Europese subsidies (EU-subsidies)

stationshal utrecht centraal

Foto: Renzo Gerritsen

De Europese Unie (EU) verleent subsidies aan projecten die de belangen van de EU dienen, bijdragen tot de uitvoering van een programma of bijdragen aan het beleid van de EU.

Op het gebied van EU-subsidies werken we samen met verschillende partners in de stad. De belangrijkste partners zijn: provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, RIVM, en Economic Board Utrecht.

Projecten

We werken in de Europese projecten ook samen met diverse andere steden, gerenommeerde kennisinstellingen en andere organisaties en bedrijven uit heel Europa. Zo bouwen we aan een netwerk waarmee we kennis en geld vanuit Europa halen om onze Utrechtse ambities te ondersteunen.

'Kansen voor West' (KvW)

Een Europees subsidieprogramma om de economie in West-Nederland te versterken. Kansen voor West is een samenwerking tussen de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en de P4-provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Gemeente Utrecht heeft hierbij Europese gelden beschikbaar wat specifiek in de stad moet landen en gelden wat specifiek in de regio Utrecht moet landen. Deze gelden komen uit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat wordt ingezet voor het versterken van de concurrentiekracht van regio’s in Europa.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Het ESF+ zet in op ondersteuning van werkgelegenheid, mensen aan werk helpen, eerlijke arbeidskansen en sociale inclusie (een samenleving waarin iedereen kan meedoen). De inzet van het ESF+ verloopt voor het grootste deel via de arbeidsmarktregio’s. Utrecht is centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

IRIS

Utrecht, Nice en Göteborg werken in IRIS samen aan vernieuwende maatregelen om de hoge doelen op het gebied van duurzame energie en vervoer te behalen. Nieuwe ideeën uit de ICT ondersteunen dit. Deze moeten leiden tot nieuwe diensten en producten. In de stad werken wij samen met de universiteit, de Hogeschool, een woningbouwcorporatie, bedrijfsleven en burgers.

VISA RoC

Het project VISA RoC richt zich op het bieden van een veilige omgeving voor slachtoffers van misdrijven met onduidelijke migratieachtergrond. Zij moeten misdrijven kunnen melden zonder de angst om te worden uitgezet. Overheid, NGO's en onderzoeksinstituten werken samen om de praktijk te verbeteren, wederzijds leren te bevorderen en de samenwerking tussen belanghebbenden makkelijker te maken. We werken samen met Barcelona, Gent en Milaan.

Connection

Dit netwerk van grote steden in Europa (Connection) deelt kennis over het integratiebeleid. Welk concreet beleid kan de integratie van migranten bevorderen en nieuwkomers in de Europese steden versterken en betrekken? Deelnemende steden wisselen best practices uit en ontwikkelen beleidsrichtlijnen voor een breder publiek. We werken samen met Madrid, Stockholm, Tampere, Antwerpen, Sofia, Zagreb, Warschau, Athene en Turijn.

HUB-IN

HUB-IN is een door de EU gefinancierd project dat historische stedelijke gebieden wil transformeren en herontwikkelen met behoud van hun unieke culturele en sociale identiteit en het milieu. Acht steden voeren pilots uit in een door hun gekozen historisch gebied. Dit doen ze door samen nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzaamheid en cultureel erfgoed samenbrengen. In Utrecht richt de pilot zich op het Werkspoorkwartier en de ontwikkeling van de Machinerie.

Equal Life

Bij Equeal Life wordt onderzocht welke factoren effect hebben op de mentale ontwikkeling bij kinderen. Het gaat om genetische, psychologische en (sociale) omgevingsfactoren. Door beter inzicht in deze relatie worden kansrijke gezondheids-verbeterende ingrepen voorgesteld en kan beleid worden verbeterd. Utrecht gebruikt deze vernieuwde kennis om de mentale gezondheid bij kinderen in de stad te verhogen.

DIT4TraM

In project DIT4TraM worden nieuwe digitale systemen voor verkeer- en mobiliteitsmanagement ontwikkeld en getest. In de Utrechtse pilot testen we de dit bij een tiental verkeersregelinstallaties.

FCRBE

FCRBE richt zit op het verhogen van hergebruik van bouwmaterialen in noordwest Europa. Met het project wordt een aanpak ontwikkeld om hergebruik te stimuleren en monitoren in bouwprojecten en wordt de aanpak getest in verschillende pilots.

ARV

In het ARV-project worden 500 tot 1000 woningen in Overvecht en Kanaleneiland gerenoveerd. Bewoners worden meegenomen in het proces via de sociaal renoveren-aanpak, energie coaching en het verbinden van onderwijs aan de lokale arbeidsmarkt. Andere deelnemende steden zijn Oslo, Palma de Mallorca (, Sonderborg, Karviná en Trento. De gemeente Utrecht, de woningbouwcorporaties Mitros en Bo-Ex, Bos Installatiewerken, Rc Panels, Mex Architects, Buro de Haan, iWell en Universiteit Utrecht voeren het project uit.

Urban-Releaf

In 4 groen-arme wijken in Utrecht gaan we meer verschillende burgers betrekken bij het monitoren van de eigen omgeving. Om mensen meer bewust te maken van de relatie tussen groen en hitte. En zo te motiveren tot klimaatvriendelijke keuzes zoals tuintegels wippen en/of dak vergroenen. We doen dit samen met de Provincie Utrecht, lokale maatschappelijke organisaties en een lokaal MKB. De andere deelnemende steden zijn Athene, Dundee, Cascais, Riga en Mannheim.

Scale-V2G

In Scale-V2G doen we onderzoek naar het potentieel van grootschalige inzet van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie. In Utrecht bouwen we in samenwerking met We Drive Solar verder aan het vehicle-2-grid (V2G) ecosysteem met 500 auto’s en 3.000 laadpunten. Met vehicle-2-grid is het mogelijk om elektriciteit op te slaan in auto-batterijen en deze later weer terug te leveren, waardoor deze auto’s gezamenlijk als ’virtuele energiecentrale’ kunnen optreden. Partners in het project zijn autofabrikanten, laadpaal exploitanten, netbeheerders en kennisinstellingen.

Cultivate

Cultivate richt zich op de ontwikkeling van een FOODCOMPASS tool waarin beleid, business modellen en markt condities samen komen welke bijdragen aan betere toegang tot gezonder, voedzamer en milieuvriendelijke voedsel in stedelijke regio. Utrecht is een van de drie ‘Hubs’ steden naast Barcelona en Milaan. In Utrecht komt er een focus op ministens drie voedsel delende initiatieven, te denken valt aan de Eetbare wijk Rijnvliet, de Clique en UtrechtNatuurlijk.

NEB-STAR

Het New European Bauhaus is een initiatief van de Europese Commissie om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal dichterbij de belevingswereld van mensen te brengen. NEB-STAR is 1 van deze 5 projecten. In Utrecht gaan we met de TU Delft werken aan de doorontwikkeling naar de barcode-plus voor gebalanceerde stedelijke groei. Ook gaan we met de Stavanger en Praag uitwisselen hoe je op een gebalanceerde manier de uitdagingen van de stad (stedelijke groei, klimaattransitie, inclusiviteit, gezondheid) aan kan pakken.

Emeralds

Steden bezitten veel data over mobiliteit, waaronder informatie over auto's, openbaar vervoer en luchtkwaliteit. Wat te doen met al deze informatie? Het door de EU gefinancierde EMERALDS-project zal een toolset voor mobiliteitsgegevens ontwikkelen. Het doel is om de verwerking en analyse van de grote datastromen te vergemakkelijken. Het wordt getest in de pilotsteden Utrecht en Den Haag.

VESTA

Statushouders die hulp krijgen die aansluit bij hun behoeftes, taal en cultuur. In het project Vesta werkt een aantal organisaties in Utrecht samen om statushouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen.

REALLOCATE

In project REALLOCATE transformeren we straten tot inclusieve, groene, veilige en toekomstbestendige stedelijke ruimtes. Het project stelt onderzoekers, mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen en inwoners in staat om gezamenlijk de buurt opnieuw vorm te geven.

T4R

Een Digital Twin is een digitale voorstelling van iets wat je in het echt kunt zien en aanraken, bijvoorbeeld een wijk of de hele stad. In zo'n digitale voorstelling kunnen gebouwen, wegen, water en bomen worden weergegeven, maar ook verkeersdrukte, geluid en begroeiing. Hiermee kunnen we plannen uitwerken, zonder dat dat gevolgen heeft in de echte wereld. Bij het project zijn ook zes andere steden betrokken: Amsterdam, Schuttrange, Rennes, Brussel, Kortrijk, en Dublin. Het project heeft een looptijd van 3 jaar. We gebruiken deze tijd om kennis uit te wisselen met onze Europese partners over het succesvol gebruiken van de Digital Twin-methode.

Reduces

Project Reduces heeft tot doel de beste bedrijfsmodellen op het gebied van circulaire economie in 6 Europese regio's te identificeren en hun klimaateffecten en duurzaamheid te onderzoeken. Het project bestrijkt 6 Europese steden en regio's: Zuidwest-Finland, Valencia, Manchester, Utrecht, Maramures en Bulgarije. Het project heeft tot doel voor elke stad of regio suggesties te vinden om hen te begeleiden naar duurzaam circulair ondernemen.

PREUSE

PREUS heeft tot doel lokale en regionale overheden te ondersteunen bij het verbeteren van het beheer van hun materiële hulpbronnen en het implementeren van systemische oplossingen om bouwmaterialen intensiever terug te winnen en te hergebruiken.

CoHERE

CoHERE onderzoekt middelen om Europees erfgoed in stand te houden en door te geven die waarschijnlijk zullen bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve, gemeenschappelijke identiteiten. In het project worden een aantal vormen van representatie en performance onderzocht, van cultuurbeleid, museumpresentatie, erfgoedinterpretatie, schoolcurricula en politiek discours tot muziek- en dansvoorstellingen, eten en eten, rituelen en protest. Het consortium bestaat uit 12 partners uit 9 landen, waaronder universiteiten, een MKB-bedrijf, twee musea en een cultureel netwerk.

WELDI

Het WELDI-netwerk stelt lokale overheden in staat om mensenrechten centraal te stellen in hun inspanningen om waardige en innovatieve benaderingen te ontwikkelen om nieuwkomers te verwelkomen. Om dit doel te bereiken, werken steden van dit netwerk hand in hand samen met migranten en andere inwoners, maar ook met lokale, nationale en internationale partners.

NetZeroCities

De Europese Commissie heeft 112 steden geselecteerd om deel te nemen aan de EU-missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030. De aangewezen steden krijgen advies en ondersteuning op maat van het Mission Platform, beheerd door NetZeroCities, om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken en andere steden te inspireren om dit voorbeeld tegen 2050 te volgen.

SUNSET

Sunset heeft tot doel de onderzoeks- en opleidingscapaciteiten te verbeteren die verband houden met de interacties tussen stad en universiteit die de groene en digitale transitie van de EU stimuleren. Het project brengt onderzoekers van toonaangevende universiteiten en partners van steden, innovatiebedrijven, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties samen om de prestaties van stedelijke innovatie-ecosystemen te analyseren en te bevorderen en hun groei te bevorderen.

SHARE North-squared

SHARE North-squared heeft tot doel de duurzaamheid, hulpbronnen- en ruimtelijke efficiëntie van vastgoedontwikkelingen en de betaalbaarheid van woningen te vergroten door gedeelde mobiliteit te integreren als een middel om multimodaal reisgedrag te ondersteunen en om autobezit, autoafhankelijkheid en de vraag naar parkeerplaatsen te verminderen.

U-MATCH

De Gemeente Utrecht en de Hogeschool Utrecht zetten samen vernieuwende leerwerktrajecten op voor statushouders, waarin vakkennis, praktijkervaring en de Nederlandse taal gecombineerd worden. Het project U-match, gefinancierd met Europese AMIF-subsidies, bevordert snel integreren in de samenleving en inburgering. Dit vermindert arbeidstekorten, versnelt inburgeringstrajecten en bevordert participatie in de maatschappij.

Rights Cities

In het project RIGHTSCITIES draait alles om mensenrechten. We werken samen met 3 kennisinstellingen die veel weten over mensenrechten, en 4 steden (Lund in Zweden, Gdansk en Sopot in Polen, en Wenen in Oostenrijk) om de basisrechten van de Europese Unie te promoten. We gaan kijken hoe steden ervoor kunnen zorgen dat deze rechten echt worden toegepast in hun beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat we trainingen gaan volgen en samen een tool gaan ontwikkelen om te beoordelen hoe goed gemeenten dit al doen, en wat er nog beter kan. Lees en praat hier alvast mee over mensenrechten in Utrecht.

Codezero

Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030