Hoe werkt het college?

Het college bestaat uit 8 leden: de burgemeester en 7 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college werkt op basis van een coalitieakkoord dat is opgesteld door GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en de ChristenUnie.

Burgemeester

De burgemeester wordt voor 6 jaar door de koning benoemd. De koning doet dit nadat de minister van Binnenlandse Zaken iemand als kandidaat heeft aanbevolen. De burgemeester legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid.

Wethouders

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Hierover gaat de wethouder in gesprek met bewoners, bedrijven en organisaties.

Beleidsvelden

De burgemeester en wethouders hebben allemaal een portefeuille. Dat betekent dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor een deel van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden die over hetzelfde onderwerp gaan noemen we beleidsvelden. Ook is elke wethouder verantwoordelijk voor 1 of meer wijken van de stad. De burgemeester heeft nog een bijzondere taak: hij of zij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Wijkspreekuren van wethouders

Iedere wethouder is verantwoordelijk voor 1 of meer wijken in de stad. De wethouders houden spreekuren in hun wijken. U kunt als wijkbewoner een afspraak maken als u vragen hebt of een initiatief voor de stad hebt.

Collegevergadering, collegebesluiten en raadsstukken

Het college vergadert elke dinsdag. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar. Wel kunt u elke dinsdagmiddag de besluitenlijst bekijken.

Plannen die het college voorstelt aan de raad noemen we raadvoorstellen. Raadsvoorstellen vindt u in de raadsvoorstellen weekoverzichten. Brieven, memo’s en antwoorden op schriftelijke vragen van het college aan de gemeenteraad vindt u in de overzichten van de verschillende raadstukken.

Het college heeft afspraken gemaakt over de collegevergadering. Die staan in het Reglement van Orde van B en W. Het college moet een reglement van orde hebben. Dat staat in artikel 52 van de Gemeentewet.

Mandaatregeling

Het college heeft rechten om bepaalde taken uit te voeren. Dit noemen we bevoegdheden. Ook de burgemeester heeft veel bevoegdheden. Soms is het niet de bedoeling of niet mogelijk dat de burgemeester of het college zelf alle bevoegdheden uitoefent. De persoon of groep mensen kan dan de bevoegdheid aan iemand anders geven. Bijvoorbeeld aan een directeur. Die krijgt dan dezelfde rechten. Dit noemen we mandateren. Degene die de bevoegdheid heeft gekregen, mag deze in sommige gevallen weer aan iemand anders geven. Dat heet ondermandateren.

In de mandaatregeling vindt u welke medewerkers welke bevoegdheden mogen uitoefenen.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Woordvoering en collegecommunicatie

Contactpagina pers