Vaststelling bestemmingsplan Groenewoud

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Groenewoud, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPGROENEWOUD-VA01 vastgesteld voor het plangebied Groenewoud. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1272) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Groenewoud maakt deel uit van de wijk Papendorp en ligt globaal tussen 2 rijkswegen A12, A2 en het Amsterdam–Rijnkanaal. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de overzijde van het kanaal ligt de jaren 60-wijk Kanaleneiland. Ten zuiden van het plangebied ligt de Bevrijdingslaan met de aanlanding van de Prins Clausbrug. De Mercatorlaan vormt de westelijke begrenzing van Groenewoud. De noordelijke rand is de Taatsendijk.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het bouwen van maximaal 1.650 nieuwe woningen in Groenewoud in combinatie met enkele voorzieningen, zoals een basisschool, kinderopvang, een buurthuis, horecavoorzieningen en een gezondheidscentrum.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De opzet van de regels is vereenvoudigd zodat de regels beter te toetsen en handhaven zijn. Inhoudelijk regelt het bestemmingsplan nog steeds wat er bedoeld is in het ontwerpbestemmingsplan.
  • De regels die bepalen dat bij de beoordeling van een bouwplan moeten worden aangetoond of er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd, zijn aangepast. In de regels is ook toegevoegd dat fietsparkeren in de beoordeling moet worden betrokken.
  • De effecten op de nieuwe, gevoelige functies in Groenewoud (met name woningen) door het geplande windpark Rijnenburg en Reijerscop zijn in beeld gebracht. Ook is afgewogen welke gevolgen die nieuwe functies op het functioneren van het windpark hebben.
  • De toelichting van het bestemmingsplan is aangevuld op de onderwerpen bomen en natuurbescherming. Ook is de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld met een uitgebreidere beschrijving van de verkeersafwikkeling.

Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden. Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege de ligging van de woningen nabij de A12/A2, de Bevrijdingslaan, de Mercatorlaan en de Orteliuslaan. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit.”

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni, op:

  • Op regels op de kaart kunt u de regels en de plek waar deze gelden vinden.
  • Op utrecht.nl/omgevingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Groenewoud.
  • De begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op de website van de Raad van State.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig