TAM Voorbereidingsbesluit Ravellaan Noord

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Ravellaan Noord

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 februari 2024 heeft besloten:

  1. Een voorbereidingsbesluit te nemen, zoals bedoeld in artikel 4.14 van de Omgevingswet, voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de identificatienaam NL.IMRO.0344.VBTAMRAVELNOORD-VA01 die het werkingsgebied vormen.
  2. Hierbij te bepalen:
    • Het is verboden zonder omgevingsvergunning het feitelijke en legale gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen in een gebruik dat zelfstandige kantoren, bedrijven, maatschappelijke functies, congres- en vergaderfaciliteiten, sport en dienstverlening, en horeca als activiteit heeft.
    • Het is verboden zonder omgevingsvergunning de bestaande bebouwing van de onder beslispunt 1 aangewezen bouwwerken te wijzigen, inpandige bouwactiviteiten daaronder begrepen.
    • Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning als bedoeld onder beslispunt 2 sub a en b als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat, en de activiteit past bij de wijziging van het omgevingsplan die in verband met dit voorbereidingsbesluit wordt voorbereid.
  3. De bouw- en gebruiksregels van het tijdelijk omgevingsplan voor de onder beslispunt 1 aangewezen gronden die deel uitmaken van het bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden (2013)’, en die in strijd zijn met de voorbereidingsregels als bedoeld onder beslispunt 2 sub a tot en met c, buiten toepassing te verklaren.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit kunt u digitaal inzien op internet. Als u daarbij hulp nodig hebt, kunt u daarvoor naar het stadskantoor komen, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Als u vragen heeft over de inhoud of over de procedure, bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken met een medewerker van het team Omgevingsrecht.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig