Bestuur en organisatie Privacy

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

De gemeente Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van haar wettelijke en publieke taken. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Rechten van burgers

U hebt zelf de beschikking over uw persoonsgegevens. Daarom kunt u verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u meent dat we niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens. 

Privacy en rechten van burgers

Zo gaat de gemeente om met privacy

De gemeente Utrecht heeft een eigen Privacyverordening. Daarin zijn verschillende onderwerpen opgenomen die voor u van belang kunnen zijn.

Zo gaat de gemeente om met privacy

Privacymelding

Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld kunt u daarvan een melding doen. Ook geven wij inzage in geconstateerde datalekken.

Privacymelding

Regelgeving en begrippen

Relevante wet- en regelgeving en toelichting op veelgebruikte begrippen.

Regelgeving en begrippen