Proces voor het veranderen van het omgevingsplan

Soms is het nodig om het omgevingsplan te wijzigen. Op deze pagina leest u wanneer dit nodig is en hoe we dat doen.

Sinds 1 januari 2024 zijn de bestemmingplannen onderdeel van het omgevingsplan.

Wanneer is een wijziging nodig?

Soms zijn er plannen om iets te bouwen of te veranderen op een plek waar dat volgens het omgevingsplan niet mag. De gemeente kan het omgevingsplan dan wijzigen, zodat het plan toch door kan gaan.

Vroeger maakten we dan een nieuw bestemmingsplan. Het veranderen van het omgevingsplan lijkt hierop.

Berichten over wijzigingen van het omgevingsplan

Als wij starten met een wijziging van het omgevingsplan, laten wij dit weten met een bericht op onze website. Ook bij de stappen daarna maken we zo’n bericht.

Bekijk de berichten over wijzigingen van het omgevingsplan

In het bericht staat hoe wij bewoners en bedrijven betrekken bij de wijziging van het omgevingsplan. De berichten staan ook in het online gemeenteblad.

Berichten over bestemmingsplannen

In 2024 stellen we ook nog een paar bestemmingsplannen vast. Dit zijn plannen die al voor 2024 gestart waren. Deze bestemmingsplannen worden ook onderdeel van het omgevingsplan.

Voorontwerp wijziging omgevingsplan

We maken een eerste versie van het voorstel om het omgevingsplan te wijzigen. Dit is het voorontwerp. Hiervoor overleggen we met verschillende instellingen en andere overheden, zoals de provincie en het waterschap. En met de indiener van het plan waarvoor we het omgevingsplan willen wijzigen Dit noemen we het omgevingsoverleg. Hierbij kunnen we ook belanghebbenden uitnodigen.

Ontwerp-wijziging omgevingsplan

De reacties uit het omgevingsoverleg verwerken we in de eerste versie van het omgevingsplan. Het plan heet nu ‘ontwerp-wijziging omgevingsplan’

Dit leggen we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit het college dat we verder gaan met de wijziging van het omgevingsplan?  Dan kunt u de wijziging bekijken en erop reageren.

Ontwerp-wijziging bekijken en uw mening geven

Een ontwerp-wijziging omgevingsplan kunt u bekijken via de pagina met bekendmakingen en in het omgevingsloket.

U kunt gedurende 6 weken uw mening hierover geven. Dit noemen wij een zienswijze indienen. In uw zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het plan bent.

U kunt op 3 manieren uw mening geven:

  • online (met DigiD)
  • per brief
  • via een gesprek

Wat doen we met uw mening?

De zienswijzen over de ontwerp-wijziging vatten wij samen. De zienswijzen kunnen ervoor zorgen dat we de ontwerpwijziging aanpassen.  

De samenvatting van de zienswijzen, de antwoorden en de aanpassingen zetten we in een rapport. Dit noemen we het vaststellingsrapport. We leggen het voor aan het college en aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bekijkt de ontwerp-wijziging, het vaststellingsrapport en de zienswijzen. De raad gebruikt deze informatie om een besluit te nemen over het voorstel om het omgevingsplan te wijzigen.

U kunt het vaststellingrapport bekijken in de agenda van de gemeenteraad op de datum waarop de raad erover vergadert. Hebt u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u van ons een bericht met een link naar het vaststellingsrapport.

Informatiebijeenkomst gemeenteraad

Voordat raadsleden een beslissing nemen over plannen, vragen zij vaak aan bewoners wat zij van de plannen vinden. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst.

Gemeenteraad beslist over de wijziging van het omgevingsplan

De gemeenteraad stelt de wijziging van het omgevingsplan uiteindelijk vast. Sommige soorten wijzigingen kan het college vaststellen. De gemeenteraad moet hier van tevoren toestemming voor geven.

Niet eens met vastgestelde wijziging? In beroep

Nadat de gemeenteraad het wijzigingsbesluit heeft vastgesteld, publiceren wij het besluit. Na deze publicatie kunt u het gewijzigde omgevingsplan 6 weken online bekijken. Bent u het niet eens met de wijzigingen in het plan? Dan kunt u in beroep gaan tegen het besluit. Dat kan ook als u geen zienswijze hebt ingediend.

U gaat in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het bericht over de vastgestelde wijziging staat hoe u dit doet. De Raad van State is de hoogste rechter voor zaken die met bestuur te maken hebben. U betaalt kosten voor het behandelen van uw beroep (griffierechten).

Uitvoering van het nieuwe plan tegenhouden tijdens behandeling van uw beroep

Gaat u in beroep tegen een vastgestelde wijziging van het omgevingsplan? Het gewijzigde omgevingsplan blijft nog gelden. Het kan een tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er bijvoorbeeld al wordt gebouwd? Dan kunt u bij uw beroep ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten.

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan geldt het gewijzigde omgevingsplan niet, totdat er een beslissing is genomen over het beroep.

Hoelang duurt het wijzigen van het omgevingsplan?

Het proces tussen het verzoek om het omgevingsplan te wijzigen en het vaststellen van het gewijzigde plan duurt gemiddeld een jaar.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig