Adviezen

De adviezen zijn geschreven. Het 1e Utrechtse burgerberaad is klaar. Na 5 bijeenkomsten hebben de deelnemers op zaterdagmiddag 2 maart 2024 hun adviezen over de jaarwisseling gepresenteerd. Daarna overhandigden ze de adviezen ceremonieel aan wethouder Eva Oosters en gemeenteraadslid Linda Bode.

We hebben getoetst of de eindadviezen uitvoerbaar zijn. Daarbij hebben we gekeken of deze financieel, juridisch en praktisch uit te voeren zijn. Bij alle adviezen van het burgerberaad is dat mogelijk. Het college van B en W en de gemeenteraad hebben de adviezen daarom overgenomen. De adviezen worden uitgevoerd voor de jaarwisseling 2024/2025.

Lees het besluit van de gemeenteraad over de adviezen van het burgerberaad

Dit zijn de adviezen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de adviezen van het burgerberaad. Het gaat om een weergave van de ambities zoals het burgerberaad die heeft opgeschreven. De volledige teksten van de adviezen staan in het eindrapport. Deze teksten bevatten naast de ambities ook de aanleiding (het waarom) en de acties die van de gemeente worden verwacht.

De adviezen zijn een weergave van de ambities zoals het burgerberaad die heeft opgeschreven. De volledige teksten van de adviezen komen in het adviesrapport. Deze teksten bevatten naast de ambities ook de aanleiding (het waarom) en de acties die van de gemeente worden verwacht.


Het nieuwe verhaal van Utrecht

We willen de saamhorigheid van de traditie behouden en vergroten, en de negatieve impact op stad, mens en natuur verkleinen. De markering van de overgang naar een nieuw jaar, samen vooruitkijken naar een nieuwe ronde met nieuwe kansen. We willen het verhaal van de Utrechtse nieuwjaarstraditie vanuit saamhorigheid uitdragen.

Door middel van nieuwe en bestaande activiteiten worden de accenten van de viering verlegd en daardoor het verhaal van Utrecht beïnvloed. Deze activiteiten krijgen uiteindelijk de overhand, waardoor het gebruik van en de focus op vuurwerk niet meer centraal staat. Zo werken we toe naar een traditie zonder negatieve gevolgen van vuurwerk, alcohol(overlast), geweld tegen hulpverleners en vandalisme.

Op weg naar een vuurwerkvrije Oud & Nieuw traditie (met afsteekverbod)

We werken toe naar een veiligere en prettigere jaarwisseling. Een afsteekverbod voor particulier vuurwerk zal er niet toe leiden dat er de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer zal worden afgestoken. Particulier vuurwerk is immers nog steeds te koop en de gemeente heeft aangegeven onvoldoende capaciteit te hebben om een afsteekverbod te handhaven. Ook illegaal vuurwerk zal nog steeds een weg naar de stad weten te vinden. Wie vuurwerk wil afsteken kan dat ongestraft blijven doen.

En toch adviseert het burgerberaad om voor de komende jaarwisselingen een afsteekverbod in te stellen. En wel om de volgende redenen: het geeft een krachtige (juridische) impuls aan de maatschappelijke tendens; de behoefte onder de inwoners van Utrecht om alternatieve vieringen van Oud- en Nieuw groeit. Inwoners kunnen zo met elkaar in gesprek gaan. De gemeente Utrecht geeft zo landelijk een politiek signaal af, en sluit zich aan bij andere gemeenten. Landelijk groeit daarmee het draagvlak voor een totaalverbod op vuurwerk. Bijvoorbeeld politie, artsen, milieuorganisaties en hulpverleners zijn het er het over eens dat alleen een landelijk verbod zicht biedt op lange termijn oplossing voor een veiligere en prettigere jaarwisseling.

Utrecht houdt rekening met dier, milieu en mens

We willen de impact van vuurwerk op mens, dier en milieu beperken. Meer bewust bezig zijn met de milieueffecten van vuurwerk. Een veilige en gezonde wereld voor toekomstige generaties van alles wat leeft. Alle Utrechters zijn zich bewust van negatieve consequenties/effecten van vuurwerk op dier, milieu en mens. Geef dier, milieu en mens een stem.

Utrecht uitgelicht (lichtjesevenement)

We willen een evenement organiseren waarbij ontmoeting tussen Utrechters en het uitlichten van de stad centraal staan. Een evenement waarbij er kenmerkende aspecten van Utrecht worden uitgelicht, zoals monumenten of grachten van zonsondergang tot 1.00 uur.

bUUUrtje = buurtinitiatieven

Door de hele stad heen en in de wijken worden activiteiten georganiseerd waarbij we zoveel mogelijk doelgroepen willen bereiken. Inzet is meer buurtgerichte activiteiten rondom de jaarwisseling (31 december –1 januari). Ontmoetingen faciliteren tussen mensen uit de buurt om overlast met oud en nieuw te verminderen. De buurt wordt zich bewust dat er budget is om zelf nieuwjaarsactiviteiten te organiseren.

Op de lange termijn staat de Utrechtse jaarwisseling bekend om de vele buurt activiteiten door de hele stad, georganiseerd door de buurtbewoners met financiële steun van de gemeente.

Inzicht in impact (onderzoek)

Publiek toegankelijk en gecentraliseerd overzicht van de huidige kennis over effecten van oud en nieuw op dier, milieu en sociaal-maatschappelijke thema’s. Inzicht in de kennis die ontbreekt en inzet op nieuwe kennisontwikkeling.

Om te bepalen of nieuwe maatregelen effect hebben is monitoring nodig. Dit maakt het mogelijk om op basis van feiten te beslissen om te stoppen of door te gaan met maatregelen.

De Tijd zal het Leren! (lange termijnmaatregelen)

De aangenomen adviezen verdienen het een goede kans te krijgen succesvol te worden. Dat vergt tijd en een lange termijnvisie. Onze ambitie is dat het succes / het effect van onze adviezen vanuit een meerjarenperspectief wordt bekeken.

De Uit- en Nieuw Agenda

De gemeente speelt een verbindende rol bij een vreedzame en feestelijke nieuwjaarsviering in de stad. De gemeente kan een rol spelen in de informatievoorziening met een (online) overzicht van activiteiten (bijv. een speciale editie van de uit-agenda: Uit en Nieuw Agenda). Het platform kan ook gebruikt worden voor andere dingen als buurtvaders en moeders.

Het hebben van overzicht op de Nieuwjaarsviering draagt bij aan het beter kunnen toezien op, en handhaven van, de openbare orde.


De gemeente aan zet

De gemeenteraad neemt de adviezen over als ze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Een groep medewerkers van de gemeente Utrecht hebben tussendoor feedback gegeven over de adviezen. Deze medewerkers waren ook betrokken bij het ontstaan en de ondersteuning van het beraad. Nu wordt een controle gedaan op de financiële, juridische en praktische uitvoerbaarheid.

Naar verwachting volgt de publicatie van deze laatste controle eind maart 2024. Dan publiceert het college ook het adviesrapport van het burgerberaad inclusief het toetsrapport. Daarna neemt de gemeenteraad in april een definitief besluit over de viering van de jaarwisseling in Utrecht vanaf 2024/2025.

Zodra het college van B en W een besluit neemt over welke adviezen uitvoerbaar zijn, publiceren we dit op deze website. Met het adviesrapport van het burgerberaad en het toetsrapport van de gemeente.

Hulp en contact Burgerberaad

Telefoon

14 030

E-mail

burgerberaad@utrecht.nl