Chw ontwerpbestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Chw ontwerpbestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel) gemaakt voor het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark Strijkviertel. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCIRBEDPARKSTRIJK-ON01. 

Plangebied

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. De grenzen van het plangebied zijn de C.H. Letschertweg aan de oostzijde en aan de zuidzijde, de Strijkviertelplas aan de westzijde en sportpark Rijnvliet aan de noordzijde.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het nieuwe circulaire Bedrijvenpark Strijkviertel met ruim 18 hectare bedrijfskavels en bijbehorende voorzieningen en het uitbreiden van het bestaande sportpark Rijnvliet met 2 nieuwe sportvelden.  

Geen milieueffectrapport (MER)

Er is een m.e.r.-beoordeling opgesteld waarin de milieueffecten van de ontwikkeling van circulair Bedrijvenpark Strijkviertel zijn onderzocht. De ontwikkeling van dit nieuwe bedrijvenpark heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het is daarom niet nodig een milieueffectrapport (een MER) op te stellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 december 2023 besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Beeldkwaliteitplan Strijkviertel

Voor de ontwikkeling van het circulaire bedrijvenpark Strijkviertel is een specifiek Beeldkwaliteitplan Strijkviertel gemaakt. In dit Beeldkwaliteitplan worden de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten en eisen voor de ontwikkeling van de kavelvelden in dit gebied duidelijk. Het Beeldkwaliteitplan is een bijlage van het bestemmingsplan en wordt daarom gelijktijdig met het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp Beeldkwaliteitplan (zie bijlage 4 bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan) en het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen (zie paragraaf 5.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan) kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
  • op Ropubliceer, waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 9 januari 2024 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om het bestemmingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom van 18:30 tot 20:00 in de Metaal Kathedraal aan de Rijksstraatweg 20 in Utrecht. Er is geen gezamenlijk moment of presentatie dus u kunt zelf bepalen wanneer u komt. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/strijkviertel.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp Beeldkwaliteitplan Strijkviertel. U kunt dit op 3 manieren doen:

1. per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan circulair Bedrijvenpark Strijkviertel. Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het ontwerpbestemmingsplan gaat of is gericht tegen het ontwerp Beeldkwaliteitplan Strijkviertel?

2.  Via een gesprek:

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).

3.  Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op deze site. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de m.e.r.-beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft. U kunt wel een reactie geven op de m.e.r.-beoordeling via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D2.2 en D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985). 

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig