Vaststelling Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht

Bestemmingsplan Algemene regels Utrecht vastgesteld

De gemeenteraad van Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht vastgesteld voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT-VA01.

Plangebied

Het plangebied is bijna de hele gemeente, met uitzondering van gebieden waarvoor op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een beheersverordening gold en gebieden waarvoor een bestemmingsplan in voorbereiding is. Ook is dit vastgestelde bestemmingsplan Algemene regels Utrecht niet van toepassing op de plangebieden van de bestemmingsplannen ‘Lage Weide’, “Nieuw Hoog Catharijne”, “Entreegebouw, binnenstad” en de locatie met de bestemming Centrum in het bestemmingsplan “Actualisering Stationsomgeving” (gebouw Rijnkade 5, voormalige V&D).

Doel

In dit plan staan de algemene regels die nodig zijn voor het juridisch-planologisch beheer van de gemeente. Dit bestemmingsplan is de voorloper van het omgevingsplan Utrecht. In dit plan staan regels over het bouwen, het gebruiken van gebouwen en gronden (voor bijvoorbeeld wonen, bedrijven en winkels), het grondwerk (graven en archeologie) en het kappen van bomen. Deze regels gaan voor de hele gemeente Utrecht gelden. Dit zorgt voor duidelijkheid en gelijke rechten voor initiatiefnemers. Om toe te werken naar de nieuwe Omgevingswet zijn de kapregels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de regels uit de Verordening op de archeologische monumentenzorg in dit bestemmingsplan opgenomen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd.

Wijzigingen als gevolg van reacties op het plan

Er zijn geen wijzigingen van de regels en de verbeelding naar aanleiding van de zienswijzen doorgevoerd. De toelichting is op het onderdeel ‘Grondwerk’ aangevuld, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat grondwerk wat hoort bij de gewone exploitatie, het beheren en onderhouden van een begraafplaats niet vergunningplichtig is op basis van de hier geldende archeologische verwachtingswaarde.

Ambtshalve wijzigingen van het plan

In het plan zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht ter verbetering van het plan. Deze wijzigingen hebben betrekking op de regels, de verbeelding en de toelichting van het plan.

De belangrijkste ambtshalve wijzigingen zijn: de verbetering van een aantal begrippen, een aanvulling van de wijze van meten, een verbetering van de verhouding van dit plan tot eerder vastgestelde bestemmingsplannen, een verduidelijking van de regels over dakopbouwen en dakterrassen, enkele redactionele aanpassingen van de regels over archeologie, de herplantplicht en het overgangsrecht. Ook zijn enkele kleine redactionele verbeteringen doorgevoerd die geen effect op de inhoud hebben, zoals verbeteringen van verwijzingen naar bijlagen en verbeteringen van de titels van artikelen en artikelleden. Het plangebied van dit plan is op de verbeelding aangepast, waardoor het plan niet van toepassing op het plangebied van de bestemmingsplannen ‘Lage Weide’, “Nieuw Hoog Catharijne”, “Entreegebouw, binnenstad” en de locatie met de bestemming Centrum in het bestemmingsplan “Actualisering Stationsomgeving” (gebouw Rijnkade 5, voormalige V&D).

De bovenstaande wijzigingen vindt u in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport.

Wijzigingen als gevolg van amendementen

Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan op 2 februari 2023 zijn door de gemeenteraad twee amendementen (dat zijn wijzigingen) aangenomen. Dit zijn amendement A03 ‘Herplantplicht van 14 maanden na illegale kap’ en A06 ‘Herplanttermijn van 14 maanden voor bomen op gemeentelijke vellijst’. Als gevolg hiervan zijn enkele bepalingen in de regels in artikel 20 lid 4 en artikel 20 lid 7 aangepast waardoor de herplanttermijn is verkort van 36 maanden naar 14 maanden. Alle wijzigingen zijn verwerkt in het vastgestelde Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht. 

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 10 maart 2023 tot en met donderdag 20 april 2023, op:

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan al uitgevoerd wordt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig