Eerste wijziging omgevingsplan Utrecht, dat algemene regels voor de hele stad kent

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Gemeenten moeten op grond van deze wet 1 omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. 

In het omgevingsplan zijn de regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving opgenomen. Het wordt het juridische kader voor allerlei activiteiten die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving. De regels zijn bedoeld om de leefomgeving goed te gebruiken. Het omgevingsplan is daarmee voor iedereen in Utrecht relevant.

Het omgevingsplan komt in de plaats van allerlei bestaande regels. Zo zal het omgevingsplan regels hebben over gebruik van grond en regels over gebouwen. Bijvoorbeeld regels over waar woningen of winkels mogen en regels over waar gebouwd mag worden en hoe hoog. Daarmee komt het omgevingsplan in de plaats van bestemmingsplannen. Maar ook regels uit een aantal gemeentelijke verordeningen worden in het omgevingsplan opgenomen. Bijvoorbeeld regels over archeologie of het kappen van bomen. Daarnaast zal het omgevingsplan regels bevatten die eerst door het Rijk werden gemaakt maar nu aan de gemeente zijn overgedragen, we noemen die regels ook wel “de bruidsschat”. Het gaat dan bijvoorbeeld om de regels over milieubelastende activiteiten die werden geregeld door het vorig jaar nog geldende Activiteitenbesluit milieubeheer of regels over wanneer u zonder vergunning mag bouwen. 

Het omgevingsplan zal niet in een keer al die bestaande regels vervangen. Dat zal gebied voor gebied en onderwerp voor onderwerp gebeuren. Wij hebben daar tot 2032 de tijd voor. 

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht maakt bekend dat er een ontwerpwijziging voor het "Omgevingsplan gemeente Utrecht" ter inzage wordt gelegd dat algemene regels voor de hele stad bevat. U leest hieronder waar de ontwerpwijziging over gaat en hoe en wanneer u kunt reageren.

Wijziging omgevingsplan

Bij de start van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, bestaat het omgevingsplan uit twee delen: een nieuw deel en het tijdelijke deel, waarin vooral de bestemmingsplannen van de gemeente Utrecht staan. Dat tijdelijke deel moet de gemeente de komende jaren overzetten naar het nieuwe deel. 

Het omgevingsplan, zowel het tijdelijke deel als het nieuwe deel, kunt u bekijken via de landelijke website regels op de kaart.

Wij hebben een ontwerpwijziging gemaakt voor het Omgevingsplan gemeente Utrecht:
Eerste wijziging omgevingsplan

Plangebied

De eerste wijziging omgevingsplan Utrecht geldt voor heel het grondgebied van de gemeente Utrecht.

Doel van de wijziging

De eerste wijziging omgevingsplan is de eerste stap naar het nieuwe omgevingsplan. In de eerste wijziging omgevingsplan staan de regels van het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en regels uit het tijdelijke deel, hoofdstuk 22 van het omgevingsplan, de regels van de eerdergenoemde bruidsschat.

Het doel van de eerste wijziging omgevingsplan Utrecht is het:

  • omzetten naar het omgevingsplan van de regels uit het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht (2023) en het op onderdelen aanpassen daarvan
  • opnemen van regels over vergunningvrij bouwen ter vervanging van de bruidsschatregels (Rijksregels die naar gemeenten zijn overgegaan) en het laten vervallen van artikel 22.282 bruidsschatregels over wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht
  • opheffen verbod sekswerk als beroep of bedrijf-aan-huis vooruitlopend op de aanpassing van de Algemene Plaatselijke verordening
  • opnemen van regels over geluid als verwerking van instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving en vervanging bruidsschatregels
  • opnemen van een afwegingskader omgevingsveiligheid als aanvulling en verwerking instructieregel Besluit kwaliteit leefomgeving
  • opnemen van regels voor water en riolering ter vervanging van en aanvulling op de bruidsschatregels.

De ontwerpwijziging bekijken

U kunt de eerste wijziging en de stukken die daarbij horen bekijken van vrijdag 9 februari 2024 tot en met donderdag 21 maart 2024. Dat kan op de volgende manieren:

  • op officielebekendmakingen.nl kunt u een overzicht van de wijzigingen vinden van de Eerste wijziging omgevingsplan
  • op regels op de kaart kunt u de regels en de plek waar deze gelden vinden. De eerste wijziging vindt u door rechtsboven “alle versies” uit te klappen. Onderaan vindt u de ontwerpwijziging van 7 februari 2024
  • op www.utrecht.nl/omgevingsplan, de website van de gemeente Utrecht
  • bij de receptie op de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. Hier staat een computer. U kunt hulp krijgen om de eerste wijziging in te zien. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met donderdag 21 maart 2024 uw mening (zienswijze) geven over de ontwerpwijziging. De reacties nemen we mee in ons definitieve voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het vaststellen van de omgevingsplanwijziging. U kunt uw mening op 3 manieren geven:

Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren

Per brief

Schrijf uw mening in een brief en geef duidelijk aan dat het gaat om een zienswijze op de Eerste wijziging omgevingsplan. Zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak wilt met een medewerker van team Omgevingsrecht). 

Gegevensbescherming

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de Gemeente Utrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een wijzing van het omgevingsplan is, hoe een omgevingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/omgevingsplan. Op grond van artikel 2.4 Omgevingswet, artikel 160 lid 1 onder b Gemeentewet, artikel 16.30 Omgevingswet, artikel 12 Bekendmakingswet in samenhang met afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 10.2 lid 1 Omgevingsbesluit wordt dit ontwerp ter inzage gelegd.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht, 7 februari 2024

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig