Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Beurskwartier 1

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Beurskwartier 1

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 25 november 2021 het bestemmingsplan Beurskwartier 1 NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIER-VA01 vastgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1220) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

het plangebied dat bestaat uit:

  • de locatie Beurskwartier 1 die ligt tussen het Jaarbeursplein, de bebouwing aan de Graadt van Roggenweg (zuidzijde), de hallen van de Jaarbeurs, de oostzijde van de Croeselaan en de Van Zijstweg en
  • de locatie De Foreest die aan de spoorzijde van de Croeselaan ligt, tussen de Rabobank en de Jan van Foreeststraat.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de locatie Beurskwartier 1 te veranderen in een hoogstedelijk woongebied met wonen in hoge dichtheden, verschillende stedelijke functies en een tweetal parken. Op de locatie De Foreest wil de gemeente het bouwen van 60 woningen mogelijk maken.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De wijzigingen zijn in paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport aangeven. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de regels van artikelen 5 en 6 zijn verduidelijkt en redactioneel verbeterd;
  • de locatie en de maximale omvang van de hoogbouw in het plandeel Beurskwartier 1 is aangegeven;
  • de maximaal te realiseren oppervlakte voor detailhandel, in het ontwerpbestemmingsplan 15.000m2, is naar aanleiding van zienswijzen op basis van nieuw onderzoek beperkt tot 2.600m2;
  • de bouwhoogte in het plandeel De Foreest is met een aanduiding op de kaart preciezer aangegeven;
  • de toelichting is aangevuld met onder meer een uitgebreide toelichting op de stedenbouwkundige inpassing van de Foreest en met een aantal onderzoeken die als bijlage aan de toelichting zijn toegevoegd.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg- en ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het verkeerslawaai door de Croeselaan. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld van 61dB. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit" (pdf 126 kB).

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden bekijken van donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari, op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw bestemmingsplan Beurskwartier 1 NL.IMRO.0344.BPCHWBEURSKWARTIER-VA01;

- de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig