Vaststelling Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht

Bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht vastgesteld. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPIVOORDREEFOVERVE-VA01. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1259) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Overvecht, in het oosten van het stadscentrum van Utrecht. Het plangebied wordt begrensd door de Kasaidreef, Oranjerivierdreef, de Einsteindreef en de Klipspringerdreef.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een nieuwe woonbuurt met in totaal 307 woningen in de categorieƫn sociale huur, middenhuur en dure koop. Daarnaast worden een parkeergarage, speelplekken, sportvoorzieningen en een plint met maatschappelijke- en buurtfuncties mogelijk gemaakt. De bestaande kerk is in het plangebied opgenomen en behouden.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In het ontwerpbestemmingsplan was een nieuwe set algemene regels opgenomen op basis van het (nog vast te stellen) 'Chw algemene regelplan'. Omdat de inwerkingtreding van dat plan is vertraagd, kunnen die nieuwe algemene regels nog niet gebruikt worden. Daarom zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Ivoordreef de oude algemene regels uit de Utrechtse Leest opgenomen.  
  • Er is een aanvullend geluidsonderzoek naar de geluidsbelasting vanuit de kerk op de nieuwe woningen opgenomen en verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan.
  • In de bijlagen bij de toelichting is het stikstofonderzoek 2 keer aangepast. Bij de eerste aanpassing (rapport van 13 juli 2022) is een stikstofdepositieberekening over de bouwfase toegevoegd. Bij de tweede aanpassing (rapport van 25 november 2022) is aangegeven hoe de woningen gebouwd kunnen worden, zonder dat de stikstofdepositie in de Oostelijke Vechtplassen hierdoor toeneemt (onder andere door inzet van elektrische machines).  
  • Naar aanleiding van de zienswijze van de kerk is het bouwvlak van de kerk iets verruimd, is een aanbouwmogelijkheid aan de zijde van de Kasaidreef opgenomen en een afwijkingsmogelijkheid om bij verbouw/nieuwbouw het gebouw (met vergunning) te verhogen tot maximaal 6,5 meter.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door het wegverkeer van de Einsteindreef met 14 dB overschreden en door het wegverkeer van de Oranjerivierdreef met 11 dB. De inzet van verdergaande geluidsbeperkende maatregelen is vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiƫle redenen niet goed mogelijk. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 156 kB).

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1 (zonder afspraak)

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken in beroep gaan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig