Vaststelling Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-VA01 vastgesteld voor de eerste fase van deelgebied 5 (Merwede) van de Merwedekanaalzone. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1227) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied ligt globaal tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Europalaan aan de westzijde, de Koningin Wilhelminalaan in het noorden en de gebouwen van Pax Max en Lux in het zuiden.

Doel

In het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 staan regels die de eerste fase van het Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) mogelijk maken. De gemeenteraad heeft het SP op 7 oktober 2021 vastgesteld. Het programma bestaat uit maximaal 4.250 woningen en 107.800 m² brutovloeroppervlak aan onder andere maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de daarmee samenhangende herinrichting van de Europalaan Noord. Het bestemmingsplan is daarmee de juridische vertaling van het SP Merwede.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de regels, toelichting en verbeelding (plankaart) op een aantal onderdelen aangevuld en aangepast. Zo is een ontbrekende verwijzing naar de fietsparkeernormen alsnog toegevoegd, is de maximale bouwhoogte van de bruggen toegevoegd en is een maximum bronvermogen opgenomen voor het geluid van akoestische signalering voor de bruggen.

De maximale bouwhoogte achter de bestaande woningen Kanaalweg 20/21 is beperkt en de hoogste bouwaccenten van 70 en 100 meter zijn op de verbeelding duidelijker begrensd. Ook is de afstand tussen brug en woonboten duidelijker geborgd, zijn de bouwbepalingen in de bestemming Water verduidelijkt en is het bedrijf Mobach op basis van haar huidige bedrijfsvoering ingepast. Een overzicht van alle wijzigingen staat in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid
In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege wegverkeerslawaai van de Europalaan, de Koningin Wilhelminalaan en de Beneluxlaan- Socrateslaan. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld (pdf, 167 kB). Het besluit dat hiervoor nodig is, heet een “hogere waarden-besluit.”

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 11 maart tot en met donderdag 21 april 2022, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1.
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door het coronavirus is het voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter
Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U betaalt hiervoor griffierechten. U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig