Vaststelling Chw bestemmingsplan Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark

Chw bestemmingsplan Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark vastgesteld. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPCHWPIJLTUINVOGG-VA01.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostkant van de binnenstad en bestaat uit de wijken Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Staatsliedenbuurt en het Griftpark en omgeving. Het plangebied heeft de volgende grenzen; aan de noordoostzijde de spoorlijn Utrecht – Amersfoort, aan de noordzijde de Kardinaal de Jongweg, aan de oostzijde de Blauwkapelseweg en aan zuidzijde de Weerdsingel.

Het plangebied is voornamelijk een woongebied met verspreid over het gebied een diversiteit aan andere functies. Zo zijn er een paar grotere maatschappelijke functies zoals kerken en scholen maar ook gebiedjes met veel functiemenging zoals langs de Oudenoord.

Doel

In het Chw bestemmingsplan Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark staan regels die gericht zijn op het beheren van de leefomgeving in het plangebied. Met deze nieuwe regels worden de volgende doelen bereikt:

  • uniformering van de regels;
  • functietoedeling in de systematiek van het toekomstige omgevingsplan;
  • beleidsarm omzetten van de regels van de beheersverordeningen, wat inhoudt dat het nieuwe bestemmingsplan zo veel mogelijk het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden overneemt;
  • door het gebruik van nieuwe termen (onder andere als gevolg van de komst van de Omgevingswet en het gebruiken van nieuwe standaarden en definities) en doordat beheersverordeningen en bestemmingsplannen verschillen in opzet, kunnen er kleine veranderingen optreden in de juridische regeling ten opzichte van de vorige regeling. Die veranderingen hebben geen bijzondere gevolgen voor de bestaande gebruiks- en bouwrechten. Een uitzondering hierop is de beperking van de mogelijkheden voor de vestiging van flitsbezorgdiensten conform de regeling in het Algemene regelplan Utrecht.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. Dit zijn dus wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Alle wijzigingen staan in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport.

Het gaat om aanpassingen in de regels, toelichting en verbeelding (plankaart). Met de aanpassingen is het bestemmingsplan verbeterd en verduidelijkt. Het gaat om algemene aanpassingen van het hele plan zoals het verbeteren en verduidelijken van de mogelijkheden die het plan biedt om onder voorwaarden een extra bouwlaag toe te voegen, het verbeteren en verduidelijken van de beschermde regels voor de functie ‘Waterstaat’ en het toevoegen van de ontbrekende bijlage ‘Lijst van Bedrijfsactiviteiten’.

Ook zien de aanpassingen op een aantal concrete locaties. Zo zijn er functieaanduidingen toegevoegd om aanvullende functies toe te staan die ook al toegestaan zijn op basis van de geldende beheersverordening op deze locaties. Een ander voorbeeld is het toevoegen van een regel (lid 17.4 onderdeel 6) voor locaties aan de Oudemansstraat om hier de vestiging van winkels met een ingang aan de Oudemansstraat te voorkomen.

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 27 juli 2023 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl;
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw bestemmingsplan Pijlsweerd, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Griftpark;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan bij de Raad van State voor meer informatie.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig