Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas, met digitale naam NL.IMRO.0344.BPWONINGBOUWHAARRI-VA01 vastgesteld voor het plangebied. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW 1189) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied ligt in het uiterste noordwesten van Leidsche Rijn, parallel aan de rijksweg A2. De grens van het plangebied wordt gevormd door de oostelijke watergang van de WRK-zone (Watertransportleiding Rijnkennemerland) aan de noordoostzijde, het talud van de Haarrijnse Rading en het Máximapark aan de zuidoostzijde, het landinrichtingsgebied Haarzuilens aan de noordwestzijde en de oever van de ecologische zone Haarrijn aan de zuidzijde.

Doel

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van woningen, een school, horeca, evenementen, energie-eilanden en een recreatiegebied mogelijk. Het plan richt zich daarnaast op het beheer van de bestaande situatie ten noorden van de Thematerweg en Smalle Themaat (de Haarrijnseplas).

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In de regels en op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke vorm van water-natuur’ toegevoegd, waarmee recreatie op de natuurplas wordt uitgesloten.
  • In de regels is een beschermende regel opgenomen voor de boringsvrije zone in het grondwaterbeschermingsgebied Leidsche Rijn.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden door het wegverkeer over onder andere de rijksweg A2. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 159 kB). 

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 9 december 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op Ropubliceer waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.
U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.    

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan, of het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig