Europese subsidies (EU-subsidies)

stationshal utrecht centraal

Foto: Renzo Gerritsen

De Europese Unie (EU) verleent subsidies aan projecten die de belangen van de EU dienen, bijdragen tot de uitvoering van een programma of bijdragen aan het beleid van de EU.

Op het gebied van EU-subsidies werken we samen met verschillende partners in de stad. De belangrijkste partners zijn: provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, RIVM, en Economic Board Utrecht.

Projecten

We werken in de Europese projecten ook samen met diverse andere steden, gerenommeerde kennisinstellingen en andere organisaties en bedrijven uit heel Europa. Zo bouwen we aan een netwerk waarmee we kennis en geld vanuit Europa halen om onze Utrechtse ambities te ondersteunen.

Lopende projecten

 • URGE (2019-2022): in URGE werkt Utrecht samen met 8 andere steden in Europa (onder andere Kopenhagen, München, Riga en Prato) aan circulaire economie. URGE richt zich hierin specifiek op de bouwsector en ruimtelijke ontwikkeling en draagt daarmee bij aan een van de speerpunten van het actieprogramma 'Utrecht Circulair 2020-2030'.
 • 'Kansen voor West': het subsidieprogramma waarmee de G4-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en P4-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). Als landsdeel West-Nederland maken ze hiermee aanspraak op economische structuurfondsmiddelen. Deze komen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat wordt ingezet voor het versterken van de concurrentiekracht van regio’s.
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+): het ESF+ zet in op ondersteuning van werkgelegenheid, mensen aan werk helpen, eerlijke arbeidskansen en sociale inclusie (een samenleving waarin iedereen kan meedoen). De inzet van het ESF+ verloopt voor het grootste deel via de arbeidsmarktregio’s. Utrecht is centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.
 • IRIS (2017 – 2023): Utrecht (Nederland, coördinator), Nice (Frankrijk), Göteborg (Zweden) werken samen aan vernieuwende maatregelen om de hoge doelen op het gebied van duurzame energie en vervoer te behalen. Nieuwe ideeën uit de ICT ondersteunen dit. Deze moeten leiden tot nieuwe diensten en producten. In de stad werken wij samen met de universiteit, de Hoge School, een woningbouwcorporatie, bedrijfsleven en burgers. De steden Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Griekenland), Santa Cruz de Tenerife (Spanje) en Focsani (Roemenië) doen ook mee aan dit project. Zij willen de nieuwe diensten en producten daar ook gaan toepassen.
 • CityChangerCargoBike (2018 – 2022): CityChangerCargoBike (CCCB) wil het gebruik van vrachtfietsen (cargobike) veranderen. Daarmee de toepassing verhogen en versnellen. CCCB zal de allerbeste voorbeelden samenbrengen en helpen deze op een grote schaal over te dragen aan andere steden. Een paar steden in Europa lopen voorop op het gebruik van vrachtfietsen: Utrecht, Cambridge, San Sebastian, Kopenhagen.
 • VISA RoC (2022 – 2024): richt zich op het bieden een veilige omgeving voor slachtoffers van misdrijven met onduidelijke migratieachtergrond. Zij moeten misdrijven kunnen melden zonder de angst om te worden uitgezet. Het project pakt een duidelijke spanning aan tussen de bescherming van slachtoffers van de EU en het immigratiebeleid. Overheid, NGO's en onderzoeksinstituten werken samen om de praktijk te verbeteren, wederzijds leren te bevorderen, goede voorbeelden uit te wisselen, bewustmakings- en opleidingsactiviteiten uit te wisselen en de samenwerking tussen belanghebbenden makkelijker te maken. We werken samen met Barcelona, Gent en Milaan.
 • Connection (2020 – 2023): dit netwerk van grote steden in Europa deelt kennis over het integratiebeleid. Welk concreet beleid kan de integratie van migranten bevorderen en nieuwkomers in de Europese steden versterken en betrekken? Onder regie van Eurocities wordt samengewerkt met o.a.Madrid, Stockholm,Tampere, Antwerpen, Sofia, Zagreb, Warschau, Athene en Turijn. Deelnemende steden wisselen best practices uit en ontwikkelen beleidsrichtlijnen voor een breder publiek.
 • HUB-IN (2020 – 2024): een door de EU gefinancierd project dat historische stedelijke gebieden wil transformeren en herontwikkelen met behoud van hun unieke culturele en sociale identiteit en het milieu. 8 steden voeren pilots uit in een door hun gekozen historisch gebied. Dit doen ze door samen nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzaamheid en cultureel erfgoed samenbrengen. In Utrecht richt de pilot zich op het Werkspoorkwartier en de ontwikkeling van de Machinerie.
 • Equal Life (2020 – 2025): in Equal-Life wordt onderzocht welke factoren effect hebben op de mentale ontwikkeling bij kinderen. Het gaat om genetische, psychologische en (sociale) omgevingsfactoren. Door beter inzicht in deze relatie worden kansrijke gezondheids-verbeterende ingrepen voorgesteld en kan beleid worden verbeterd. Utrecht gebruikt deze vernieuwde kennis om de mentale gezondheid bij kinderen in de stad te verhogen.
 • DIT4TraM (2021 – 2024): in DIT4TraM worden nieuwe digitale systemen voor verkeer- en mobiliteitsmanagement ontwikkeld en getest. In de Utrechtse pilot testen we de dit bij een tiental verkeersregelinstallaties.
 • Your Global Future (2019 -2022): een Transnationaal Samenwerkingsproject waarbinnen de Belgische partners FEDASIL, Gemeente Antwerpen en IDrops hun eigen ondernemerschapscursussen en integratie en terugkeeractiviteiten ontwikkelen op basis van de reeds opgedane ervaringen in het Utrechtse Plan Einstein-project. Daarnaast verbeteren de Nederlandse partners Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht en Christelijke Hogeschool Eden het toekomstvrije concept (future free) van Plan Einstein door te leren van de ervaringen van FEDASIL met duurzame terugkeer van deelnemers die geen verblijfsvergunning krijgen.
 • FCRBE (2018-2023): FCRBE richt zit op het verhogen van hergebruik van bouwmaterialen en elementen in noordwest Europa. Met het project wordt een aanpak ontwikkeld om hergebruik te stimuleren en monitoren in bouwprojecten en wordt de aanpak getest in verschillende pilots. Utrecht maakt sinds 2022 deel uit van het project en voert een van de pilots uit.
 • ARV
 • Scale
 • Reduces
 • SchoolChance
 • ESF Fietsparkeren

Afgeronde projecten

 • Naturvation (2016 – 2020): dit project was gericht op kennisvergroting van de op de natuur gebaseerde oplossingen voor ontwikkelingen in de stad. Deze duurzame oplossingen kunnen we gebruiken bij de toekomstige stedelijke vernieuwing. We werken samen met kennisinstellingen (op het gebied van stedelijke ontwikkeling, geografie, vernieuwing en economie), gemeenten en bevolking.
 • Weten Wat Werkt (2018-2020): een praktisch experiment met wetenschappelijke onderbouwing, gesteund door het Europees Sociaal Fonds (Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking). Met uiteindelijk als doel te weten wat werkt (en niet) om mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te krijgen. Dit project won in 2020 de ESF Award.
 • Plan Einstein (2016 – 2019): vernieuwende vorm van opvang begonnen aan de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht, is nu gevestigd op de Joseph Haydnlaan, ontwikkeld door de gemeente Utrecht en verschillende organisaties. De mensen in de opvang kunnen zich vanaf de eerste dag inzetten voor hun toekomst, waar die toekomst ook ligt. De gemeente Utrecht trok dit project en werkte hierin samen met onder andere Socius Wonen, Social Impact Factory, Vluchtelingenwerk, Universiteit Utrecht en universiteiten van Roehampton en Oxford.
 • Plasticircle (2017 – 2021): PlastiCircle richt zich op meer hergebruik van plastic afval met een hoog resultaat (circulaire economie). Dit proces heeft 4 lijnen: verhogen van de hoeveelheid, verminderen kosten en energie van vervoer, verbeteren van kwaliteit teruggewonnen plastic, en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik.
 • Cities-Grow (2016 – 2018): 16 steden leren van elkaar hoe buitenlandse nieuwkomers en vluchtelingen kunnen samenleven met hun nieuwe omgeving. Hoe kunnen deze het best ondersteund worden zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
 • FosterREG (2015 – 2017): onderzoek naar hoe we energie groener kunnen toepassen in de stad zodat we het nog kunnen betalen. Kunnen we dit ook in de regio en landelijk toepassen? 
 • CityLogo (2013 – 2015): dit project was een onderdeel van het Europese programma Urbact. Een Europees project over de wijze waarop moderne steden bekend staan. Het doel is dat de steden bekender worden om hun sterke punten. Waarbij de steden meer toeristen en bedrijven aantrekken. Daarnaast wilden de steden ook bereiken dat zij een duidelijker verhaal over de stad kunnen vertellen.
 • PORTICO (2009-2014): Een internationaal project waarin wij en Initiatief Domplein samenwerkten met 3 Europese steden: Keulen, Gent en Chester. Het project streefde ernaar de bescherming en beleving van cultureel erfgoed en archeologie samen te laten gaan met economische ontwikkeling.
 • CIVITAS MIMOSA (2008 – 2012): “Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions” was een vernieuwend vervoersproject. De steden Bologna, Funchal, Gdansk, Talinn en Utrecht hebben in Europees verband aan dit project gewerkt.

Hulp en contact Internationale zaken

Telefoon

14 030