Vaststelling bestemmingsplan Papendorp

Vaststelling bestemmingsplan Papendorp De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Papendorp, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPCHWPAPENDORP-VA01vastgesteld voor Papendorp. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1275) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Papendorp is onderdeel van Leidsche Rijn en ligt tegen het knooppunt Oudenrijn. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt globaal tussen de Dominee Martin Luther Kinglaan in het noorden, de Rijkswegen A2 en A12 in het westen en zuiden en het Amsterdam-Rijnkanaal langs de noordoostzijde. Vanwege de geplande fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, maakt ook De Meernbrug onderdeel uit van het plangebied. De nieuw te ontwikkelen woonwijk Groenewoud maakt geen onderdeel uit van dit plan, hiervoor is een apart bestemmingsplan gemaakt. De grens tussen beide gebieden is de Bevrijdingslaan, de Mercatorlaan en de Taatsendijk.

Doel

Papendorp is nu een hoogwaardige locatie voor bedrijven en kantoren. Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de ontwikkeling van Papendorp van een monofunctionele werklocatie naar een multifunctioneel stedelijk knooppunt en volwaardig woon- én werkgebied. Er gaat een complete en moderne wijk ontstaan, waarin wonen en werken gemengd zijn en dat zijn eigen voorzieningen heeft.

Het bestemmingsplan maakt het volgende programma voor Papendorp Noord mogelijk: maximaal 2.000 woningen, 75.000 m2 kantoren, 7.000 m2 kleinschalige bedrijvigheid, 4.500 m2 (commerciële) voorzieningen, 200 hotelkamers en een Mobiliteitshub XL met in de eerste fase ongeveer 2.000 autoparkeerplekken voor parkeren op afstand en 1.700 fietsparkeerplekken. Voor het bestaande deel van Papendorp maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om nieuwe kantoren en andere stedelijke functies te realiseren. Papendorp kan daarmee als totaal een woon- en werkgebied worden.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In de functie ‘Mobiliteitshub’ is de aanduiding ‘woongebied’ toegevoegd aan de noordoostelijke zijde van de geplande mobiliteitshub. Dit is gedaan om op deze locatie een houten frame/raamwerk mogelijk te maken die gebruikt kan worden voor verschillende functies.
 • In de functie ‘Verkeer’ is naast de ontsluitingsweg van de noordelijke entree van de mobiliteitshub, tussen de busbaan en de Marinus van Tyruslaan, de aanduiding ‘zend- /ontvangstinstallatie’ toegevoegd om een nieuwe zendmast van KPN mogelijk te maken.
 • De effecten op de nieuwe, gevoelige functies in Papendorp (met name woningen) en de nieuwe kantoren in Papendorp door het geplande windpark Rijnenburg en Reijerscop zijn in beeld gebracht. Ook is afgewogen welke gevolgen die nieuwe functies op het functioneren van het windpark hebben.
 • De toelichting van het bestemmingsplan is aangevuld op de onderwerpen bomen en natuurbescherming. Ook is toelichting van het bestemmingsplan aangevuld met een uitgebreidere beschrijving van de verkeersafwikkeling.
 • De aanduiding ‘kantoor’ is toegevoegd aan de locatie van het bedrijfspand aan de Papendorpseweg 83 om het gebouw te mogen gebruiken voor zelfstandige kantoren in overeenstemming met de onherroepelijke omgevingsvergunningen voor het gebouw.
 • Naar aanleiding van een zienswijze zijn de regels voor bijbehorende parkeervoorzieningen en zelfstandige parkeervoorzieningen verduidelijkt in de functie ‘Gemengd – 2’ en is de toelichting hierop verduidelijkt.
 • Verder is aan lid 2 van artikel 29 een derde onderdeel toegevoegd waarmee wordt geregeld dat de algemene regels voor onzelfstandige kantoren niet gelden voor de locaties waarvoor binnen de functie ‘Gemengd – 2’ specifieke regels gelden.

Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

 • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege de ligging van de woningen nabij de A12/A2, de Martin Luther Kinglaan, Taatsenplein, de Mercatorlaan, de Orteliuslaan, de Papendorpseweg en het industrieterrein Hooggelegen. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit.”

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni, op:

 • Op regels op de kaart kunt u de regels en de plek waar deze gelden vinden.
 • Op utrecht.nl/omgevingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Papendorp
 • De begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en / of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op de website van de Raad van State.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig