Voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023

Bekendmaking voorbereidingsbesluit detailhandel en bezorging 2023

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 3.7, lid 7, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 februari 2023, tegelijk met de vaststelling van Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht en met de besluiten om de Algemene Plaatselijke Verordening en het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 te wijzigen (beslispunten 1 tot en met 6), heeft besloten:

7. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de IMRO-identificatienaam NL.IMRO.0344.VBDETAILHANBEZOR23-VB01;

8. te bepalen dat het verboden is het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 7 aangewezen gronden en bouwwerken met een bestemming die detailhandel, dienstverlening of bedrijven toestaat te wijzigen in een gebruik dat distributie of bezorging als hoofd- of nevenactiviteit heeft;

9. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 8 genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen en er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat;

10. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 7, 8 en 9, in werking treedt daags na bekendmaking van het raadsbesluit.

Het besluit treedt op 18 februari 2023 in werking.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart liggen met ingang van 18 februari 2023 ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u om het voorbereidingsbesluit digitaal te bekijken. Als u het lastig vindt om het voorbereidingsbesluit digitaal in te zien of als u vragen heeft, bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken met een medewerker van het team Omgevingsrecht. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website RoPubliceer waar u kunt doorklikken naar het desbetreffende voorbereidingsbesluit.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig