Gewijzigd ontwerpbesluit ontheffing Wnb windpark Rijnenburg en Reijerscop

Vanaf 22 juni 2024 kunt u uw mening geven over het gewijzigde ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming voor het windpark Rijnenburg en Reijerscop (hiervoor geldt de gemeentelijke coördinatieregeling).

Van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023 hebben het Chw ontwerpbestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop met bijbehorend Combi-Milieueffectrapport, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) ter inzage gelegen.

Vanwege een wijzigingsverzoek op het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming (Wnb) (met zaaknummer Z2023-00000888 en briefnummer D2023-00007560) heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht een gewijzigd ontwerpbesluit ontheffing Wnb opgesteld met zaaknummer Z2023-00000888 en briefnummer D-PU-2024-00013298. Hierover kunt u als geheel een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht is het bevoegd gezag van de Wnb ontheffing.

Plangebied

Het Windpark Rijnenburg en Reijerscop ligt in het gebied Rijnenburg en Reijerscop, ten zuiden van de Utrechtse wijk De Meern en ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn. Het plangebied ligt ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. Het windturbinepark komt te staan in een lijnopstelling van drie windturbines in Rijnenburg en een solitaire windturbine in Reijerscop.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) over de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de besluiten van dit project. Destijds was echter nog niet (helemaal) duidelijk welke besluiten onder de reikwijdte van de coördinatieregeling zouden vallen. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie van na dit genomen besluit dat in een coördinatiebesluit de uitvoeringsbesluiten specifiek moeten zijn opgenomen. Daarom is op 22 juni 2023 opnieuw een coördinatiebesluit door de gemeenteraad genomen (ter vervanging van het coördinatiebesluit van 6 juli 2017), waarin de uitvoeringsbesluiten specifiek zijn opgenomen. De gemeente werkte voor 22 juni 2023 al wel in lijn met de gemeentelijke coördinatieregeling.
Wanneer de gemeentelijke coördinatieregeling wordt toegepast vindt een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking plaats van de gecoördineerde besluiten, die de procedure van het bestemmingsplan volgt. Tegen de besluiten die met toepassing van de coördinatieregeling gelijktijdig bekend worden gemaakt staat direct beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Burgemeester en Wethouders (B&W) bevorderen een gecoördineerde voorbereiding van de (ontwerp)besluiten. B&W kunnen ook andere bestuursorganen verzoeken om medewerking te verlenen, die voor het slagen van de coördinatie nodig is.

B&W hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht gevraagd om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de aanvraag om ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb). Gedeputeerde Staten heeft met dit verzoek ingestemd. De gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking leidt tot een samenhangende, overzichtelijke en snellere procedure. De gemeentelijke coördinatieregeling wordt toegepast voor de volgende (ontwerp)besluiten:

 • bestemmingsplan
 • omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, uitvoeren van een werk en milieu
 • ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Het Chw bestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop is op 6 juni 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, uitvoeren van een werk en milieu verleend. Deze besluiten worden op een later moment gezamenlijk in het Gemeenteblad bekendgemaakt.
Voor de Wnb ontheffing blijft de gemeentelijke coördinatieregeling gelden.

Gewijzigd ontwerpbesluit Wnb ontheffing

Voor het windturbinepark zijn ontheffingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. In aanvulling op de eerdere onderzoeken is medio 2023 nader onderzoek gedaan naar de vliegbewegingen van de grutto en naar de territoria van de weidevogels in het plangebied.
Dit nadere onderzoek heeft tot een wijzigingsverzoek op de eerdere ontheffingsaanvraag geleid op de onderdelen compensatie van het leefgebied van de grutto en velduil en de stilstandvoorziening. Het wijzigingsverzoek is door de Provincie Utrecht beoordeeld en dit heeft tot een gewijzigd ontwerpbesluit ontheffing Wnb geleid. Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:

 • de ontheffing intrekken voor de velduil
 • alleen stilstand bij windturbine 2 en een uitbreiding periode tot en met 31 mei
 • de compensatieopgave voor de grutto verkleinen van 35,0 hectare naar 12,5 hectare.

Het gewijzigde ontwerpbesluit ontheffing Wnb bekijken

Het gewijzigde ontwerpbesluit ontheffing Wnb kunt u bekijken van zaterdag 22 juni 2024 tot en met vrijdag 2 augustus 2024, via/op:  

 • de publicatie in het Gemeenteblad, met de digitale bijlagen
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken
 • het ontwerpbesluit ontheffing Wnb ligt daarnaast in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht.

Uw mening geven

U kunt van zaterdag 22 juni 2024 tot en met vrijdag 2 augustus 2024 uw mening (zienswijze) geven over het gewijzigde ontwerpbesluit ontheffing Wnb als geheel. U kunt dit op twee manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze gewijzigd ontwerpbesluit ontheffing Wnb windpark Rijnenburg en Reijerscop. 
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt). 

Meer informatie

De regels over de ontheffing Wnb staan in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.