Chw ontwerpbestemmingsplan Veilingstraat 10, Dichterswijk

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPVEILING10DICHT-ON01) gemaakt voor het plangebied Veilingstraat 10 in Utrecht.  

Plangebied

Het plangebied is het gebied waar het bestemmingsplan over gaat. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Utrecht tegen het centrumgebied aan. Het plangebied is begrensd door de Veilingstraat aan de noordzijde, de Croeselaan aan de oostzijde en de Veilinghavenkade aan de westkant. Ten zuiden grenst het plangebied aan een andere woningbouwontwikkeling, de Heycopontwikkeling.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de bouw van een nieuw, duurzaam appartementengebouw met maximaal 110 sociale huurwoningen juridisch-planologisch mogelijk te maken. Hierbij wordt de bestaande bedrijfshal aan de Veilingstraat 10 gesloopt. De bouwhoogte van het appartementengebouw varieert en sluit met drie tot twaalf bouwlagen goed aan op de omgeving. De ontwikkeling biedt aan de kant van de Veilinghaven ruimte voor een openbaar plein. In de plint van het gebouw is er plek voor maatschappelijke en commerciële functies die bijdragen aan de levendigheid van het aan te leggen plein. Deze zal aansluiten op de groene laan.  

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).  

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door het wegverkeer op de Croeselaan met 2 dB overschreden. Omdat er geen mogelijkheden zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, wil de gemeente een hogere waarde vaststellen voor maximaal 50 dB. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 193 kB). Aan de woningen zullen (bouwkundige) maatregelen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat deze minstens één geluidsluwe gevel hebben waar de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Er wordt erop gelet dat de woning voldoende verblijfsruimte aan de geluidsluwe gevel bevat. In het geval er een buitenruimte aanwezig is, zal de geluidsbelasting daar niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de geluidbelasting op de geluidsluwe gevel. 

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5.2 van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
  • Ropubliceer.nl waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Veilingstraat 10, Dichterswijk, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen.

1. Per brief

Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar: 

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Veilingstraat 10, Dichterswijk. 

Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend gericht is tegen het ontwerpbestemmingsplan, het besluit over of is gericht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden?

2. Via een gesprek

Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt). 

3. Digitaal via DigiD

U kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op utrecht.nl/bestemmingsplannen. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan
De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst. 

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.16 en 7.17 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985). 

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig