TAM Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2024

Bekendmaking voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2024

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2023 heeft besloten:

  1. Een voorbereidingsbesluit te nemen, zoals bedoeld in artikel 4.14 van de Omgevingswet, voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de IMRO-identificatienaam  NL.IMRO.0344.VBTAMDETBEZORG2024-VA01 die het werkingsgebied vormen en met de voorbeschermingsregels die zijn opgenomen in het beslispunt 2.
  2. Bij het voorbereidingsbesluit met het daarbij aangegeven werkingsgebied als voorbeschermingsregels in het omgevingsplan op te nemen:
    1. het is verboden zonder omgevingsvergunning het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken met een bestemming die detailhandel, dienstverlening of bedrijven toestaat te wijzigen in een gebruik dat distributie of bezorging als hoofd- of nevenactiviteit heeft en
    2. burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat en de activiteit past bij de wijziging van het omgevingsplan die in verband met dit voorbereidingsbesluit wordt voorbereid.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit kunt u digitaal inzien op internet. Als u daarbij hulp nodig hebt, kunt u daarvoor naar het stadskantoor komen, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Als u vragen heeft over de inhoud of over de procedure, bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken met een medewerker van het team Omgevingsrecht.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig