Een e-mail of brief naar de gemeenteraad

U kunt een e-mail of brief naar de gemeenteraad en raadsleden sturen. De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal. Individuele raadsleden of fracties kunnen op uw e-mail of brief reageren.
  • De e-mail of brief op de agenda zetten voor een volgende commissievergadering (openbaar, zonder privacygevoelige gegevens). U krijgt hiervan bericht.
  • De e-mail of brief aan een geagendeerd onderwerp op een commissie- of raadsvergadering toevoegen (openbaar, zonder privacygevoelige gegevens). U krijgt hiervan bericht. De leden kunnen zo uw verzoek of mening meenemen in hun besluitvormingsproces.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om u rechtstreeks een inhoudelijk antwoord te geven of om de gemeenteraad te adviseren over de kwestie die u in uw brief of e-mail aanstipt.

Uw e-mail of brief is openbaar

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar. Dat betekent dat:

  • de griffie de brief of e-mail kan doorsturen naar mensen die hem opvragen. Dat kunnen inwoners zijn, maar ook journalisten;
  • wanneer uw brief of e-mail wordt opgevraagd, privacygevoelige gegevens als namen, adressen, e-mail  en telefoonnummers onherkenbaar gemaakt worden;
  • wanneer de inhoud van de brief of e-mail betrekking heeft op andere personen of organisaties, de gemeenteraad in beginsel een besluit zal nemen over het verzoek om de e-mail of brief openbaar te maken. Er wordt dan een procedure in het kader van de Wet open overheid gevolgd.