de plekken waar de komende jaren gebouwd gaat worden. Het grote tekort aan betaalbare woningen vergroot de ongelijkheid tussen mensen. Daarom grijpen we als overheid in bij grote ongelijkheid op de woningmarkt. Ook hier is extra aandacht voor groepen die niet automatisch de ruimte krijgen, zoals mensen met lage inkomens, studenten, daklozen, starters en ouderen.

Klimaatcrisis tegengaan

Er is een wereldwijde klimaatcrisis. Om de aarde leefbaar te houden voor de generaties na ons is het noodzakelijk dat we maatregelen nemen. We gaan al tientallen jaren ver voorbij de grenzen van de draagkracht van onze planeet met als gevolg klimaatverandering, klimaatrampen en het afbreken van de biodiversiteit. We hebben geen tijd meer te verliezen. Wat we hier nu aan doen, zal de komende decennia effect hebben. En wat we zeker weten, is dat het niet vanzelf goed komt.

Daarom voelen we als coalitie de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Door gebruik te maken van alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie binnen onze gemeentegrenzen. Door met bewoners en ondernemers ambitieus aan de slag te gaan met energiebesparing. Door als overheid een stap naar voren te zetten. En door verder te blijven investeren in lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden om zo de brandstofmotor uit de stad te laten verdwijnen.

Daarmee lossen we als stad de klimaatcrisis niet in ons eentje op. Maar we doen er binnen onze mogelijkheden wel alles aan om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaataanpak.

Werken aan een levendige en leefbare stad

Op de bovenstaande grote uitdagingen richten we ons de komende 4 jaar. Dat doen we omdat we de fijne stad die we zijn, willen blijven. Een stad waar kennisinstellingen en ondernemers die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke doelstellingen meer dan welkom zijn. Een stad met een kleurrijk cultuuraanbod, zodat alle Utrechters zich kunnen ontplooien. Maar ook een stad waarin sport en spel onderdeel zijn van het gezonde dagelijks leven. Die fijne stad is ons Utrecht.

Financiën

Onze financiële situatie was op het moment dat het coalitieakkoord werd geschreven onzeker. Dit komt door ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de economische onzekerheid die dit als gevolg heeft. Ook gaat de Rijksoverheid de komende tijd een aantal besluiten nemen die veel invloed kunnen hebben op de begroting van de gemeente Utrecht. We kiezen ervoor behoedzaam om te gaan met de gemeentefinanciën en tegelijkertijd het geld dat beschikbaar is te investeren daar waar het het hardst nodig is. Ook gaan de onroerend zaak- en parkeerbelasting omhoog.

Aan de slag

Om deze grote vraagstukken aan te pakken, heeft de gemeente meer slagkracht nodig. We vinden het noodzakelijk om te investeren in de uitvoering, ondanks de financiële krapte. Maar er is meer nodig dan alleen een daadkrachtige gemeente. Een samenwerking met álle partners in de stad: van de ondernemer tot de basisschool, van de grote multinational tot de buurtconciërge.

Met een groot netwerk van spelers in de stad, in het land en internationaal, kunnen we samen verandering in gang zetten. Want een circulaire stad met sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid ontstaat niet van de ene op de andere dag. Met coöperaties, andere overheden, het maatschappelijk middenveld, buurtinitiatieven, bedrijfsleven en kennisinstituten maken we ons hard voor een eerlijke, duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

Bekijk het hele coalitieakkoord (pdf, 5 MB)

Bekijk de bijlage financiën bij het coalitieakkoord

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Woordvoering en collegecommunicatie

Contactpagina pers