Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPCHWKANALENTRANSW-VA01 vastgesteld voor het plangebied Kanaleneiland, Transwijk. 

Plangebied

Het plangebied is voornamelijk een laagdynamisch gebied en de belangrijkste functie in het gebied is wonen. Het plangebied ligt in het zuiden van de stad en bestaat uit delen van de wijken Kanaleneiland en Transwijk, Dichterswijk, Lombok Oost en kantorengebied Smakkelaarsveld eo. Het plangebied heeft de volgende globale grenzen: in het westen het Amsterdam-Rijnkanaal, in het noorden de Weg der Verenigde Naties/Dominee Martin Luther Kinglaan, in het oosten grofweg de Overste Den Oudenlaan/Europalaan en in het zuiden grofweg de Aziëlaan.

Doel

Het Chw bestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk bevat een regeling die gericht is op het beheren van de leefomgeving van het plangebied. Met deze nieuwe regeling worden de volgende doelen bereikt: 

 • functietoedeling in de systematiek van het omgevingsplan
 • beleidsneutraal omzetten van de regels van de beheersverordeningen , wat inhoudt dat het nieuwe bestemmingsplan het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden eerbiedigt
 • door het gebruik van nieuwe termen (o.a. als gevolg van de komst van de Omgevingswet en het gebruiken van nieuwe standaarden en definities) en doordat beheersverordeningen en bestemmingsplannen verschillen in opzet, kunnen er enkele kleine veranderingen optreden in de juridische regeling ten opzichte van de vorige regeling. Die veranderingen hebben geen bijzondere gevolgen voor de bestaande gebruiks- en bouwrechten. Een uitzondering hierop is de beperking van de mogelijkheden voor de vestiging van flitsbezorgdiensten conform de regeling in het Algemene regelplan Utrecht. Dat is een verschil ten opzichte van de huidige ruimere mogelijkheden zoals die zijn opgenomen in de beheersverordeningen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • Om ongewenste overlap met het plangebied van andere ontwikkelbestemmingsplannen te herstellen is op verschillende plekken het plangebied van Chw bestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk verkleind en aangepast. Specifiek had het ontwerpbestemmingsplan overlap met de bestemmingsplannen Lombokplein (vastgesteld 2 februari 2023), Beurskwartier 1(vastgesteld 25 november 2021) en Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 (vastgesteld 24 februari 2022).
 • Aan artikel 1 van het bestemmingsplan is een aantal begrippen toegevoegd en is een tweetal begrippen verwijderd. De volgende begrippen zijn toegevoegd: ‘Bijzondere bouwlaag’, ‘Bouwperceel’, ‘Detailhandel in volumineuze goederen’, ‘kantoor’, ‘Kantoorruimte’, ‘Kap’, ‘Onderbouw’ en ‘Ondersteunende horeca’. De begrippen ‘Agrarisch bedrijf’ en ‘Hoveniersbedrijf’ zijn verwijderd. Daarbij is het begrip ‘Plan’ aangepast, waarbij de planstatus van ON01 is gewijzigd in VA01. 
 • Artikel 6 (Groen) is aangepast om het gebruik van gronden met de functie ‘Groen’, gelegen bij de 7 woonboten aan het Merwedeplantsoen, als tuin mogelijk te maken. Hiervoor is lid 4 aan artikel 6 toegevoegd, waarmee bebouwing bij woonboten binnen de daar gestelde regels is toegestaan. De artikelsgewijze toelichting op dit artikel is hierbij uitgebreid. 
 • Voor de leesbaarheid is de bepaling over horeca categorie B tot en met D2 verwijderd en inhoudelijk samengevoegd in artikel 7 (Horeca). Voor de werking en het onderscheid van categorieën horeca zijn aanduidingen toegevoegd om te verduidelijken welke categorie ter plaatse van de aanduiding is toegestaan. 
 • In artikel 7 (Horeca) is in lid 2 onder 2 sub 2 is voor de locatie Croeselaan 122 onder a opgenomen dat waar de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – categorie D1’ ligt maatschappelijke buurtfuncties en een horecavestiging zijn toegestaan. Daarbij is de artikelsgewijze toelichting hierop uitgebreid.  
 • In artikel 9 (Kantoor) zijn verbeteringen aangebracht ter verduidelijking en toepasbaarheid van het artikel. 
 • Voor het perceel Europalaan 93 wordt een extra aanduiding ‘kantoor’ opgenomen, zodat het bestaande gebruik van dit pand als kantoor voortgezet kan worden.  
 • Een wijziging van de functie Verkeer – Openbaar vervoer naar de functie Verkeer – Railverkeer voor de in het plan opgenomen spoorlijnen.
 • In artikel 16 (water) in het tweede lid zijn 2 subleden met daarbij behorende aanduidingen toegevoegd voor woonbotenligplaatsen en de aanduiding ‘vaarweg’. 
 • De regels over ‘werken in de wijk’ zijn samengevoegd tot 1 regel ‘werken in de wijk’, artikel 18. Waar in het ontwerp sprake was van werken in de wijk – 1, -3 en -4, zijn de verschillende varianten van de regels inhoudelijk opgenomen in 1 artikel. 
 • De regels over ‘Wijkcentrumfunctie’ zijn samengevoegd tot 1 regel ‘wijkcentrumfunctie’, artikel 19. Waar in het ontwerp sprake was van ‘wijkcentrumfunctie – 1, -2 en -3’, zijn de verschillende varianten inhoudelijk samengevoegd tot 1 artikel.
 • De algemene regels in de hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 van de regels in het bestemmingsplan zijn aangepast naar de regels zoals opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht.
 • Op 2 februari 2023 is het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad 2 amendementen aangenomen over de herplantplicht bij het kappen van bomen. Deze amendementen zijn in het bestemmingsplan verwerkt en de toelichting is hierop aangepast. 

Er zijn 7 reacties (zienswijzen) ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Deze reacties zijn samengevat in het vaststellingsrapport en van een antwoord voorzien. In het vaststellingsrapport kunt u alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan terugvinden. 

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 19 april 2024 tot en met donderdag 30 mei 2024, op:

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan. Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig